برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده:

اعتياد يا وابستگي رفتاري به اينترنت، صرف نظر از اينكه آنرا يك بيماري يا آسيب رواني يا معضل اجتماعي بدانيم، پديده‌اي مزمن، فراگير و عود كننده می باشد كه با صدمات جدي جسماني، مالي، خانوادگي، اجتماعي و رواني همراه می باشد. شخص وابسته متعاقب وابستگي به آن دچار افت جدي در كاركردهاي فردي، اجتماعي و رواني مي‌گردد.

هدف: بررسي ارتباط بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعين به كافي نتهاي مشهد در شش ماهه دوم سال 1384

روش: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي-مقطعي می باشد. ابزارهاي پژوهش عبارتند از:

1)پرسشنامه اختلال اعتياد به اينترنت Young 2)نشانه‌هاي بيماري 90 تجديد نظر شده (SCL-90-R) 3) پرسشنامه جمعيت شناختي

نمونه مورد مطالعه 100 نفر(82 مرد و 18 زن) مي‌باشد كه از روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي تصادفي انتخاب شده‌اند.

نتايج: داده ها با بهره گیری از نرم افزارSPPS، آمار توصيفي و استنباطي تحليل گرديد، از بين شركت كنندگان 47 درصد اعتياد به اينترنت داشتند بين اختلال اعتياد به اينترنت و تمام مقياسهاي باليني SCL-90-R (جسماني سازي، وسواس- اجبار، حساسيت در روابط بين فردي، افسردگي، اضطراب، حالات پارانوئيدي، خصومت و پرخاشگري، حالات سايكوتيك)ارتباط معني‌داري(P<0. 001)هست كه نمايانگر اينست كه شيوع اختلالات روانپزشكي در معتادان به اينترنت بالاتر از جمعيت عادي می باشد.

واژه هاي كليدي:اختلال اعتياد به اينترنت-سلامت روان-SCL-90-R

 

مقدمه

اينترنت (Internet) كه در آغاز به مقصود برقراري ارتباط بين پژوهشگران وزارت دفاع آمريكا راه اندازي گردید، امروزه با رشد چشمگير تعداد كاربران، بصورت شبكه عظيم جهاني درآمده می باشد. (1)بطوري كه طبق تخمين دانشمندان تعداد كاربران از 500000 نفر در سال 1989 به حدود 700 ميليون نفر در سال 2004 رسيده می باشد. (2)

اينترنت براي مردم اين نسل امكانات بسيار زيادي در جهت دستيابي به انواع اطلاعات، برقراري ارتباط با مردم كشورهاي مختلف، دانشگاهها و كتابخانه‌هاي بين‌المللي وامكان خريد و فروش كالا وهزاران امكانات متنوع ديگر فراهم آورده می باشد.(1)

با رشد سريع تعداد كاربران در كنار فوايد بيشمار اينترنت، سوالاتي در زمينه اثرات نامطلوب آن بر انسانها، مطرح مي‌گردد. بطوريكه اين موضوع نظر دانشمندان بسياري را در سالهاي اخير جلب كرده می باشد.

در تحقيقات مختلف گزارش شده بعضي كاربران اينترنت الگوي مصرفي خاصي دارند كه باعث شده در زندگي عادي آنان اختلالاتي به وجودآيد بطوريكه گزارشهاي زيادي در زمينه پيامدهاي سوء بهره گیری از اينترنت در روابط خانوادگي، تحصيلي و شغلي افراد هست. تعابير مختلفي براي اين نوع مصرف از سوي دانشمندان پيشنهاد شده كه رايج ترين آن، اصطلاح”اختلال اعتياد به اينترنت”(Internet addiction Disorder) می باشد (3) كه در DSM-IV-TR در گروه اختلال كنترل تكانه كه به گونه اي ديگر مشخص نشده می باشد (NOS = Non Other wise  Specified)، قرار مي‌گيرد. (4)

