پژوهش: دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست                                                                                          صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول ( گستره مسئله مورد مطالعه ) …………………………………………………………………………………….2

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….6

هدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….8

فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..9

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………10

تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم ……………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش ) ……………………………………………………………………………………….20

مرور پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………………….21

نظریه پالایش ……………………………………………………………………………………………………………………………………39

وضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………………….41

خصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگر ………………………………………………………………………………………………44

راههای اصلاح و مهار پرخاشگری …………………………………………………………………………………………………………..47

فصل سوم ( روش پژوهش ) ………………………………………………………………………………………………………..49

جامعه مورد مطالعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….50

نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….50

ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..51

روش آماری مربوط به فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………..52

روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها ) ……………………………………………………………………………..53

جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………54

انجام محاسبات ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

جدول میانگین و انحراف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………59

فصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری ) ……………………………………………………………………………………………….60

بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….61

محدودیتها ونارسائیهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….62

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….63

منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….65

ضمائم پیوست (پرسشنامه)………………………………………………………………………………………………………………68

 


چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه میزان پرخاشگری نوجوانانی می باشد که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن بهره گیری می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .

در این پژوهش با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده گردید و از آنها خواسته گردید که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .

برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t   مستقل درسطح معنی داری  a = 0/05  بهره گیری گردید .

نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری هست در نتیجه بین بهره گیری از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره ارتباط معنا داری هست . پس فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می گردد .

 

 

مقدمه

ما اکنون در جامعه متمدن عصر حاضر زندگی می کنیم که در آن خشونت بین افراد از نظر قانونی جرم بحساب می آید و پرخاشگری با دیگران نیز مقابله به مثل آنان را به دنبال می آورد و ممکن می باشد زنجیره ای از اختلافات بعدی را سبب گردد ( لطف آبادی ) .

نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی بشر می باشد که در این دوران با معضلات فراوانی دست به گریبان می باشد با فرا رسیدن دوران بلوغ مزاج کودکان طوفانی می گردد انقلاب و دگرگونی همه جانبه ای در جسم و روان آنان پدید می اید ممکن می باشد پرخاشگر گردد یا آرام و ساکت ، تمام جنبه های حیوانی و انسانی که در وجودش نهفته می باشد بر اثر ترشح هورمونهای بلوغ ظاهر و عیان گردد ( آدلر ، 1378 ، ترجمه سروری ) .

در جهان معاصر پیشرفت علوم نه تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسانها در آنجا زندگی می کنند تاثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسانها و توجه آنها را نسبت به خود ، و به دیگران و به جهان تغییر داده می باشد .

چنانچه دنیای نوجوانان نیز از این تغییرات مصون نمانده می باشد و یکی از جلوه های این تغییر و دگرگونی تغییر در نوع سرگرمیها و یا گذراندن اوقات فراغت این قشر از جامعه می باشد که نمود بارز آن را می توان در ظهور و گسترش بازیهای الکترونیکی نظاره نمود .

به این تربیت با ظهور و گسترش این بازیها ، روز به روز شرکتهای سازنده بازنده بازیهای جدیدتری را به بازار عرضه کرده اند ، به طوری که سال به سال به بهبود و کیفیت دستگاههای ساخته شده افزوده گشته و بازیهای متنوعی نیز ارئه می گردید ، و هر بازی ارائه شده نسبت به بازیهای قبلی از درجه و شدت خشونت زیادی برخوردار بود .

ناگهان با افزایش خشونت در این بازیها ، کودکان و نوجوانان بسیاری به سمت اینگونه بازیها گرایش یافتند ، تا زمانیکه امروزه تاثیرات این چنین بازیها در کودکان و نوجوانان تبدیل به ناهنجاری در رفتارها و تعاملات اجتماعی شده می باشد .

بدیهی می باشد که در هزاره جدید خشونت نوجوانان یکی از بزرگترین مسائل رو در روی جوامع می باشد .

لذا روانشناسان و متخصصان عقیده دارند که این بازیها مانند بسیاری از وسایل دیگر می بایستی تحت نظارت والدین برای کودکان و نوجوانان بهره گیری گردد و بهره گیری افراطی و بی نظارت بر آنها نیز آثار مخرب و بسیار خطر ناک را در پی خواهد داشت .

