فرمت word : دانلود پایان نامه:بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل یک                               کلیات پژوهش

 • موضوع پژوهش

« مطالعه تأثیر رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه »

 • تعریف موضوع
 • فرضیه این پژوهش:
 • ارتباط ی معنا داری بین عملکرد رسانه های جمعی و بهبود افکار عمومی هست .
 • ارتباط ی معنا داری بین رسانه های جمعی و بالا رفتن سطح آموزش هست.
 • ارتباط ی معنا داری بین رسانه های جمعی و گذراندن اوقات فراغت هست
 • ارتباط معناداری بین رسانه های جمعی و کاهش تهاجم فرهنگی هست .

4)اهداف پژوهش:

 • ضرورت پژوهش:
 • محدودیت پژوهش :
 • عدم دسترسی به کتابخانه های معتبر
 • وجود منابع کتابخانه ای و عدم دسترسی به تمام این منابع
 • عدم دسترسی به مراکز تخصصی رسانه ای

7) تعریف واژه :

 

موضوع: « مطالعه تأثیر رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه »

1- رسانه ها یکی از وسایل ارتباطی جمعی هستند که در این پژوهش مقصود از رسانه ها « وسایل ارتباطی جمعی» رادیو، تلویزیون و مطبوعات هستند . رسانه های همگانی مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما و امثال آنها می باشد و همچنین فرآیند ارتباط همگانی در حال افزایش می باشد امروزه پژوهش های پیرامون نظام ارتباطی را به عنوان یکی از ارگانهای مهم اجتماعی که با دیگر نظام های موجود در جامعه روابط و مبادلات متقابلی دارد و به نیازهای گوناگون جامعه انسانی پاسخ می دهد . از آنجا که نیازهای بشر گوناگون می باشد و پیچید گیهای جامعه انسانی روز افزون می باشد تأثیر وسایل ارتباطی اشکال و جنبه های مختلفی به خود می گیرد . پس نظام ارتباطی در معنای عام پدیده ای می باشد جهانی که در همه جا هست و به نیازهایی پاسخ می دهد که برای تمامی افراد مشترک می باشد . و در واقع جامعه انسانی نمی تواند بدون نظام ارتباطی به حیات خود ادامه دهد در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری تحت مطالعه و مطالعه دقیق و منظم قرار گرفته اند و این مطالعات و تحقیقات گسترده حکایت از اهمیت رسانه های همگانی به عنوان نهاد مهم اجتماعی می باشد . یکی از تأثیرات رسانه ها، تأثیرات فرهنگی آن بر جامعه می باشد امروزه عمده ترین تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت اند از فرهنگ سازی، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت می باشد به گفته ی س . پ اسکات اولین سردبیر روزنامه گاردین می گوید : امور مقدس اند و تفاسیر آزاد می باشد و او برای مطبوعات به عنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی دو تأثیر کارکرد اظهار می کند 1) اطلاع رسانی  2) اظهار عقاید اما مهمترین تأثیر رسانه ها فرهنگ سازی یک جامعه را بر دوش می کشد و می تواند حتی فرهنگ های مختلف را تغییر و باعث رشد فرهنگ جدید در جامعه گردد معرفت عامی که از تجارب شخصی حاصل می گردد جوهر اصلی تعریف عام رسانه می باشد . رسانه ها دارای ابعاد مختلفی می باشد که مارشال مک یوهان وسایل ارتباطی را از نظر حرارتی به دو دسته تقسیم می کند ( عکس، رادیو، سینما) را یک وسیله ارتباطی گرم می داند که لوهان معتقد می باشد این وسایل ارتباطی تنها در امتداد یکی از حواس آدمی هستند و توصیف و تشریح زیادی را در بر دارند یعنی با حجم زیادی داده های همراه از نظر اظهار مقصود کامل هستند حال آنکه وسایل ارتباطی سرد( خط تصویری، تلفن، تلویزیون) کمتر به تشریح و توصیف می پردازند و مشارکت زیادی را می طلبد و همچنین رسانه ها یکی از انواع وسایل آموزشی اند که تأثیر مهمی را در آموزش اعمال می کنند و مخاطبان بسیاری را به خود جذب می کند و از روش های گوناگون افراد جامعه را آموزش می دهند بسیاری از افراد رسانه ها را به عنوان ابزار فرهنگی می دانند زیرا فرهنگی می دانند زیرا از بطن جامعه بر می خیزد و تأثیر فرهنگی که رسانه ها بر مخاطب می گذارند را می توان فرهنگ جمعی نامید و تعریفی که از فرهنگ ارائه می گردد آن باورها و ارزشهای حاکم بر جامعه می باشد و همچنین رسانه ها نماد فرهنگ و تمدن یک کشور هستند و تحت تأثیر حکومتند یعنی بر اساس باورها و ارزشهای جامعه اقدام می کنند و رعایت کننده هنجارهای جامعه هستند .

3- فرضیه های پژوهش:

1) ارتباط ی معنا داری بین عملکرد رسانه های جمعی و بهبود افکار عمومی هست.

