دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه:بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات                                                                                    2

مقدمه                                                                                                  3

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                            5

هدفهای پژوهش                                                                                      6

سوالات پژوهش                                                                                       6

تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی                                                               9

حل مساله                                                                                            9

فشار روانی                                                                                             9

افیون یا مواد مخدر                                                                                   10

متغیرهای پژوهش                                                                                     14

وابستگی به مواد مخدر                                                                               14

سبکهای حل مساله                                                                                  15

مقابله                                                                                                   15

فصل دوم: مطالعه مطالعات پیشین                                                            16

1- چشم انداز  تاریخی سود مصرف مواد                                                          17

2-جنبه های اجتماعی اعتیاد                                                                       17

3- میزان شیوع                                                                                       18

4- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد                                                        19

5- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی                                                             19

6- دیدگاه اجتماعی                                                                                  20

7- دیدگاه روان تحلیلی                                                                              21

8-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری                                                       21

9- استرس یا فشار روانی                                                                            22

10- تحول تاریخی تعریف فشار روانی                                                             23

11- تعریف استرس                                                                                  27

12- از استرس تا مقابله                                                                             28

13- تاریخچه مقابله                                                                                  30

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

14- تعریف مقابله                                                                                    31

15- حل مساله                                                                                       33

16- تعریف حل مساله و کاربرد های آن                                                                   34

17- پیشینه پژوهشهای انجام یافته                                                               36

18- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته.                                                     39

فصل سوم:                                                                                             41

  • روش پژوهش 42

2- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                               42

4- مقايسه شیوه حل مساله                                                                         45

5- روشهای آماری                                                                                    46

6- شیوه اجرای پژوهش                                                                                      47

فصل چهارم: نتایج                                                                                   48

1-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها                                                             58

2- همبستگی بین متغیرها                                                                          62

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها                                                66

1- نتیجه گیری و بحث                                                                              67

2- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش                          70

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- محدودیت های پژوهش                                                                         74

4- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر                                                     75

ضمائم                                                                                                 76

مقايسه شيوه حل مساله                                                                             77

پرسشنامه راه هاي مقابله                                                                            80

منابع فارسی                                                                                           88

منابع انگلیسی                                                                                         91

فهرست جداول

فصل چهارم

جدول1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی کرده معتادین و گروههای عادی                    49

جدول 2-4 ضریب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن 1985)                                                                                                 50

جدول 3-4 میانگین همبستگی های مقیاسهای مقابله ای                                     51

جدول 4-4 آماده های مواد پرسشنامه راههای مقابله ای (آقا یوسفی 1378)              52

جدول 5-4 ضریب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی، آيتم ها برای زیر مقیاسهای پرسشنامه راههای مقابله در مصالحه حاضر                                                  56

جدول 6-4 ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله (محمدی 1377))                                                                  57

جدول 7-4 ضرایب آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر.                                                            57

فصل پنجم

جدول 1-4 مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار و نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد                                                                                                        59

جدول2-4 مقایسه نمرات t میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد.           62

جدول 3-45 ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها.                                                                        64

                       


چکیده

پژوهش حاضر به مقصود مطالعه سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده می باشد. در این مطالعه 240 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

آ زمودینها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(120 نفر) و افراد عادی 120 نفر بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مساله مقیاس حل مساله کمیدی و لانگ(1996) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکن(1998) مواد بهره گیری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون t و ضریب همبستگی بهره گیری شده می باشد یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیو ه های مقابله هست افراد معتاد در شیوه های مقابله ای خود از خویشتن داری، باز برآورد مثبت، جستجوی طرفداری اجتماعی، حل مدبوانه مساله و مسئولیت پذیی کمتر بهره گیری می کنند مقابله آنها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویی، اجتناب- گریز و رویارویی می باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بیشتر از سبکهای حل مساله و تقریب کمتر سود می برند با در نظر داشتن الگوی مقابله ای و سبک مساله معتادن که برای رویارویی با مسایل ریز و درشت زندگی طبیعی و روشهای ناکار آمد ضعیفی می باشد به نظر می رسد که این الگوها زمینه گرایش به اعتیاد، معضلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و در رباطلی را به وجو د می آورند.

