فرمت ورد:دانلود پایان نامه:بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چكيده                                                                                                                          ز

تقدیروتشکر                                                                                                                   و

تقدیم به                                                                                                                        ه

فصل اول(كليات پژوهش)                                                                                         1

مقدمه                                                                                                                            2

بيان مسئله                                                                                                                       4

ضرورت واهميت تحقيق                                                                                                  6

اهداف تحقيق                                                                                                                 8

فرضيه هاي تحقيق                                                                                                           8

متغيرهاي تحقيق                                                                                                              8

تعاريف نظري                                                                                                                 8

تعاريف عملياتي                                                                                                             9

فصل دوم(پيشينه پژوهش)                                                                                          10

شخصيت ومفهوم آن                                                                                                       11

ضرورت مطالعه وشناخت شخصيت                                                                                               13

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نظريه هاي شخصيت(شخصيت ورويكرد روانكاوي)                                                            14

نظريه تحليلي يونگ                                                                                                        15

نظريه پويايي رواني –اجتماعي                                                                                          16

نظريه بودائيسم درمورد شخصيت بشر                                                                                18

نظريه اسلام درمورد شخصيت بشر                                                                                                20

الگوي شخصيت                                                                                                             21

پايداري شخصيت                                                                                                           22

تغييردرشخصيت                                                                                                             23

شخصيت سالم                                                                                                               24

ساختارشخصيت                                                                                                             26

همساني شخصيت                                                                                                           29

تعريف سلامت رواني                                                                                                      30

تاريخچه سلامت رواني                                                                                                    30

كليدسلامت رواني                                                                                                          32

چرابايددرموردسلامت رواني بدانيم؟                                                                                  32

اعتمادبه نفس،كليدسلامت رواني                                                                                      33

نظريه هاي سلامت رواني                                                                                                 34

1-الگوي گوردون آلپورت                                                                                              34

2-الگوي كارل راجرز                                                                                                     35

3- الگوي كارل گوستاو يونگ                                                                                        35

4-الگوي ويكتورفرانكل                                                                                                  36

5- الگوي اريش فروم                                                                                                     36

6-الگوي آبراهام مزلو                                                                                                     37

7-الگوي فريتس پرلز                                                                                                      38

تحقيقات انجام شده درزمينه سلامت روان وويژگي هاي شخصيتي                                        38

فصل(روش تحقيق)                                                                                                     42

روش تحقيق                                                                                                                   43

جمعيت هدف                                                                                                                43

روش نمونه برداري وتعدادآنها                                                                                          43

ابزاراندازه گيري                                                                                                              43

روش جمع آوري داده ها                                                                                                 49

فصل چهارم(تجزيه وتحليل آماري)                                                                                50

تجزيه وتحليل آماري                                                                                                       51

جدول1-4نمرات ويژگي هاي شخصيت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبيرستان 53

جدول شماره 2-4محاسبه ضريب همبستگي از راه اعدادخام(دختران)                                    55

جدول 3-4 محاسبه ضريب همبستگي پيرسون نمره هاي سلامت روان ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان دخترمقطع سوم دبيرستان        57

جدول 4-4 مرات ويژگي هاي شخصيت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبيرستان                                    60

جدول 6-4 محاسبه ضريب همبستگي پيرسون نمره هاي سلامت روان ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزانپسرمقطع سوم دبيرستان       62

جدول 7-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي                                                      64

جدول8-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي                                                     66

جدول9-4محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي                                                      68

چدول شماره 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبيرستان                        69

جدول شماره 11-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي                                        72

فصل پنجم (بحث ونتيجه گيري)                                                                                     73

بحث ونتيجه گيري                                                                                                          74

محدوديتهاي تحقيق                                                                                                        76

پيشنهادات پژوهش                                                                                                          76

منابع ومآخذ                                                                                                                   77

پيوست الف- پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO(كامل)                                                          79

پيوست ب- پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)                                                                  99

 

 

