دانلود فایل: دانلود پایان نامه:بررسي رضايتمندي دانشجويان دانشگاه تبريز از امكانات علمي، عملي و منابع انساني

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده:

امروزه پديده ورزش به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير و نياز اساسي و زير بنايي همه جوامع بطور چشمگيري مورد توجه همگان قرار گرفته می باشد و كشورهاي مختلف برنامه هاي وسيعي را براي توسعه ورزش در جوامع خود طراحي و اجرا مي كنند، به اين مقصود به بررسي وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي و منابع انساني و تاثير آنها بر ميزان مشاركت ورزش دانشجويان پرداخته مي گردد.

تحقيق حاضر به بررسي رضايتمندي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز از امكانات علمي، عملي و منابع انساني در سال تحصيلي 88- 1387 مي پردازد. جامعه آماري اين تحقيق، دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز مي باشد و نمونه آماري نيز برابر با جامعه آماري مي باشد.

جمع آوري اطلاعات با بهره گیری از توزيع پرسشنامه در ميان دانشجويان تربيت بدني صورت گرفت و سپس اطلاعات با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج تحقيق حاكي از آن می باشد كه: 3/74 درصد از دانشجويان تربيت بدني ميزان رضايتمندي‌شان از امكانات علمي، عملي و منابع انساني در حد متوسط، 8/17 درصد در حد     ضعيف و 9/7 درصد در حد خوب مي باشد.

همچنين اختلاف معني داري در ميزان رضايتمندي بين دانشجويان دختر و پسر ورودي سالهاي مختلف ديده نمي‌گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول- مقدمه و طرح تحقيق……………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

بيان مساله …………………………………………………………………………………………………..

اهميت و ضرورت تحقيق ………………………………………………………………………………

اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………….

– هدف كلي…………………………………………………………………………………………………..

– هدف جزئي……………………………………………………………………………………………….

فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………….

محدوديت هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………

– محدوديت هاي قابل كنترل…………………………………………………………………………..

– محدوديت هاي غير قابل كنترل ……………………………………………………………………

تعريف واژگان ……………………………………………………………………………………………..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل دوم- مباني نظري و پيشينه‌ي تحقيق ……………………………………………………..

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..

بهره وري ……………………………………………………………………………………………………

آمار ……………………………………………………………………………………………………………

– آمار اماكن و تاسيسات ورزشي ………………………………………………………………….

– زمان بهره برداري از اماكن و تاسيسات ورزشي …………………………………………

– آمار منابع انساني ……………………………………………………………………………………..

پايه هاي علمي ……………………………………………………………………………………………..

– تحقيقات انجام شده در داخل كشور …………………………………………………………….

– تحقيقات خارج از كشور …………………………………………………………………………….

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………..

جامعه آماري و نمونه آماري ………………………………………………………………………..

روش جمع آوري اطلاعات و وسيله جمع آوري ……………………………………………….

روش تجزيه تحليل اطلاعات …………………………………………………………………………..

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

يافته هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………..

بحث و نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه:

به گونه معمول زندگي بشر توام با حركت می باشد اما با ظهور انقلاب صنعتي بجای آوردن كارهايي را كه زماني با دست انجام مي‌گردید ماشين‌ها به عهده گرفتند به نسبتي كه فعاليت بدني مردم كاهش يافت، توانايي و زمينه‌ي حركت طبيعي نيز در آنها كم گردید. بديهي می باشد كه زندگي ماشيني راحت‌تر بوده اما مشكلات جدي نيز به بار آورده می باشد. بدون کوشش جسمي روزانه، بدن بشر دچار گرفتگي، ضعف عضلاني و يا انواع بيماريها مي گردد. با در نظر داشتن اينكه فعاليت هاي اجباري روزانه اي كه اغلب مردم آن را انجام مي دهند براي ثبات تندرستي و سلامتي كافي نيست و بيشتر نيازمند جبران اين فقر حركتي به وسيله ورزش مي باشند، براي شركت دادن افراد در ورزش نيازمند ايجاد احساس و باورهاي مثبت نسبت به ورزش در وجود آنها هستيم تا ورزش به عنوان يك فعاليت مطلوب اجتماعي پذيرفته گردد كه در اين ميان محيط و شرايط محيطي كه بخش عمده آن را تاسيسات و تجهيزات ورزشي تشكيل مي‌دهند تاثير گذار هستند. [1]

