متن کامل: دانلود پایان نامه:بررسي مقايسه هوش هيجاني زنان ومردان كارمند

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

بيان مسئله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف ، فرضيه و متغيرهاي تحقيق

فصل دوم(پيشينه ادبيات تحقيق)

هيجان چيست؟

ارتباط هيجان با انگيزيش

زيست شناسي و شناخت

ديدگاه شناختي

وظايف اجتماعي

ترس

خشم

نفرت غم

شادي

علاقه

ابعاد شناختي هيجان

ارزيابي

فصل سوم (روش تحقيق)

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گيري

روش تحقيق

مشخصات آزمون هيجاني باران

ابزار اندازه گيري

معرفي آزمون هوش هيجاني باران

نحوه نمره گذاري

فصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)

مقدمه فصل چهارم

فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)

محدوديت ها

پيشنهادات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

منابع و مؤاخذ

 

بررسي مقايسه هوش هيجاني زنان ومردان كارمند شهر قزوين

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

مقدمه

هيجان ما بسيار پيچيده تر از آن هستند كه آغاز به چشم مي خوردند . در هنگام اول همگي هيجان ما را به عنوان احساس مي شناسيم ما شادي وترس را مي شناسيم زيرا جنبه ي احساسي آنها طبق تجربه ي ما خيلي با ند هستند وقتي با تهديديمواجه مي شويمترس يا به سمت هدفي پيشرفت مي كنيم (شادي )تقزيباًغير ممكن می باشد كه متوجه جنبه ي احساسي هيجان نشويم . اما به همان صورتي كه بيني بخشي از صورت می باشد ،احساس نيز فقط جزئي از هيجان می باشد ،هيجان ما چند بُعدي هستند . آنها به صورت پديده هاي ذهني ،زيستي ،هدفمند واجتماعي وجود دارند ،هيجان ها تا اندازه اي احساس هاي ذهني هستند به اين صورت كه باعث مي شوند به شيوه خاصي ،مثل عصباني يا خوشحال ،احساس كنيم امّا هيجان ها واكنش هاي زيستي هستند زندگي پر از چالش ها ،استرس ها ومشكلاتي می باشد كه بايد حل شوند وهوش هيجاني به عنوان راه حلهايي براي اين چالش ها ،استرس ها ومشكلات وجود دارند ،هيجان ما با متناسب كردن احساسات ،بر انگيختگي ،هدف وبيانگري فر‌آيندهاي هيجان وضعيت ما در ارتباط با محيط امان تثبيت مي كنند دليونيسون (1999 ) وما را به پاسخهاي اختصاصي وكار آمدي مجهز مي كند كه با مسايل بقاي جسماني واجتماعي متناسب هستند بر خي اعتقاد دارند كه هوش هيجاني هيچ هدف مفيدي ندارد به نظر آنها هيجانها فعاليت جاري را مختل مي كند ،رفتا را آشفته مي كنند وعقل ومنطق را از ما مي گيرند هَپ (1948).مندله  (1984)اين پژوهشگران هيجان وهوش هيجاني عقیده دارند كه هيجانها هزاران سال قبل وظايف تكاملي سهمي داشتند اما در دنياي مدرن امروزه ديگر اين وظيفه را ندارند اين موضوع با اين اظهار نظر كه هيجان قبل از رفتار واقع مي شوند تا به سازگاري با شرايطي كه مواجه مي شويم كلك كنند در تضادهاي آشكار قرار دارند . وهمه قبول دارند كه هيجانها به نحوي كه فكر ،احساس ورفتار مي كنيم تأثير دارند ،بنابراين مسئله اين می باشد كه آيا هيجانها سازگارند وكار كردي هستند يا ناسازگارند وغيركاركردي علت اينكه مرد وجناح مسئله (كاركردي در برابر غير كاركردي )معني دارند اين می باشد كه هر درست هستند ،هيجانها هم شاهكار طرح تكاملي هستند به هوش هيجاني بشر در غالب طرح دو سيستمي اقدام مي كند ،جنبه ي زيستي سيستم هيجان جنبه اي می باشد كه انسانها با ساير حيوانات در آن سهيم اند وآن بخشي از سيستم هيجان می باشد كه براي حل كردن تكاليف اساسي زندگي تكامل يافته می باشد زیرا تعداد كمي از تكاليف را تعاءاساسي هستند وسيستم هيجان وهوش هيجاني به صورت قالبي پاسخ مي دهد كه پاسخها محدود ،اما بسيار مناسبي را بيدج وهماهنگ مي كند واين شيوههاي قالبي پاسخ دهي به تكاليف اساسي زندگي همانهايي هستند كه در اول مطالب بيان كرديم .