چكيده

پژوهش حاضر باهدف بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام گردید.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودكه ازدانش آموزان مقطع متوسطه  به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند.ابزارمورداستفاده دراين تحقيق پرسشنامه شخصيتي نئووپرسشنامه سلامت روان بودكه پس ازجمع آوري اطلاعات فرضيه هاي چهارگانه تحقيق بااستفاده ازروش آماري ضريب همبستگي پيرسون وآزمون T موردآزمون قرارگرفت ونتيجه نشان دادكه بين ويژگي شخصيتي روان نژندي ،برونگرايي،دلپذيربودن وسلامت روان ارتباط معناداري وجود ندارد.همچنين نتيجه تحقيق نشان دادكه بين سلامت رواني دختران وپسران تفاوت معناداري وجود ندارد.

 

فصل اول

كليات پژوهش

 

مقدمه

شخصيت(Personality)شامل كل وجود فرداست و وضع عمومي بدن ،مهارتها،رغبت ها،اميدها،وضع ظاهر،احساسات وهيجانها،عادتها،هوش،خصوصيات اخلاقي،فعاليت ،معتقدات وافكار فردرادربرمي گيرد.شخصيت شامل آن چیز که فردامروزه هست وآنچه اميدواراست بشود    مي باشد.پس هرصفتي كه فردرا ازافرادديگرمتمايزمي كندجنبه اي ازشخصيت اوراتشكيل     مي دهدكه ممكن می باشد اين صفت ازصفتهاي بدني باشدمانند نيرو،چاقي،لاغري،زيبايي،زشتي،و….. ياذهني مانندهوش،استعداد،نوع افكار وعقايدو…. ياهيجاني وعاطفي مانندترسويي وبي باكي،عصبانيت وآرام بودن ،ويااخلاقي مانندراستگويي ،دروغگويي ،سهل انگاري وهمچنين ممكن می باشد اين صفت ،موروثي باشدمانندقد،رنگ پوست،رنگ موي سر،يااكتسابي مانندگرايش هاومعتقدات ديني وسياسي وبنابراين ،مي توان گفت :شخصت هرفردكل خصايص بدني،ذهني وعاطفي و اجتماعي واخلاقي – اعم ازموروثي و اكتسابي – هستندكه او رابطور آشكار ازديگران مشخص مي كند.

شخصيت ايستا(static)نيست بلكه پويا(dynamic)ياپيوسته درحال تغييراست.وقتي ازشخصيت فردسخن مي گوييم به يكتاوبي نظيربودن اوتوجه داريم زيرا دوفردهم شخصيت نمي توان يافت.درواقع،شخصيت فردهمان می باشد كه باضمير«من»ياكلمه«خود»(self) ازآن تعبيرمي كندومنظورشناخت شخصيت فرد،شناخت تركيب وسازمان رفتاراوبه صورت تمامي وكلّيت می باشد(شعائري نژاد،1374).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

روانپزشكان فردي راازنظر رواني سالم مي دانندكه تعادل بين رفتارها وكنترل او درمواجه بامشكلات اجتماعي وجود داشته باشد.از اين ديدگاه بشر ورفتارهاي اودرمجموع يك سيستم درنظرگرفته مي گردد.كه براساس كيفيات تاثيروتأثر متقابل اقدام مي كنند.بااين ديد سيستميك ملاحظه مي شودكه چگونه عوامل متنوع زيستي بشر برعوامل رواني اجتماعي اوتاثيرگذاشته وبالعكس ازآن اثرمي پذيرد. به عبارت ديگر دربهداشت وتعادل رواني بشر به تنهايي مطرح نيست بلكه آن چیز که موردبحث قرارمي گيرد پديده هايي می باشد كه دراطراف اووجود داردوبرجمع سيستم ونظام اوتاثيرمي گذارندوازآن متأثرمي شوند.پس ازديدروانپزشكي سلامتي عبارت می باشد ازتعادل درفعاليت هاي زيستي،رواني،واجتماعي افراد كه بشر ازاين تعادل سيستميك وساختار هاي سالم خودبراي سركوب كردن وتحت كنترل درآوردن بيماري بهره گیری مي كند.روانكاوان وطرفداران فرضيه هاي روانكاوي (روان تحليلي)ازشخصيت ايده آل صحبت مي كنندو«من[1]» راميانجي بين خواسته هاي «نهاد[2]» وكنترل و مؤاخذه «فوق من[3]» مي دانندوبهنجاري راميانجيگري صحيح ومنطقي بين دوقدرت«نهاد»و«ابرمن»مي دانند- روانكاوان به مراحل مختلف رشد رواني وعملكردصحيح وخالي ازتعارض الگو،بهره گیری ازمكانيسم هاي دفاعي سازنده درضربه ها وفشارهاي شديد را دليل برسلامت وتعادل روان مي دانند.كارهاي اريكسن[4] وهارتمن[5] نيزبه منظورتأييد اين نظريه می باشد(ميلاني فر،1376).