ورزش هر جامعه بيانگر بخشي از زير بناي فرهنگي و اجتماعي هر ملت می باشد. دانشجويان دانشگاهي بخش فهيم و بنيادي هر جامعه هستند و در ورزش نيز فعال‌ترين قشر محسوب مي شوند. چشم انداز ورزش دانشجويي از دامنه و كيفيت تدارك ورزشي آن با سرمايه گذاري از طريق فراهم كردن فرصت‌هاي جديد توسعه مي‌يابد. اين امر بيانگر فرصت ها و چالش هاي بزرگ موسسات آموزشي در رسيدن به اين دور نما و تحت كنترل در آوردن گستره پتانسيل ورزشي به عنوان ابزاري براي توسعه سلامتي، رضايت فردي، گنجايش اجتماعي و مشاركت می باشد. از بين عوامل متعددي كه ورزش دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را از ساير بخش ها متمايز مي كند رقابت ورزشي بني دانشكده ها و دانشگاهها مي باشد كه از برجستگي خاصي برخوردار می باشد.

فعاليت ورزشي هر دانشجوي دانشگاه به گونه گسترده اي درگير رقابت ورزشي بين دانشكده اي و دانشگاهي می باشد و تعداد زيادي از پرسنل اداري، مربيان و اعضاي هيئت علمي نيز به نحوي به آن مي پردازند و بودجه هاي زيادي هم مصرف مي‌گردد. [2]

هدف اين تحقيق تعيين ميزان رضايت دانشجويان تربيت بدني از امكانات علمي، عملي و منابع انساني دانشگاه تبريز می باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي می باشد و جامعه‌ي آماري اين پژوهش را دانشجويان گروه تربيت بدني تشكيل مي دهند.

 

بيان مسئله:

امروزه مقوله‌ي تربيت بدني و ورزشي به عنوان بخش عملي تعليم و تربيت در نظام اسلامي از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد كه دستيابي به هدف هاي آن صرفاً از طريق برنامه ريزي صحيح و اصولي مي تواند محقق گردد. در اين راستا تغييرات شگرف و سريعي كه در دنياي تكنولوژي صورت مي گيرد، كاربرد روش‌هاي آموزشي پيشرفته و پيچيده را اجتناب ناپذير مي سازد. از اين رو رسالت مراكز آموزش تربيت بدني و علوم ورزشي نسبت به گذشته سنگين‌تر و پيچيده‌تر شده می باشد به طوري كه تحقق هدف هاي آموزشي در هر جامعه اي به وجود استادان و مربيان ماهر و متخصص بستگي تام دارد. از طرفي برنامه هاي تربيت بدني و علوم ورزشي داراي هدف هاي مشخص و معيني هستند. درك آنها زماني مي تواند در دانشجويان اثرات شايسته و موثري بر جاي بگذارد كه مربيان و استادان خود، با اين هدف آشنا بوده و در كاربرد آن شيوه‌ي درستي را انتخاب كرده باشند. در واقع آگاهي و نحوه‌ي تدريس مربيان و استادان مي تواند انگيزه و شوق لازم را در دانشجويان ايجاد نموده و آنانرا به تحريك بيشتر و اشتياق افزون‌تر نسبت به مسائل علمي و عملي در امر ورزش سوق دهد.

نظر به اينكه رشته هاي تربيت بدني با دروس عملي و نظري سر و كار دارد، و به ويژه بخش عملي آن زماني نمود بهتري پيدا مي كند كه امكانات و تجهيزات لازم و كافي در حد رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان در اختيار باشد. از اين رو محققان اهميت برخورداري از تاسيسات و امكانات ورزشي مطلوب براي دانشگاه‌ها را در حفظ سلامتي و پيشگيري از بروز آسيب‌ها و عملكرد بهتر ورزشكاران را در فعاليت‌هاي ورزشي مورد تاكيد قرار داده‌اند. [3]

تجهيزات ورزشي يكي از ملزومات اصلي براي ورزش می باشد و بدون وجود وسايل و محيط مناسب ورزشي نمي توان به نتيجه‌ي مطلوب در ورزش دست يافت. تحقيقات نشان مي دهد كه برآورده شدن نيازها، رضايت خاطر فرد را به وجود مي‌آورد و اين احساس رضايت منجر به تحريك فرد براي کوشش بيشتر و كارآيي مطلوب‌تر مي‌گردد. اگر انتظارات فرد از حرفه اش برآورده نشود و به هدفي كه از انتخاب حرفه‌ي خود داشته می باشد برسد در او ايجاد رضايت شده و خود را موفق احساس مي‌كند. [4]

بديهي می باشد دانشجويان زماني با تحصيل در رشته ي تربيت بدني احساس رضايت خواهند نمود كه توقعات و انتظارات آنان با تحصيل در اين رشته برآورده گردد و آموزش اين رشته بتواند زمينه‌ي رشد و بروز استعدادهاي نهفته‌ي آنان را فراهم آورد. [3]

تحقيق حاضر با عنوان «بررسي رضايت مندي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز از امكانات علمي و عملي و منابع انساني» بر آن می باشد تا با توصيف امكانات و تجهيزات علمي و عملي دانشگاه و نحوه توزيع آنها، نقاط قوت و ضعف اين امكانات و نيروي انساني خدمت كننده، به بررسي ميزان رضايت تحصيلي و انگيزش دانشجويان بپردازد.