 

 

اظهار مسئله

با در نظر داشتن تغییر و تحولات صنعتی که در کشورها به وجودآمده و کشور را تقریبا می توان جزء آن کشورهایی قرار داد که در حین گذر از سنتی به صنعتی می باشد . ورود صنعت به درون خانواده ها و تغییر رفتار خانواده و تغییر نظام آموزش و پرورش همه و همه عواملی می باشد که دست به دست می دهند و باعث می شوند نسل در گذر جامعه سنتی به صنعتی به فرهنگ صنعتی شدن رسیده باشند و نه از حالت سنتی خود در آمده باشند و اینها عواملی می باشد که باعث به وجودآمدن اختلال و انحرافات اجتماعی می گردد . ورود بازیهای ویدئویی و رایانه ای و تلویزیونی که دارای بخش بخش عمده ای از بازیهای خشن و ظاهری کشنده و مخرب هستند و خود کشی ها در تلویزیون وجود برنامه های خشونت بار در برنامه های کارتونی کودکان و در سریالهای تلویزیونی و فیلمهای پلیس همه و همه در رفتار کودکان در خانواده و مدرسه و جامعه تعمیم می یابد و طی تحقیقاتی متعدد نشان داده اند که نوجوانان بلافاصله پس از دیدن برنامه ای خشونت بار به همسالان خود در خانواده یا مدرسه تعرض می کنند و رفتار خشن خشن بروز می دهند .

با در نظر داشتن اهمیت موضوع یعنی پرخاشگری که می تواند سدی باشد در جهت تحصیل و تربیت دانش آموزان و همچنین باعث ایجاد بی نظمی در محیط آموزشی شده و نهایتا موجب آزار و اذیت دانش آموز می گردد همچنین خود آزاری برای افراد پرخاشگر را سبب می گردد لذا اگر رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان دانش آموز حل نشود برای مدرسه و جامعه مضراتی را فراهم می کند . لذا برای برطرف کردن این مشکل و شناخت تأثیر عوامل موثر در این مسئله را مورد بحث و مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .

پس آن چیز که برای پژوهشگر در این پژوهش به صورت سوال مطرح می باشد این می باشد که آیا بین بهره گیری از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن با پرخاشگری در بین نوجوانان ارتباط ای هست یا خیر ؟

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

با آگاهی از این واقعیت که بشر دارای اختیار و اراده می باشد و نسبت به سایر موجودات از اختیار بزرگ و ویژه ای برخوردار می باشد و می تواند با بکارگیری قوه عقل و ناطقه خویش و همچنین کسب علم و دانش بر وسعت بینش خود بیفزاید و سلامت روانی خود را حفظ نماید که در خانواده و اجتماع نیز تاثیر مطلوب و بهینه ای داشته باشد و به پیشرفت بشر خدمت کند با تفاسیر امروز در جوامع سلامت روانی و بهداشت روانی رو به تهدید می باشد و پرخاشگری چه به صورت کلامی و غیر کلامی افزایش یافته و با وجود راحت تر شدن زندگی و امکانات بیشتر در بهبود رفتار سالم به دور از خشونت و پرخاشگری کمتر اقدام و پیشرفتی حاصل شده می باشد و زیرا خشونت و پرخاشگری باعث مسائل و معضلات متعددی در روان فرد ، خانواده ، مدرسه و جامعه می گردد و کارآیی آنها را کم می کند لذا بوسیله ریشه یابی عوامل مهم به وجودآورنده پرخاشگری  که در حال حاضر فیلم های خشن  و بازیهای خشن الکترونیکی  و رایانه ای از مهم ترین علل می باشد .

می توان با تغییر و تعدیل در این برنامه ها و بازیهای الکترونیکی و رایانه ای و ساخت برنامه ها و بازیهای سازنده و مفید به پیشرفت و سلامت روانی افراد کمک نموده تا بدین وسیله جامعه ای به دور از خشونتی که در حال حاضر در آن موجود می باشد داشته باشیم .

اغلب والدین تربیت فرزند را کاری ساده تلقی می کنند یا اینکه در بعضی موارد به آن اهمیت نمی دهند و یا اعتقاد دارند که هر کس می تواند از عهده تربیت فرزند خود بر آید اما به جرات می توان گفت که هر کاری نیاز به آگاهی و آشنایی دارد و والدین می بایستی به این مسئله توجه کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند .

