دانلود فایل: بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 ارتباط قوی آن با ارزش افزوده بازار بهره گیری گردد.این پژوهش 4 فرضیه اصلی دارد، جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که دارای اندازه متوسط هستند. اندازه متوسط نیز به این شکل تعریف شده می باشد :” شرکت هایی که طی سال 1382 میزان دارایی آنها بین 76 میلیارد ریال و 626.5 میلیارد ریال می باشد “. که بدین ترتیب 198 شرکت در این دامنه قرار گرفتند. آزمون فرضیه 1، بیانگر همبستگی بسیار قوی 0.78 در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده بازار استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده به عنوان متغیر مستقل می باشد. آزمون فرضیه 2، بیانگر همبستگی 0.67 طی پنج سال مورد رسیدگی در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده بازار استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته، و بازده حقوق صاحبان سرمایه، به عنوان متغیر مستقل می باشد. آزمون فرضیه فرعی “ب” نیز بیانگر همبستگی با اهمیت و قوی به میزان 0.66 و در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده بازار استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته و بازده سرمایه گذاری به عنوان متغیر مستقل می باشد. آزمون فرضیه فرعی “ج” طی پنج سال مورد رسیدگی در سطح اطمینان 95%، همبستگی معناداری میان ارزش افزوده بازار استاندارد شده با معیار رشد سود هر سهم نظاره نشد. همین گونه نتایج آزمون فرضیه های فرعی 3، این گونه اند که، قسمت “الف” آن بیانگر همبستگی بسیار قوی به میزان 0.8 طی پنج سال مورد رسیدگی در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته و بازده حقوق صاحبان سرمایه به عنوان متغیر مستقل می باشد. قسمت “ب” فرضیه بیانگر همبستگی بسیار قوی و بااهمیت به میزان 0.68 در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته با بازده سرمایه گذاری به عنوان متغیر مستقل می باشد. آزمون فرضیه فرعی “ج” بیانگر همبستگی معنادار به میزان 0.44 طی پنج سال مورد رسیدگی در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته با رشد سود هر سهم به عنوان متغیر مستقل می باشد.مطالعه فرضیه 4 که اظهار می دارد ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارها ( بازده حقوق صاحبان سرمایه، بازده سرمایه گذاری 

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه مطالعه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.