(جان مارشال ريو به تأليف يحيي سيد محمدي .ص338.سال 1385)

بيان مسئله

همان گونه كه ارزيابي به آگاهي شناختي از هيجان كمك مي كند ،تعادل اجتماعي به آگاهي اجتماعي از هوش هيجاني كمك مي نمايد ،علاوه بر اين موقعيت اجتماعي –فرهنگي اي كه فرد در آن زندگي مي كند به آگاهي فرهنگي از هيجان كمك مي نمايد وروانشناسان اجتماعي ،جامعه شناسان و…ديگران عقیده دارند كه هيجان لزوماًپديده اي خصوصي زيستي ودرون رواني نيست .در عوض آنها عقیده دارند كه بسياري از هيجانها واستفاده از هوش هيجاني از تعامل اجتماعي وبستر فرهنگي سرچشمه مي گيرد وكساني كه ساختار فرهنگي هيجاني را بررسي مي كنند خاطر نشان مي سازند كه اگر فرهنگي را كه در آن زندگي مي كنند تغيير دهيد ،خزانه ي هيجاني شما نيز تغيير خواهد كرد براي مثال هوش هيجاني افرادي كه در نواحی گوناگون زندگي مي كنند ممكن می باشد با هم فرق كند وتأثير بسزا در تحصيل وپيشرفت آنها در تحصيلشان هم داشته باشد معمولاً مهمترين منبع هيجان روزمره ما افراد ديگر هستند وحل وفصل مشكلات خودمان وديگران وقتي با ديگران تعامل مي كنيم در مقايسه با زماني كه تنها هستيم يعني از هوش هيجاني بيشتر بهره گیری مي كنيم اگر رويدادها وتجربياتي را دنبال كنيم كه باعث شوند واكنش هيجاني داشته باشيم باعث مي گردد كه به فكر بيفتيم كه هوش هيجاني به هيجان ما به كار افتاده می باشد . ما پیش روی ديگران به اين نتيجه مي رسيم كه ديگران نه تنها باعث مي شوند كه هيجانها را درما ايجاد شوند بلكه به گونه غير مستقيم از طريق اشاعه ي هيجان نيز بر ما تأثير مي گذارد وباعث مي گردد ما از طريق هوشي وارد اقدام مي شويم (بهادري .1384.ص98).

اهميت وضرورت تحقيق

اهميت مسأله

هنگامي كه تعامل اجتماعي نه تنها خود را در معرض تأثير هوش هيجاني قرار مي دهيم بلكه در موقت گفتگويي قرار مي گيريم كه فرصتي را براي تجربه كردن در باره ي تجربيات هيجاني گذشته فراهم مي آورد فرآيندي كه به آن سهيم شدن اجتماعي در هيجان مي گويند ،سهيم شدن اجتماعي در گفتگوهاي هيجاني معمولاًزماني كه همراه افراد صميمي هستيم صورت مي گيرد وقتي افراد در هيجان هم سهيم مي شوند معمولاًاين كار را با گزارش كامل آن چیز که در طول رويداد هيجاني اتفاق افتاده می باشد معني آن واحساسي كه فرد در حين ان داشته باشد را انجام مي دهند شنونده همدل ،هنگام سهيم شدن اجتماعي در هيجانها مي تواند حمايت با كمك فراهم كند پاسخ ها به كنار آمدن را تقويت نمايد به تجربه ي هيجان مهني دهد وخود پنداره را تأييد كند ما از طريق همين سهم شدن هيجانات ،روابطي را براي زندگيمان حياطي هستند ،مثل پيشرفت تحصيلي ويا هرچه چيز ديگر بر قرار مي كنيم وآن را نگه مي داريم وتأثير هوش هيجاني وهيجانهايي ايجاد شده در آدمي مي تواند در رسيدن به موفقيت تأثيري داشته باشد وبا بهره گیری از آزمون وبررسي آن بر روي كارمندان زن ومرد شهر قزوين پرداخته ايم .(مهدوي رادمندي .سال 1387.ص96)

اهداف تحقيق :

هدف از تحقيق حاضر مقايسه هوش هيجاني در بين زنان ومردان كارمند شهر قزوين مي باشد .

فرضيه تحقيق :

بين هوش هيجاني زنان كارمند ومردان كارمند تفاوت معني داري هست .

متغيير هاي تحقيق :

هوش هيجاني :متغيير وابسته

جنسيت :متغيير مستقل

تعاريف عملياتي ونظري در ارتباط با واژ ه ها ومفاهيم

تعريف نظري :

هوش هيجاني :عبارتند از يك كيفيت ذهني وپديدار شناختي بي همتا می باشد كه جهت تكميل سيستم انگيزشي بشر می باشد كه مي تواند نشأت گرفته از تجربه ها وابعاد هيجاني ديگر جهت رسيدن به هدف اصلي وكلي در زندگي (سيد يحيي محمدي .سال 1385.ص92)

تعريف عملياتي :

در پژوهش حاضر هوش هيجاني با بهره گیری از آزمون بار اِن اندازه گيزي مي گردد .

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :74

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.