منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه:بررسي تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده :

در پژوهش  حاضر  با عنوان  : بررسي  تاثير جو عاطفي  خانواده  براعتماد  به نفس  فرزندان ( دختران  وپسران  19-13 سال شهر تهران  ) تست  استاندارد  عزت نفس  كوير اسميت  بر 50 دختر و 50 پسر اجراشد  ، وبا بهره گیری  از آزمون  T استودنت  نتايج زير  بدست آمد :

  • اعتماد به نفس دختراني  كه جو عاطفي  مناسب در خانواده دارند بيشتر از دختراني  می باشد كه جو عاطفي نامناسبي  درخانواده  دارند .
  • اعتماد به نفس پسراني  كه جو عاطفي  نا مناسب در خانواده دارند بيشتر از پسراني  نيست كه جو عاطفي مناسبي  درخانواده  دارند .

 

« فهرست مطالب »

عنوان                                                                             صفحه

چكيده :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول كليات 

بيان كلي مسئله                                                                             1

سوال پژوهشي                                                                             4

فرضيه ها                                                                          4

تعريف اصطلاحات                                                               5

بيان اهداف  پژوهش                                                            9

 

فصل دوم  – بررسي  پيشينه  وادبيات  پژوهش

بررسي آخرين پژوهش هاي انجام  شده درزمينه  پژوهش  حاضر       11

بررسي كليه  نظريه ها وتئوريهاي درزمينه پژوهش  حاضر              22

عوامل تعيين  كننده  جوعاطفي  خانواده                                              25

ارتباط  پدر ومادر  بافرزندان                                                  26

الگوهاي تربيت  فرزندان                                                       29

ارتباط  اعتماد به نفس  وروابط  دوستانه  والدين با كودك             33

مسئوليتهاي  والدين  دررابطه  با ايجاد  اعتماد به نفس                     35

علائم  ونشانه هاي  اختلال  در اعتماد  به نفس                        36

نشانه هاي  اعتماد  به نفس  در افراد                                          39

ضرورت  اهميت  وفايده پژوهش                                       41

فصل سوم روش جامعه آماري

روش نمونه  گيري                                                     43

انواع  متغيرها                                                                     43

روش گرد آوري اطلاعات                                            43

معرفي ابزار  پژوهش                                                 44

روش مطالعه                                                           46

مدل آماري                                                              46

فصل چهارم تجزيه و تحليل  نتايج

تجزيه و تحليل آماري                                                 49

فصل پنجم بحث ونتيجه  گيري

بررسي و بحث درمورد  نتايج                                        54

محدوديتها  وانتقادها                                                  56

پيشنهادها                                                                57

اختصار  پژوهش                                                       61

اختصار  پژوهش  به زبان انگليسي                                 62

پيوست ها

پيوست  يكم – منابع فارسي  برحسب حروف الفبا

پيوست دوم  – منابع  پايان نامه اي

پيوست  سوم – پرسشنامه  وپاسخ نامه

 

« فصل يكم »

 

« مقدمه »

  • بيان كلي مسئله
  • سؤال پژوهش
  • فرضيه ها
  • تعريف اصطلاحات
  • بيان اهداف پژوهش

 

بيان كلي مسئله

خانواده ازمهمترين  نهاد واز نيرومند ترين ارگان  اجتماعي می باشد  زيرا پايه هاي  خوشبختي  وبدبختي  بشر در آنجا به وجود  مي آيد .

انسانيت  واخلاق  آدمي درمحيط  خانواده شكل مي گيرد وعواطف  نيك وبد در آنجابه وجود  مي آيد . وقتي سخن  از خانواده به ميان  مي آيد بحث  از محيطي می باشد  كه در آن دوكانون  مهر وانضباط  ، دوانسان  يادومسئوليت  وشيوه رفتار  وخلق وخوي  جداگانه  آغوش  گشوده  و فرزند را  دركنار خود گرفته اند . سخن از دامنها ي پاكي می باشد  كه نسلي را در خود  مي پروراند  و آنها را براي حيات شرافتمندانه  آماده مي سازد .

طبيعي می باشد كه اگراين دو عنصر ،  يعني پدر ومادر  درمسير ثواب باشند  خانواده براي طفل  سعادت آفرين می باشد واگراين  دو آلوده باشند  كودك جزنگون بختي  وسيه روزي  بدست نخواهد  آورد . ( قائمي  ، 1381 ، ص 269) كودك ازخانواده  ووالدين  خودتاثير مي پذيرد  همانگونه كه گياه  ونهالي از زمين  ، آب وغذا  اوازخورشيد  نور مي گيرد . عوامل خانوادگي  ازعقايد  وافكار ، مذهب واخلاق ، عاطفه  وخلق وخوي  دركودك بعد وميزاني می باشد  كه برخي  از روان شناسان رابه اظهار اين  انديشه واداشته می باشد كه طفل  آئينه تمام نماي  وجود والدين می باشد .