 

اهميت و ضرورت تحقيق:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

امروزه پديده ورزش به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير و نياز اساسي و زير بناي همه‌ي جوامع به گونه چشمگيري مورد توجه قرار گرفته می باشد. از آثار مثبت اين پديده تامين سلامت و بهداشت جسماني و رواني، كاهش هزينه‌هاي درماني، افزايش انگيزه و رضايت مندي تمام افراد يك جامعه می باشد. [5]

تسهيلات و امكانات ورزشي به گونه روز افزون در حال گسترش می باشد. محيط ورزشي مناسب يكي از عوامل موثر در ارتقاي كيفي اجرايي ورزش به شمار مي‌رود. فقدان و كمبود امكانات و تسهيلات ورزشي مناسب و مربيان مجرب مانند عواملي می باشد كه موجب كندي پيشرفت و نارضايتي ورزشكاران مي‌گردد. [6]

تأثیر نيروي انساني در پيشبرد امور جامعه داراي اهميتي والاست و موثرترين ركن در تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محسوب مي گردد. پيشرفت‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيز تجهيز نيروي انساني متعهد، متخصص، ماهر و افزايش مهارت‌هاي مداوم او را اجتناب ناپذير مي كند. [7]

رضايتمندي افراد از حرفه‌شان نسبت مستقيمي با بهره وري دارد و در اين ارتباط نيروي انساني فعال تأثیر عظيم و ارزشمندي دارد. رضايت مندي باعث مي گردد فرد نسبت به آن حرفه متعهد شده، سلامت فيزيكي و ذهني فرد تضمين شده و روحيه فرد افزايش يابد، از زندگي راضي باشد و مهارت‌هاي جديد شغلي را به سرعت آموزش ببيند.

وجود انگيزش براي ادامه فعاليت لازم و ضروري می باشد و اگر فرد به حرفه خود علاقه‌مند نباشد ادامه حرفه برايش ملالت آور خواهد بود، ولي برآورده شدن نيازها از طريق حرفه احساس رضايت ايجاد مي كند. بسته به اهميت و شدت وجوتد نياز و ميزان ارضاء آن توسط حرفه احساس رضايت نيز در فرد بيشتر مي گردد. [7]

ايجاد رضايت در دانشجويان معمولاً از سرعت مناسبي برخوردار نخواهد بود اما قطعاً با شتاب قابل قبولي از بين مي رود. ممكن می باشد همه‌ي شرايط براي بالا نگه داشتن رضايتمندي دانشجو در حدي فوق العاده باشد. اما صرفاً با يك عملكرد نامناسب از طرف كاركنان، مربيان و يا اساتيد و همچنين با كمبود امكانات و نامناسب بودن فضاهاي ورزشي و استمرار آن، امكان تاثير اين شرايط مناسب به صورت كاملاً محسوسي به مرور زمان به سمت صفر ميل مي كند. [8]

با در نظر داشتن موارد فوق در اين تحقيق سعي بر اين داريم كه با بررسي تاثير فضاها و تاسيسات ورزشي و تعداد كارشناسان و عملكرد آنها در گرايش افراد به ورزش و رضايت آنها كوشش بيشتري داشته باشيم.

 

اهداف تحقيق:

هدف كلي:

تعيين ميزان رضايتمندي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز از امكانات علمي، عملي و منابع انساني.

اهداف جزئي:

  1. تعيين تعداد فضاهاي روباز
  2. تعيين تعداد فضاهاي سرپوشيده
  3. تعيين تعداد فضاهاي چند منظوره
  4. تعيين تعداد فضاهاي تك منظوره
  5. تعيين تعداد اساتيد، مربيان و كاركنان خانم در بخش ورزشي
  6. تعيين تعداد اساتيد، مربيان و كاركنان آقا در بخش ورزشي
  7. تعيين ساعات بهره برداري از فضاهاي ورزشي براي دانشجويان دختر
  8. تعيين ساعات بهره برداري از فضاهاي ورزشي براي دانشجويان پسر
  9. تعيين امكانات علمي و آزمايشگاهي

 

فرضيه هاي تحقيق:

– دانشجويان از امكانات علمي و عملي رضايت دارند.

– دانشجويان از عملكرد اساتيد تئوري و عملي و كاركنان رضايت دارند.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :65

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.