 

 

فصل اول

 

 

کلیات

مقدمه

سوء مصرف مواد یکی از معضلات بزرگ جوامع بشری می باشد با وجود اینکه تلاشهای زیادی برای کنترل و از بین بردن آن به اقدام آمده می باشد اما هنوز این بلای اجتماعی هر روز قربانیان زیادی می گیرد «مهریار و جزایری 1377 »کشور ایران نیز با علت های جغرافیایی – اجتماعی – فرهنگی و مسایل دیگر با این معضل روبه رو می باشد و برای کنترل و مقابله با آن هزینه های مادی و انسانی زیادی پرداخته می باشد. این مشکل روانی – اجتماعی چنان همه گیر و شایع می باشد که پژوهشگران زیادی به مطالعه آن پرداخته و با تحقیقات فراگیر و همه جانبه ، ابعاد مختلف اعتیاد را مطالعه می کنند تا بتوانند راه حل مناسب و قابل قبول برای آن بیابند (کوپر و همکاران، 1992، صالحی، 1371 ) با در نظر داشتن آثار زیانبار فردی و اجتماعی سوء مصرف مواد، پژوهشگران آن را به عنوان نوعی اختلال در نظر گرفته اند و دو سیستم طبقه بندی اختلالات روانی – راهنمایی تشخیص و آماری اختلالات روانی (1994) و نظام بین المللی طبقه بندی اختلالات روانی (1992) بخشهایی را به آن اختصاص دادن و ملاکهای تشخیص خاصی برای شناسایی آنها تعیین کردند گیلدر و همکاران 1996 کاپلان و سادو 1994 یکی از عواملی که برای سوء مصرف مواد و اکثر نظریه های روانشناختی مطرح شده می باشد آسیب پذیری افراد پیش روی مسائل و معضلات طبیعی و غیر طبیعی زندگی می باشد (گیلدر و همکاران 1996) در زمینه آسیب پذیری) فشار روانی یک موضوع کلیدی می باشد و نظریات گوناگون بر روی آن متمرکز شده و تحقیقات پیشنهادی در مورد آن انجام پذیرفته می باشد ساراسون و ساراسون 1987،ریو1992) پژوهشهای نشان داده کار افراد معتاد از استعمال مواد افیونی به عنوان یک روش مقابهل در مقابله چالشهای روز مره زندگی و فشارهای ناشی از آن بهره گیری می کنند (کوپر و همکاران 1992، گیلد و همکاران 1996، استیل و جوزف 1988 روزنف و همکاران 2000، کارنی و همکاران 2000، آراملی و همکاران 2000).

بسیاری از مصرف کنندگان مواد غیر قانونی بخصوص جوانانی که از دارو نسخه نشده بهره گیری می کنند به نظر می رسد برای رویارویی با معضلات زندگی و چالشهای روزانه، از آمادگی لازم برخوردار نبوده و نمی توانند به گونه موثر مسائل به وجود آمده را حل کنند(گلید و همکاران 1996).

براساس مطالعات انجام یافته معلوم گردیده می باشد که معتادان هیجانات و منفی مختلفی (مانند پرخاشگری، عصبانیت، نگرانی و اندوه) را گزارش می کنند و به مقصود فرار از معضلات و اجتناب از ناراحتی و هیجانات و احساس منفی به مصرف مواد افیونی پناه می برند. به اظهار دیگر در شرایط پرتنش و به هنگام رویارویی با عوامل فشار از برای کاهش فشار های عصبی و هیجانات منفی به آرام بخش ها و افیونها پناه می برند (کوپر استل و جورج1992)

افراد معتاد به دلیل کمبودها:

نقص در مهارتهای انطباقی و انتظارات از اثرات مواد روانگردان (باور های نادرست در خصوص اثرات مواد) از سوء مصرف مواد به عنوان یک روش مقابله تعمیم یافته می باشد کلی بهره گیری می کنند (روزنف و همکاران 2000 کانی و همکاران 2000) از اینرو اتکاء به سوء مصرف مواد به عنوان روشی برای مقابله و حل معضلات منجربه مصرف طولانی و افزایش خطر استعمال مواد غیر قانونی می گردد (کوپر و همکاران 1992، آراملی و همکاران 2000).

