دانلود فرمت word : ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 پایایی یک ابزار عدمتا به ثبات و دقت نتایج حاصل از آن تصریح دارد.(سیف،1390) معمولا دامنه این ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+  (ارتباط کامل)می باشد. برای محاسبه ضریب اندازه گیری شیوه های مختلفی همچون اجرای دوباره، آزمون های همتا، دونیمه کردن، کودر- ریچاردسون و آلفای کرونباخ هست.

در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد.این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری مانند پرسشنامه ها یا معیارهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کار می رود.

در این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مربوط به بعد مشتریان که تنها در بین مشتریان توزیع گردید 90.8 درصد و برای پرسشنامه دوم که عملکرد شرکت را در ابعاد رشد و یادگیری، فرآیند های داخلی و خلق ارزش پایدار مورد مطالعه قرار داد85.7 درصد به دست آمد. مقدار آلفای کرنباخ برای هر یک از ابعاد پرسشنامه دوم به این ترتیب بود: بعد رشد و یادگیری 90.4، بعد فرآیند های داخلی 73.2 درصد و بعد خلق ارزش پایدار 90.8 درصد.این ضرایب توسط نرم افزار SPSS محاسبه شده اند و مقدار مناسبی جهت تایید پایایی پرسشنامه می باشند.

 

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش برای توصیف داده ها، مشحص کردن وضعیت مطلوبیت و متوازن بودن عملکرد شرکت به صورت کلی و در هر یک از ابعاد از آمارتوصیفی بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش مراحل زیر طی شده می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  1. فراهم ساختن تحلیل توصیفی و توزیع فراوانی برای هر دسته از اطلاعات جمعیت شناختی کارکنان
  2. فراهم ساختن تحلیل توصیفی از وضعیت عملکرد شرکت در هر یک اهداف، ابعاد و همینطور عملکرد شرکت به صورت کلی
  3. ارائه تحلیل از مطلوبیت و متوازن بودن عملکرد شرکت در هر یک از ابعاد و به صورت کلی

به عبارت دقیق تر آغاز تحلیلی توصیفی از وضعیت جمعیت شناختی جامعه مورد پژوهش ارائه شده می باشد و سپس به مقصود پاسخ گویی به سئوال مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت مراحل زیر طی گردید:

5- به مقصود مطالعه مطلوبیت عملکرد لازم می باشد دامنه طیف مطلوبیت مشخص گردد؛ در این پژوهش از طیف سه بخشی بهره گیری شده می باشد. بنابر این بایستی تعیین نمود که امتیاز به دست آمده در کدام یک از قسمت های یک پیوستار سه قسمتی که فاصله دو نقطه بالا و پایین پیوستار به سه قسمت مساوری تقسیم گردیده، قرار می گیرد.

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.