دانلود: استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

-3- بررسي ميزان ROSدر بيضه­ی گروه کنترل و آزمون

4-3-1- اندازه گيري ميزان O2 و H2O2

پس از چهارده روز تزریق، بلافاصله ميزان سوپراکسید و پراکسید­هیدروژن موجود در هموژنات بيضه­ي موش­‌هاي گروه کنترل و آزمون، توسط فلوسايتومتر اندازه‌گيري گردید. پس از بررسي نمونه‌ها توسط فلوسايتومتر، ميانگين فلوئورسنت DCFH-DA و DHE در هر نمونه با کمک نرم‌افزار Cell Quest محاسبه گردید (نمودار4-2). ميانگين فلوئورسنت اين دو رنگ نشان‌دهنده ميزان ROS موجود در هر نمونه می باشد. مقادير به دست آمده براي ميزان H2O2و O2 در جدول (4-2) نشان داده شده می باشد. ميزان H2O2 و O2 در بيضه گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزايش معناداري را نشان دادند. با بهره گیری از آزمون t دو نمونه‌ای مستقل سطح معناداري نتايج بين دو گروه کنترل و آزمون تعيين گردید. سطح معناداري P ≤ 0.001 مؤيد القاء ROS در گروه آزمون می باشد (نمودار4-3)

جدول (4-2): ميزان درصد H2O2 و O2 موجود در دو گروه کنترل و آزمون در نمونه­هاي بيضه­اي با بهره گیری از تکنيک فلوسايتومتري. سطح معناداري با بهره گیری از آزمونt دو نمونه‌ای مستقل تعيين شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شماره نمونه

ميزان H2O2 در نمونه‌هاي بيضه­اي کنترل

ميزان H2O2 در نمونه‌هاي بيضه­اي آزمون

ميزان O2 در نمونه‌هاي بيضه اي کنترل

ميزان O2در نمونه‌هاي بيضه اي آزمون

 

سطح معناداری 1

76/47

66/70

39/79

45/99

 
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
2

81/56

26/78

50/38

81/99 3

97/57

07/90

48/20

69/99 4

34/42

47/87

60/50

09/99
5

94/57

83/85

58/24

89/98 Mean ± SD

13/7±56/52

9/7±44/82

2/12±79/34

3/0±38/99

 

001/0 p ≤

***