افراد معتاد در روبرو شدن با معضلات و چالشهای زندگی به سبکهای مقابله هیجان مدا را به کار گرفته و به شیوه اجتنابی اقدام میکنند و به دلیل ناکارامدی این[1] نوع شیوه مقابله و نیز پاداش و تقویت کوتاه مدت مصرف مواد معتادان از کسب مهارتهای لازم و کارآمد برای رویارویی با جنبه های مختلف زندگی طبیعی محروم می مانند و نهایتا به شیوه غیر انطباقی اقدام می کنند (دلیلی و مارالات1997)

اهمیت و ضرورت پژوهش

آثار نامطلوب سوء مصرف دارو بسیار کننده و سنگین می باشد این معضل جهانی آثار اقتصاد، اجتماعی مخرب و خانمان سوزی دارد (ماستو[2] 1997) معضلات ناشی از مواد تحدیدی جدی برای سلامت جامعه و تأثیر عمده ای در جرم و فساد به عهده دارد و مستقیم  و غیر مستقیم هزینه های زیادی به جامعه تحمیل می کند (کاپلان 1994 سادوک ) یکی از ابعاد مهم اعتیاد آسیب پذیری افراد پیش روی چالش های روزمره زندگی می باشد. شیوه های مقابله ناکار آمد و ناتوانی در حل و فصل مساله ریز و درشت زندگی مانند عواملی می باشد که آسیب پذیری آنها را تشدید می کند (کوپر و همکاران 1988). براساس نوشتارهای پژوهشی از آنجایی که افراد معتاد در مهارتهای زندگی نقض داشته و سبک های حل مساله ناکار آمدی در رویارویی با مسائل جاری زندگی به کار می گیرند با در نظر داشتن اینکه تحقیقات مختلفی کارآمدی سبک های حل مساله و آموزش روشهای کارآمد را در پشگیری از اعتیاد و جلوگیری از عود مجدد آن بعد از سم زدایی نشان دادن (گزوپ 1994، دیلی و مارلات 1997) بنابراین نیاز است مطالعه گردد که افراد معتاد چگونه با دشواریها اتفاقات و مسائل طبیعی زندگی روبه رو می شوند بر چه روشهای برای حل این معضلات بهره گیری می کنند.

هدفهای پژوهش

پژوهش حاضر در نظر دارد سبکهای حل مساله افراد معتاد را در رویارویی با نیازها و مطالبات زندگی طبیعی مطالعه کنند و به شیوه های حل مساله و روشهای مقابله ای آن در روبرو شدن با مسائل و معضلات [3]زندگی دست یابد و مشخص سازد روشهای رویارویی آنان با مسائل ریز و درشت زندگی چه تفاوتی با افرادی که به سوء مصرف مواد دچار نیستند دارد. به تعبیری دیگر افرادی که معتاد نیستند چگونه با معضلات و خواسته های زندگی رو به رو می گردد آنان از چه روشهایی برای حل مسائل و معضلات زندگی روزمره خود بهره گیری می کنند که معتادان فاقد آن هستند. پژوهش حاصل در نظر دارد ویژگی سبک مساله معتادان و افراد عادی را مورد مقایسه انجام دهند با انجام این مطالعه سبک های مساله گشایی که افراد عادی را نمو آسیب پذیری پیش روی فشارها و چالش ها و معضلات زندگی مصون می سازد معلوم می گردد در عین حال با آگاهی از نقص مهارتهای رفتاری، شناختی و عاطفی معتادان می تون برنامه هایی تدارک دید که به واسطه آموزش آن به معتادان روشهای جدیدی برای مبارزه با گرایش به مواد مخدر و پیشگیری از آثار مخرب آن دست یابد.

سئوالات پژوهش

از آنجایی که براساس مطالعه های انجام شده در نوشتارهای پژوهشی تا کنون مطالعه ای در خصوص سبکهای حل مساله در جمعیت معتادان انجام نشده می باشد لذا در این پژوهش به دلیل عدم طرفداری پیشینه از ارائه فرضیه پژوهش فقط به طرح سوال می پردازیم.

سوال اصلی پژوهش:

آیا الگوی سبکهای حل مساله افراد معتاد به الگوی سبکهای حل مساله افراد غیر معتاد متفاوت می باشد؟

سئوالات فرعی:

1- آیا افراد معتاد و افراد عادی در «بی یاوری» با یکدیگر تفاوت دارند؟

2- آیا افراد معتاد و افراد عادی دو عامل« کنترل» حل مساله با یکدیگر تفاوت دارند؟

3- آیا افراد معتاد و افراد عادی در عامل «خلاقیت» با یکدیگر تفاوت دارند؟

4- آیا افراد معتاد عادی در عامل و «اعتماد در حل مساله » با یکدیگر تفاوت دارند؟

5- آیا افراد معتاد عادی در عامل و «اجتناب » با یکدیگر تفاوت دارند؟.

6- آیا افراد معتاد عادی در عامل و «تقرب » با یکدیگر تفاوت دارند؟

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :96

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.