عوامل محیطی تاثیری مهم در تغییر و یا تعدیل رفتارها دارند اما متاسفانه بعضی از کارشناسان ، رفتار پدر و مادر را تنها عامل موثر در رفتار فرزندانشان می شمارند . طبیعی می باشد که رفتار والدین بر رفتار کودکان تاثیر دارد اما نمی توان والدین را مسئول رفتار فرزندانشان دانست بعضی از نوجوانان می توانند زندگی والدین خود را فلج کنند و همانطور که والدین در رشد و سلامت فرزندان خود تاثیر دارند ، فرزندان نیز دررفتارو سرنوشت خانواده خود موثرند . رفتار فرزندان، از تاثیر متقابل محیط ( موقعیت خانوادگی ، نحوه رفتار با آنها ) و شخصیت فردی آنها پیروی می کند .

اگر در دوران رشد واکنشها و رفتار والدین به موقع و به جا صورت گیرد کودک و نوجوان از تعادل شخصیت برخوردار می گردد و در غیر اینصورت بایستی در انتظار عدم تعادل روحی و روانی و واکنشهای ناسازگارانه بود .

پس با در نظر داشتن اهمیت دوران نوجوانی و مشکلاتی که در این دوران ممکن می باشد برای نوجوان و جامعه پیش آید لازم می باشد که بررسیهای دقیق تری در مورد نوجوانی و معضلات آنان انجام گیرد ( نجاتی – حسین ، روانشناسی نوجوانی ، چگونگی رفتار با نوجوان ، ص 88 ) .

یکی از این معضلات و معضلات امروزی که گریبان گیر کودکان و نوجوانان کشور شده گرایش کودکان و نوجوانان به سمت بازیهای کامپیوتری و ویدئویی خشن می باشد . کودکان و نوجوانانی که ساعتها اوقات فراغت خود را صرف چنین بازیها می کنند . نهایتا آنهایی که بازیهای خشونت بار انجام داده اند ، این ارتباط آنها را بسوی رفتارهای پرخاشگرانه سوق میدهد ، معمولا گزارش شده می باشد که مردها بیشترین خشونت را نسبت به زنان از خود نشان میدهند پس مردها نسبت به زنها بسیار آسیب پذیر می باشند ( اینترنت ، Web –  MD  – 2002  –  یک شبکه اختصاصی تلویزیونی ) .

هدف پژوهش

با در نظر داشتن رواج روز افزون بازیهای کامپیوتری و ویدئویی که بصورت تفریح میتواند تاثیر قوی در رفتار کودک و نوجوان داشته باشد . پژوهشگر می خواهد مطالعه کند که آیا در بین عوامل محیطی مختلفی که بر شخصیت و رفتار نوجوان تاثیر می گذارد و یکی از آنها تاثیر بازیهای کامپیوتری و ویدئویی خشن بر پرخاشگری نوجوانان می باشد آیا پرخاشگری نوجوانانی که ازاین بازیها بهره گیری می کنند بیشتر از نوجوانانی می باشد که از این بازیها بهره گیری نمی کنند .

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده این پژوهش چند هدف ویژه را دنبال و مطالعه می کند :

1- مطالعه و مطالعه اعمال و رفتار نوجوانانی که با بازیهای کامپیوتری و ویدئویی خشن ارتباط داشته اند ، نسبت به نوجوانانی که با اینگونه بازیهای خشن ارتباط نداشته اند .

2- مطالعه و مطالعه اینگونه بازیهای کامپیوتری و ویدئویی خشن علاوه بر ایجاد پرخاشگری در نوجوانان چه آسیبی به مهارتهای اجتماعی ، سلامت روانی ( نوجوانان ) وارد می سازند .

3- مطالعه و مطالعه عملکرد تحصیلی نوجوانانی که با بازیهای کامپیوتری و ویدئویی خشن ارتباط داشته اند ، نسبت به نوجوانانی که با بازیهای خشن ارتباط نداشته اند .

فرضیه پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بین بهره گیری از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن و پرخاشگری نوجوانان ارتباط هست .

پرخاشگری نوجوانانی که از این بازیها بهره گیری می کنند بیشتر از نوجوانانی می باشد که از بازیهای خشن الکترونیکی و رایانه ای بهره گیری نمی کنند .

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :80

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.