متن کامل: بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

1-3- مقدمه

انتخاب و بهره گیری از روش پژوهش مناسب در فرآيند پژوهش و معرفي کامل آن به مخاطبان پژوهش،  تأثیر اساسي در پژوهش،  اعتبار و روايي پژوهش دارد. معرفي روش تحقيق بر تداوم بهره گیری از اين روش در پژوهشهاي بعدي کمک نموده وزمينه ساز تکميل ابعاد ديگر موضوع پژوهش توسط پژوهشگران ديگر خواهد بود. هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که پژوهشگر مشخص نمايد چه شيوه و روشي را ايجاد کند تا او را هر چه دقيقتر،  آسان تر و سريعتر در رسيدن به پاسخ هايي براي پرسش يا پرسشهاي پژوهش مورد نظر کمک نمايد. در اين فصل آغاز روش پژوهش تشريح مي گردد سپس مدل پژوهش،  جامعه آماري،  نمونه و روش نمونه گيري ونحوه جمع آوري اطلاعات و فرآيند جمع آوري داده ها بيان مي گردد،  در نهايت روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها توضيح داده مي گردد.

2-3- نوع پژوهش

با در نظر داشتن اهداف پژوهش حاضر و سؤال اساسي آن،  از نظر دسته بندي پژوهش ها بر حسب نحوه گردآوري داده ها؛ اين پژوهش توصيفي- پيمايشی محسوب مي گردد اين روش به مقصود کشف واقعيت های موجود يا آن چیز که هست انجام می گردد در واقع اين روش پژوهش به مقصود توصيف کردن يک جامعه تحقيقی در زمينه ی توزيع بحث نمی کند. بلکه تنها به «دليل چگونگی» آن در جامعه مورد پژوهش می پردازد و آن را توصيف می5-3- روش نمونه گيری

برای نمونه گيری روش های متداولی هست که مانند آن نمونه گيری تصادفی ساده، نمونه گيری تصادفی نظام يافته،  نمونه گيری طبقه ای،  نمونه گيری خوشه ای ونمونه گيری چند مرحله ای می باشند.

بر اين اساس و با در نظر داشتن ويژگی ها و شکل خاص پراکندگی جامعه آماری،  روش نمونه گيری تحقيق حاضر از نوع تصادفی ساده انتخاب گردید تا همه اعضای جامعه آماری شانس مساوی در نمونه آماری داشته باشند.

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.