 

بيان مسئله

ازديرباز مفهوم شخصيت موردتوجه حكما ودانشمندان بوده می باشد وبخصوص ارتباط آن باموضوعات اخلاقي ،رفتاري ،اجتماعي ازمباحث مهم واساسي به شمارمي رود.

درمورد شخصيت و ويژگيهاي آن نظريه ها وديدگاههاي بسيارمختلف وهمچنين تعاريف بسياري براي آن ارائه شده می باشد.

رايج ترين برداشت وتعريفي كه محققان وروان شناسان داشته اندعبارت می باشد ازمجموعه ويژگيهاي جسماني ،رواني ،رفتاري كه هركدام را ازافراد ديگرمتمايزومنحصربه فردمي كند(كريمي ،1374).

يكي از ابتدايي ترين اموري كه درجهت رشد وتوسعه هرعملي انجام مي پذيردطبقه بندي كردن آن می باشد وشخصيت نيزازاين قاعده مستثني نبوده می باشد .روان شناسان طبقه بندي هاي مختلفي در ارتباط با شخصيت داشته اند وبراي هرطبقه نيزويژگيها وخصوصيات خاصي درنظرگرفته اند وانواع مختلف شخصيت را ارائه داده اند.

تامين سلامتي افرادجامعه يكي ازمهمترين مسائل اساسي درهركشوري محسوب              مي شودكه بايدآن راازديدگاه سه بعدي جسمي ،رواني واجتماعي نگريست(شاملو،1372).

بعدرواني بهداشت دربسياري ازكشورهاي درحال توسعه بنابه دلايل مختلف موردتوجه كافي قرارنگرفته می باشد.سازمان بهداشت (1993)معتقداست دركشورهاي درحال توسعه حجم مشكلات رفتاري و رواني رو به فزوني می باشد وبي توجهي به آن درابعادفردي وخانوادگي واجتماعي اثرات سوء وغيرقابل جبراني به جاي مي گذارد(حسيني،1371).

درگذشته فرد درانجام وظيفه خودبا آهنگي يكنواخت اعمال تكراري وساعت هاكارمداوم درگيربود.امروزه هرفردفعالي با«شوك آينده»روبروست.اين شوك درتمام سطوح قابل لمس می باشد.براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت ،اختلالهاي رواني،اختلالهاي جدي وشايع هستندكه درسرتاسر دنيامشاهده مي شودو دو پنجم ازتمامي ناتواني ها به علت اختلالهاي رواني،رواني اجتماعي وعصبي بود.واين موارديك پنجم ازكل مراجعين به مركزبهداشت عمومي راتشكيل مي دهند.(آزاد،1375).

اگرنيازهاي زيستي و وراني فردبه طورخود به خودارضاء مي شدزندگي واقعاً آسان بود ولي چنان كه مي دانيم موانع زيادي،خواه محيطي وخواه دروني وجود داردكه مخل ارضاي نيازهاهستند.اين موانع موجب فشاررواني درفرد مي گردند(آزاد،1375).