2) ارتباط ی معنا داری بین رسانه های جمعی و بالا رفتن فرهنگ جامعه هست .

3) ارتباط ی معنا داری بین رسانه های جمعی و بالا رفتن سطح آموزش هست.

4) ارتباط ی معنا داری بین رسانه های جمعی و گذراندن اوقات فراغت هست.

5) ارتباط معنا داری بین عملکرد ضعف رسانه های جمعی و پایین بودن سطح فرهنگی هست .

4- اهداف پژوهش:

در این پژوهش می کوشیم به شناسایی رسانه ها بپردازیم و تعریفی از فرهنگ ارائه دهیم و همچنین جوامع مختلف را از لحاظ فرهنگی شناخته گردد و تأثیر رسانه و تأثیر گذاری آن بر فرهنگ جوامع و آموزش ها و اطلاعاتی که یک رسانه به جوامع می دهد مطالعه گردد و همچنین چگونه می توان فرهنگ یک جامعه را از طریق رسانه ارتقاء داد و روش فرهنگ سازی رسانه ای را مطالعه نمود .

راهکارهایی جهت کمبود اطلاعات فرهنگی در رسانه ها ارائه گردد و اینکه تا چه حد رسانه ها می توانند بر نحوه انتقال فرهنگ تأثیر گذار باشند .

5- ضرورت پژوهش:

همانطور که می دانیم فرهنگ یکی از عوامل پیشرفت جوامع می باشد و کشوری که سطح فرهنگ پایینی داشته باشد الزاماً در موارد مختلف اقتصادی و اجتماعی و غیره هم پیشرفت نخواهد نمود و یکی از عواملی که تأثیر بسزایی در آموزش فرهنگی ارتقاء فرهنگ دارد رسانه ها هستند که باعث اوج یا سقوط فرهنگ در جامعه ای می شوند و همین گونه دیده می گردد که بسیاری از کشورها در فقر بسیار فرهنگی به سر می برند دو در بعضی کشورها رسانه ها جامعه خود را هدایت می کنند . پس ضرورتی که ارتباط ی بین فرهنگ جامعه و رسانه هست و همچنین راهکارهای مختلفی که رسانه می تواند در بهبود این مسئله ارائه دهد مطالعه گردد و تأثیر فرهنگ بر رسانه و بالعکس و تأثیر مخاطبان بر رسانه و بالعکس و تمامی مواردی که می توان آنها را در ارتقاء یا رکود فرهنگی یک جامعه جای داد مطالعه نمود تا بتوان به وسیله این پژوهش تأثیر رسانه بر فرهنگ سازی را یادآوری و راه حل هایی را بتوان ارائه نمود تعریف اصطلاحات و واژه ها:

فرهنگ Culture فرهنگ به معنای دانش، ادب، علم و معرفت تعلیم و تربیت آثار علمی و ادبی یک قوم یا علت و نیز به معنی فرهنگ لغت نیز هست .

فرهنگ جمعی Massculture

جوامع توده وار: Masssocity از نظریه های * و رامت می باشد که وابستگی های متمایل نهادهای مقتدر جامعه و رسانه های عمومی و یکپارچگی آنها را اظهار می کند .

افکار عمومی Public opinion داشتن نظرات مشترک در یک جمع و گروه کثیری از مردم و جامعه را افکار عمومی گویند .

برجسته سازی : Sharpeniny به معنای بزرگ جلوه دادن بیش از حد یک چیز یا موضوع  می باشد .

پیام :Massaye  پیام معنی و مفهومی می باشد که از طرف شخصی به شخص دیگر می فرستند تا معنی مورد نظر در ذهن او تجلی یابد و همان پیغام یا پیام در ذهن افراد می باشد

جهانی شدن : مارشال مک لوهان: دهکده جهانی تغییر فرهنگ و از بین رفتن مرزها توسط رسانه های جمعی

تبلیغ جمعی Masspropagnda                     Masspripagandda

 

فصل دوم:

تاریخچه پژوهش :

موضوع ارتباط از یونان باستان تا قرن هجدهم ، بیشتر از لحاظ ذهنی و محتوایی مطرح بوده می باشد و اندیشمندان اجتماعی همواره ترغیب را معادل ارتباط می دانستند با پیدایی انقلاب صنعتی و آغاز عصر روشنگری علمی و ادبی در اروپا مسئله ارتباطات، بیشتر به قلمرو سیاسی اجتماعی گام نهاد و به گونه مستقیم به امور روزمره حیات اجتماعی پیوند خورد و به عنوان یک پدیده عینی ، مورد توجه قرار گرفت . با پیچیدگی جامعه بشری و گسترش تکنولوژی، در نظر داشتن شیوه انتشار و کانالهای پخش اندیشه های بشر اهمیت فراینده ای پیدا نمود و موضوع ارتباطات ، ابعاد تازه تری به خود گرفت . گروههای اجتماعی برای کسب امتیازات بیشتر بر سر تصرف ابزار های پخش پیام با یکدیگر به ستیزه پرداختند و در میان مطبوعات به عنوان مهمترین کانال پخش عمومی، سرچشمه اختلافات اجتماعی و یکی از عوامل انسجام جامعه و همبستگی میان فرد و جامعه و حل و فصل تنشها و کشمکش های میان گروههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