با وجود اينكه فرضيات فراواني درمورد ماهيت اثرت اينترنت بر سلامت روان مردم هست، اما تحقيقات كمي‌درمورد اين ارتباط انجام شده می باشد. و به علت ناشناخته بودن آن در محافل علمي، اين اثرات معمولا از ديد متخصصان پوشيده مي ماند. (5)

اين تحقيقات تا كنون ارتباط بين اعتياد به اينترنت با اضطراب اجتماعي، منزوي بودن(Loytsker,Aiello، 1997 )(6) افسردگي (Rodgers,Young، 1998) (2)، (Orazack، 1999 )(7)، رفتار جنسي تكانه‌اي (Cooper و همكاران) (2) و.. . را نشان داده‌اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن رشد سريع اينترنت در ايران و اهميت سلامت روان در كاربران اينترنت و تحقيقات محدود در اين زمينه، بر آن شديم اين پژوهش را با هدف بررسي ارتباط بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان انجام دهيم.

 

 

سلامت روان:

سلامت و بيماري:

سلامت و بيماري مفاهيمي‌داراي همپوشاني هستند كه در طيفي گسترده قرار دارند. يك طرف طيف را سلامت وضع جسمي، رواني و اجتماعي مطلوب، تشكيل مي‌دهد كه در طول زمان، متغير می باشد. طرف ديگر، طيف بيماري قرار دارد كه با علائم بيماري وناتواني توام می باشد. در طول تاريخ بويژه در قرن بيستم، در مقايسه با گذشته الگوي بيماري تغيير كرده می باشد. نظريه هاي مربوط به جسم، روندهاي بيماري و وضع رواني، از هزاران سال پيش به بعد تغيير يافته می باشد. زماني مردم معتقد بودند كه بيماري بوسيله ارواح خبيثه وعوامل مشابه به وجودمي آيند. در بين سالهاي 500 تا 300 پيش از ميلاد مسيح، فلاسفه يوناني نخستين نظريه را درمورد سلامت و بيماري ارائه دادند. آنان سعي كردند توضيح دهند كه بيماري چگونه به وجودمي آيد و اظهار كردند كه جسم و روان موجوديتي جداگانه دارند. در دوران قرون وسطي، كليسا بر نظريه هاي بيماري، تاثيري وافر گذاشت و مصرا بر اين عقيده بودند كه دلايلي جادويي درمورد بيماري هست. فلاسفه و دانشمندان، از قرن هفتم تا بيستم، زير بناي الگوي زيستي-پزشكي را در بيان مفهوم سلامت و بيماري، پايه ريزي كردند.

الگوي زيستي- پزشكي بسيار مفيد بوده می باشد و پژوهشگران توانستند به پيشرفتهاي زيادي در اغلب بيماريهاي عفوني نائل آيند. اما اغلب پژوهشگران امروزه به اين نتيجه رسيده‌اند كه جنبه هاي فردي بيماران، سوابق، روابط اجتماعي، شيوه زندگي، شخصيت و فرايندهاي رواني آنان بايد در بيان مفهوم سلامت و بيماري در نظر گرفته گردد. در نتيجه، الگوي زيستي-رواني-اجتماعي به عنوان پيشرفته ترين نظريه، مورد قبول واقع شده می باشد. در اين الگوي جديد، سيستمهاي زيستي، روان شناختي و اجتماعي همواره بر يكديگر تاثير مي‌گذارند و هر يك در ديگري تغييراتي ايجاد مي‌كند. ديدگاه فراخناي زندگي نيز با در نظر گرفتن تاثير رشد در سلامت و بيماري، بعد مهم ديگري به اين الگو افزوده می باشد.

