فرمت word : دانلود : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 آوردند که نتایج آن 10 تا 100 برابر کمتر از نتایج حاصل از فرمول­های تجربی و آزمون پمپاژ اعلام گردید(چی یانگ و همکاران، 2008). در سال 1389 وزیریان و امانیان ضریب هدایت هیدرولیکی را در یک مطالعه آزمایشگاهی از طریق آزمون پمپاژ به دست آوردند و نتایج را با ارتباط تجربی هیزن مقایسه کردند. نتایج نشان داد که ارتباط هیزن که می تواند به سهولت مورد بهره گیری قرار گیرد تقریب خوبی از ضریب هدایت هیدرولیکی به ما می دهد (وزیریان و امانیان، 1389).

در مطالعه هیدرولیک آبخوان ها اثر مقیاس مدل بر روی نتایج در مقایسه با محیط طبیعی مهم می باشد. در سال 1995 مقاله ای توسط اسکولز- ماکوش و چرکاور با عنوان مطالعه اثر مقیاس بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی آبخوان در طی آزمایش پمپاژ ارائه گردید. در واقع در آن وقت تحقیقات نشان می­داد که ضریب هدایت هیدرولیکی در طول آزمون پمپاژ با افزایش مقیاسی از آبخوان که تحت تاثیر برداشت از چاه انجام می شود افزایش خواهد پیدا نمود. این پژوهش به صورت آزمون های پمپاژ بر روی آبخوانی از جنس کربنات در ایالت ویسکوزین انجام گردید و نگارنده اعلام نمود که عموما ضریب هدایت هیدرولیکی در طول آزمایش پمپاژ افزایش می­یابد و این موضوع مستقل از روش اندازه گیری و شیوه محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی، (روش کوپر-ژاکوب، روش تیس و روش تیم) می­باشد(اسکولز-ماکوش، 1995).

در سال 2005 پژوهش مشابهی توسط ایلمن[1] انجام گردید و در آن ایالت آریزونای آمریکا در منطقه وسیعی آزمون تزریق به داخل چاهک و محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی غیراشباع به نیهلم[2]و همکارانش در مقاله خود با عنوان پایین افتادن سطح آب در نهرها به علت برداشت آب های زیرزمینی توسط چاه­ها که در سال 2002 منتشر گردید، آبخوانی را در نظر گرفتند که شامل یک نهر بود و در آن جریان سطحی وجود داشت. همچنین آبخوان دارای چاهی بود که توسط آن برداشت از آب های زیرمینی صورت می­گرفت(نیهلم و همکاران،2002).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن کارهای انجام شده، در این پژوهش کوشش شده با سه روش آزمایشگاهی مختلف پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان سنجیده گردد و با مقایسه با فرمول­های تجربی، اعتبار این[1] Illman

[2] Nyholm

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعه پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.