منبع پایان نامه : بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

  1. سود باقی می دهد. همچنین مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای عملکرد رقیب با بازده سهام، ارتباط معنادار اما ضعیف این متغیرها با بازده سهام را نشان داد.
  2. مهدی وکیلیان، محمدحسین ودیعی و محمدرضا حسینی معصوم در تحقیقی با عنوان مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی مانده، در پیش بینی سود هر سهم سال آتی، به مطالعه ارتباط متغیرهای مستقل شامل ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی مانده به عنوان نماینده های مدل اقتصادی ارزیابی با سود آتی هر سهم، می پردازد. برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی بهره گیری شده می باشد و نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سود باقی مانده و سود هر سهم سال آتی ارتباط معناداری هست، در نتیجه این معیار دارای قدرت پیش بینی می باشد و نیز مشخص گردید که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم سال آتی ارتباط معناداری وجود نداشته و دارای قدرت پیش بینی نیست.
  3. فریدون رهنمای رودپشتی و محمد محمودی به مطالعه شاخص های مدیریت ارزش در شرکت های گروه صنایع فلزی در محدوده سال های 1380 الی 1385 پرداخته اند، در این مطالعه معیارهای سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی مانند ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را با ارزش افزوده سهام داران مورد ارزیابی قرار داده می باشد. نتایج حاصل حاکی از وجود ارتباط معنی دار متغیرهای مورد نظر با ارزش افزوده سهام داران بوده و در نتیجه بهره گیری از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده و جایگزین در جهت شناسایی و اندازه گیری ارزش افزوده سهام داران پیشنهاد شده می باشد.
  4. فریدون رهنمای رودپشتی و اکبر افتخاری علی آبادی در مقاله ای با عنوان   ” تدوین استراتژی با رویکرد ارزش آفرینی در موسسات مالی ” با ارائه چارچوب و مدلی در قالب پارادایم جدید مبتنی بر ارزش و با تکیه بر مفاهیم ارزش آفرینی، فرآیند مدیریت استراتژیک را برای موسسات مالی و بالاخص شرکت های سرمایه گذاری تبیین نموده اند.
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.