برخورد كودك  باالگوها  وسرمشق هاي خانوادگي درتكوين  شخصيت او چنان  اثر دارند  كه به زحمت  مي توان بخشي  از آن را ازصفحه  ذهن  وروان كودك زدود . او معيارهاي  اخلاقي والدين  وجنبه هاي  الگوئي آنان  رابه گونه اي  جذب مي كند  ودرخود نفوذ مي دهد كه تقريباً مي توان گفت  جزء سرشت وطبيعت  اواست .  القاآت  والدين ، امر ونهي آنها ، هدايت وموعظه  وارشادشان ،منع  وردشان  همه دركودك  مؤثراست .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تذكرات  وهدايتهاي  پدر بزرگ  ومادربزرگ ، القاآت  ورهنمودهاي برادران وخواهران  ارشد ، سخنان وتذكرات  خدمتكار وكلفت  ونوكر ، وبالاخره  رهنمودهاي  همه كساني  كه درعرصه حيات  خانواده با كودك درارتباطند  درسازندگي  ياويراني  بناي اخلاقي  كودك اثر دارند  والدين در طريق تربيت  صحيح  كودكان  به اين مسائل بايد آگاه  باشند ( همان منبع ، ص 177) نوجوان وجوان  امروز كودك گذشته می باشد  خصايص  ورفتارهاي  وي نيز وابسته  به دوره كودكي  وي بوده اند  كه آن را از اوليا وخانواده  خود كسب نموده  می باشد . پدر ومادر اولين  كساني هستند  كه زير بناي شخصيت سالم يك نوجوان  رامي سازند  وپايه گذار ارزش ها ومعيارهاي  فكري وي هستند  نوجوان  دراين دوره بيش از هر زمان ديگر نياز به مراقبت  وهمراهي  والدين  خود دارد ، لذا قطع ارتباط  با نوجوان  ويا ارتباط  نادرست بانوجوان ممكن می باشد تاثيرات مخربي  بر او بگذارد  ( اكبري  ، 1381، ص 321) .

ازنيازهاي مهم  واساسي بشر  كه زمينه ساز حيات اجتماعي  وشرافتمندانه  می باشد نياز به اعتماد به نفس  می باشد معني ومفهوم  آن اين می باشد كه آدمي بااستفاده  ازمددرساني  خداوند  وبا قرار دادن  امور درمسير  سنت او  وبازمينه سازي هايي كه براي  موفقيت درانجام هر كاري  ضروري می باشد بتواند  ترديد ودودلي  رااز خود دورسازد  وبا اعتماد  واطمينان  پيش رود . انتظار  آن رانداشته  باشدكه ديگران  براي انجام كارها  ورفع نيازش  اقدام كنند  ويا والدين  ومربيان  درخدمت او  قرار گيرند  خود به اتكاي  توان وامكانش  ازجاي برخيزد  وبه اقدام  بپردازد  چنين  امري هم موردنياز  شخصي فرد  ولازمه عزت  نفس اوست  وهم از نظر  اجتماعي وتداوم حيات  براي اوضرورت دارد  اودراين  اعتماد نياز دارد  از اطمينان  بهره گیری  كند و آن را  قابل تبعيت  واجرا بداند  باجرأت  وصبارت تصميم  گيرد  وبه  پيش رود  نه با تزلزل  وترديد  قدش راست وگامش  استوار و اعتقادش  درانجام  دادن امور  راسخ باشد  ( قائمي ، 1370 ، ص 245)

 

سؤال پژوهشي

آيا جوعاطفي  خانواده بر اعتماد به نفس  فرزندان  تاثير دارد ؟

فرضيه ها :

اعتماد به نفس دختراني  كه جوعاطفي  مناسبي درخانواده دارند بيشتر از  دختراني می باشد كه جو عاطفي  نامناسبي  درخانواده  دارند .

اعتماد به نفس پسراني  كه جوعاطفي  مناسب درخانواده دارندبيشتراز پسراني می باشد  كه جو عاطفي  نامناسبي  درخانواده دارند .

تعريف  اصطلاحات

  • جوعاطفي خانواده

الف: تعريف نظري :

مقصود ازجوعاطفي خانواده نحوه ارتباط  وطرز برخورد  افراد يك خانواده  باهم ، نظر افراد  خانواده  نسبت به هم ، احساس وعلاقه  آنها به يكديگر می باشد ( شريعتمداري  ، 1376،ص211)

ب : تعريف عملي سنجش (ايستا ) :

جو عاطفي  خانواده آن می باشد  كه پرسشنامه  پژوهش حاضر مي سنجد .

ج: تعريف عملي آزمايشي ( پويا ) :

جوعاطفي مي تواند به صورت ديكتاتور  ومدارگروآزاد منش  باشد كه درخانواده  هاي ديكتاتور  بچه ها سركوب مي شوند  وگاه طرد  مي شوند  احساسات  وعواطفشان  توجه نمي گردد  درخانواده هاي  مداراگر  بچه ها لوس  وپرخاشگر بارمي آيند ومسئوليت  پذيرنيستند  وهرگزديگران  رامورد پذيرش  قرار نمي دهند خانواده هاي  آزاد منش  كودكان را كنترل  مي كنند با بچه ها  به طورمنطقي  ومهربان  برخوردمي كنند وبه نظرات خود تکریم مي گذارند  ، آن بچه ها  نيز در آينده ديگران  رامحترم  مي شمارند وبا افراد  اجتماع  صميمانه  كنار مي آيند .

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :83

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.