 

دورنماي پيشگيري از بيماري‌ها:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بنا به گفته متخصصين بهداشت عمومي، اگر چه علم و فن‌آوري در درمان بيماري‌ها تأثیر عمده‌اي داشته‌اند، پيشرفتهاي اساسي در بهداشت نه از راه تشخيص ودرمان، بلكه از راه پيشگيري از بيماري‌ها و ارتقاء سلامت بدست آمده‌اند. پيشگيري از بيماري‌ها در سه سطح تعريف مي‌گردد:

1-پيشگيري اوليه: شامل اقداماتي می باشد كه به مقصود پرهيز از بيماري يا جراحت انجام مي‌گيرد. دو روش نويد بخش براي  پيشگيري اوليه هست. يكي درگير كردن متخصصان حرفه پزشكي و پيرا پزشكي در آموزش ارتقاي سلامت به بيماران(Levin و همكاران، 1992؛Radecki، Branton، 1992) و دوم بهره گیری از پرسشنامه هايي كه در تشخيص عوامل خطرزا و رفتارهاي غير بهداشتي كه  نياز به اصلاح دارد، به بيماران كمك ميكند(Wise، 1986)

2-پيشگيري ثانويه: شامل اقداماتي می باشد كه به مقصود تشخيص و درمان بيماري يا جراحت در مراحل اوليه انجام مي‌گردد. به عنوان مثال معاينات پزشكي ساليانه.

3-پيشگيري ثالث: جراحات شديد يا بيماريهاي پيشرفته، معمولا به آسيبهاي برگشت ناپذير يا دائم منجر مي‌گردد. پيشگيري ثالث شامل اقداماتي می باشد كه سبب كند شدن يا مهار آسيب مي‌گردد، از معلوليت جلوگيري مي‌كند و موجب توانبخشي بيمار مي‌شوند.

 

 

روشهايي براي ارتقاي وضعيت سلامت:

هدف برنامه‌هاي ارتقاي سلامت، تشويق به انجام رفتارهاي بهداشتي به وسيله آموزش اين رفتارها و چگونگي صحيح انجام گرفتن آنها و همچنين توجیه کردن افراد به تغيير عادتهاي غير بهداشتي می باشد. مانند روشهاي براي ارتقاي وضعيت سلامت، مي‌توان به موارد زير تصریح كرد:

 

1-اخطارهاي ترس برانگيز

بر اساس الگوي باور بهداشتي، احتمال در پيش گرفتن رفتارهاي بهداشتي در كساني بيشتر می باشد كه عقیده دارند در معرض خطر مشكلات بهداشتي جدي قرار دارند. به عبارت ديگر، ترس، انگيزه اي براي پرداختن به وضع سلامتشان شده می باشد.

 

2-در اختيار گذاردن اطلاعات:

كساني كه مي خواهند زندگي سالمي‌داشته باشند، به اطلاعات نياز دارند، آنان بايد بدانند چه كاري را در چه وقت، در چه جايي و چگونه انجام دهند.

 

3-روشهاي رفتاري:

روشهاي رفتاري، مستقيما بر بهبود رفتار پيشگيرانه تمركز دارند. چنين روشهايي شامل كاراموزي يا راهنمايي هايي ويژه براي درنظر گرفتن يك رفتار، وتهيه تقويمي‌براي يادآوري زمان بجای آوردن رفتار مورد نظر ويادآورهاي قرارهاي ملاقات مي‌گردد.

 

4- برنامه‌هاي ارتقاي سلامت در مدارس:

مدارس دولتي و خصوصي موقعيت بي نظيري براي ارتقاي سلامت دارند. در كشورهاي پيشرفته، تقريبا به همه افراد در سنيني كه از نظر در پيش گرفتن رفتارهاي بهداشتي بسيار حياتي می باشد، دسترسي هست. برنامه‌هاي آموزش بهداشت در مدارس كه از كارايي لازم برخوردارند، به كودكان مي آموزند كه رفتارهاي سالم و ناسالم و پيامدهاي اقدام به هر يك كدامند.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :129

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***