جدید: استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

اثر برخورد با نور غیر فعال می­گردد و هم چنین تمام مراحل کار روی یخ انجام پذیرفت. پس از اتمام کار، استریپ­های حاوی نمونه به داخل دستگاهApplie Biosystem-7000 System ،Step One Plus System منتقل و پس از تنظیم برنامه دمایی ذکر گردیده در جدول 3-10، Real-Time PCR آغاز گردید. اعداد نمایش داده شده در پایان کار به جای باندهای روی ژل، در روش RT-PCR تغییرات اظهار ژن را نشان می دهد.

 

3-8-6- واکاوی آماری

محاسبات مربوط به این پژوهش، در نرم­افزارهای EXCEL و (version 19)SPSS با روش  ΔCTوΔΔCT  صورت گرفت و با بهره گیری از آزمون t دو نمونه‌ای مستقل، ارزیابی داده­ها انجام گردید. نمايش داده‌ها به صورت mean±SEM ارائه گردید و معني دار بودن نتایج در سطوح (001/0p<)،(01/0p<)و (1/0p<) مورد مطالعه قرار گرفت.پس از تعيين کارايي PCR ( با گذاشتن رقت هاي مختلف از يک نمونه cDNA براي هر پرايمر)، نتايج توسط نرم افزار REST نيز آناليز گردید (جدول4-5).

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.