آن چیز که مسلم می باشد اول بايددرنظرگرفت كه زندگي آدمي ازبدوتولد تامرگ مجموعه مبارزات باطبيعت می باشد منتهي درهرمرحله اي ودرهرموردي به نحو مخصوص انجام مي گيرد.بشردرطول زندگي بارويدادهاي زيادي برخوردمي كندكه باعث بروز برخي مسائل رواني وجسمي مي گرددوبدين سبب می باشد كه بهداشت رواني جامعه راتهديدمي كندالبته هرچنداين عوامل چاشني زندگي می باشد ولي هيچ كس نمي تواندبدون آن زندگي كند.پس مسأله اصلي تحقيق حاضراين می باشد كه آيابين ويژگيهاي شخصيتي وسلامت رواني ارتباط هست؟

 

ضرورت واهميت تحقيق

      مسئله بهداشت رواني وتامين سلامت رواني انسانها،موضوعي مهم وحياتي می باشد،اماساده نيست .بزرگترين آفت اين مسئله ساده انكارونگاه تك بعدي به آن می باشد.تامين بهداشت رواني جامعه مانند هرموضوع فرهنگي،نيازبه نگرشي تعاملي واقداماتي چندجانبه ونظامندومنسجم دارد.

….انسانهاي به ظاهرسالم امروز ،به راحتي ممكن می باشد واردمرزناسلامتي شوند.بسياري ازانسانها باكمك هاي مختصرراهنمايي ومشاوره وياحمايت هاي مالي – اجتماعي وبهبود شرايط زندگي وبهره مندي ازشادابي فرهنگي ،مي توانندسالم بمانندوسالم زندگي كنند(اصلاني،1382).

باتوجه به اينكه بسياري ازرفتارهايي كه انجام مي دهيم برگرفته ازشخصيت ماانسانها می باشد وهمينطور تحقيقات زيادي كه روانشناسان درموردشخصيت و ويژگي هاي آن انجام داده اندبه اين نتيجه رسيده اندكه شخصيت از زمان تولدتاخاتمه عمردرحال شكل گرفتن وتكامل می باشد وهيچگاه نمي توان ازآن به عنوان حالتي ثابت وغيرقابل تغييرسخن گفت وهمين گونه تأثیر محيط و وراثت رادرتكوين شخصيت مهم بيان كرده اند وهمين طورازعوامل محيطي تأثیر خانواده راياداوري مي كنيم كه درچگونگي تكوين شخصيت كودك اثرمهمي داردوبعدازخانواده ،مدرسه واجتماع هركدام تأثیر خاص خود را دارند.وتحقيقات زيادي ارتباط بين ويژگيهاي شخصيت وشخصيت سالم باسلامت روان بالارا نشان داده می باشد كه دليلي ديگربراي اثبات اين ارتباط می باشد وازآنجا كه عمده شخصيت بشر دركانون خانواده ودرارتباط باپدرومادر شكل مي گيرد.اين تحقيق مي تواندتلنگوري برپدرومادران وهمچنين كساني كه درشكل گيري شخصيت كودكان تأثیر دارندباشدتامتوجه اهميت وتاثيرشخصيت سالم برآينده وسلامت فرزندان باشدواين تحقيق همچنين مي تواندمورداستفاده روان پزشكان وروانشناسان عمومي وروانشناسان شخصيت قراربگيردومهمترين فايده اين تحقيق آن می باشد كه بادريافت نتايج مي توانيم درتعليم وتربيت زمينه هايي رافراهم آورده تادانش آموزان دچارمشكل ومسائل عديده نگردند.

 

اهداف تحقيق

ازاهداف مهم اين پژوهش مي توان به مواردزيراشاره كرد:

  • تعيين ارتباط ويژگيهاي شخصيت وسلامت روان
  • تعيين سلامت روان دردختران وپسران ومقايسه آن دربين دوجنس

فرضيه هاي تحقيق

  • بين روانژندگرايي وسلامت رواني ارتباط هست.
  • بين برونگرايي وسلامت رواني ارتباط هست.
  • بين دلپذيربودن وسلامت رواني ارتباط هست.
  • بين سلامت رواني دختران وپسران تفاوت هست.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :108

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.