در دهه های 1930 و 1940 متغیر های جدیدی در حوزه ارتباطات کشف گردید که بیشتر جنبه روانشناختی داشت از نیمه های قرن بیستم پژوهشهای مربوط به ارتباطات اجتماعی در پرتو کوششهای ثمر بخش اندیشمندانی زیرا پل ( ازارسفلد، کورت لوین، هارولدلامول، کارل ها ولند ، کارل دویچ و ….) به ثمره نشست . پژوهش در حوزه ارتباطات اجتماعی جنبه تجربی به خود گرفت و موضوعات جدیدی بر اساس متغیر های روانشناختی و جامعه شناختی مطرح گردید که از میان آنها به چهار موضوع عمده می توان تصریح نمود .

 • موضوع تبلیغات و تأثیر آن بر طریقه شکل گیری افکار عمومی که در فاصله میان دو جنگ جهانی ، توسط اندیشمندانی نظیر لوملی، لی اما، و تونیس، وبلومن استاک و … مورد توجه قرار گرفت آن چیز که در این پژوهش جلب توجه می نمود و وحشت همگان را برانگیخته بود ، شعار های ترقی خواهانه و مردم پسندی بود که یکی از عوامل موفقیت لنین در شوروی ، هیتلر در آلمان و موسولینی در ایتالیا محسوب می گردید … در این پژوهشها، تحلیلهای جالبی از ترغیب سیاسی » و چگونگی انجام آن و همچنین ، مقالات توصیفی بیشماری با توضیح جزئیات پیرامون تبلیغات سیاسی و اثر بخش آنها انتشار پیدا نمود .
 • پژوهش پیرامون رفتار رأی دهندگان در انتخابات و تأثیر رسانه های جمعی بر رفتار گیرندگان پیام . نخستین جامعه شناسانی که در این زمینه به پژوهش پرداختند عبارتند از : پل لازارسفلد و برلسون و همچنین کامپ بل، میلر، کانورس، واستوکن نتایج پژوهشهای گرانقدر این افراد که زمینه های پژوهش علمی منظم را در ارتباطات فراهم آورد.
 • مطالعات پیرامون تأثیر ارتباطات سیاسی در سطح ملی و بین المللی ، نظیر مطالعات کارل لویچ و پیروانش درمورد شالوده ملی گرایی بر اساس اطلاعات و ارتباطات و نیز مطالعه ( اسول ولیتر، پیرامون سخنرانیهای سیاسی و تحلیل محتوای آنهاست .
 • مطالعات سنتی پژوهشگران و نیز روزنامه نگاران پیرامون مسائلی نظیر « مطبوعات»، « دولت» ، « افکار عمومی» و « روابط میان آنها» یکی از نخستین پژوهشگران و در عین حال روزنامه نگارانی که در این زمینه نظریات قابل توجهی عرضه کرده می باشد .

یکی از عملکرد های رسانه ها از زمان نقالان تا عصر کتابهای دست نویس ، پیش از اختراعات چاپ تا عصر تلویزیون، فرایند القاء ، تقویت ارزشها، باورها، سنتها و معیارهای رفتاری بوده می باشد پژوهش در این زمینه تا جنگ جهانی اول به گونه جدی صورت نگرفته می باشد ، اما همزمان با رشد پرشتاب وسایل ارتباط جمعی در اواسط قرن 20 بیستم ضرورتی  روز افزون برای آگاهی بیشتر در زمینه فرایندها و تأثیر این وسایل پدید آمد .

چکیده ی پژوهش:

موضوع پژوهش عبارت می باشد از مطالعه رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه می باشد . در آغاز به توضیح و مورد نظر پرداخته و اظهار علل و چگونگی انتخاب موضوع و کلماتی که بایستی در آن به توضیحی خاص خواسته پرداخته شده می باشد و همچنین فرضیه های این پژوهش را اظهار نموده و هدف از ضرورت انتخاب این موضوع را اظهار نموده ایم و همچنین محدودیتهای این پژوهش را نیز بر شمارده ایم . در فصل دوم این پژوهش به تاریخچه ی این پژوهش و از اوایل پیدایش و ضرورت نیاز به وسایل ارتباط جمعی پرداخته ام و سپس به ادبیات موضوع را توصیف توضیح داده ام و همچنین ویژگی رسانه ها ی جمعی و توضیحات موارد دیگر را به آن پرداخته و تا مورد کوری برای کسی باقی نماند و در فصل سوم این پژوهش به تعریف فرضیه های خود را اظهار کرده و توضیح داده ایم و جامعه آماری و نمونه گیری را تعریف و موارد آن را اظهار کرده و توضیح داده ام و جامعه آماری و نمونه گیری این پژوهش را نیز اظهار کرده ام . و انواع روش پژوهش را به گونه مختصر توضیح داده ام و همچنین به جمع آوری اطلاعات و انواع جمع آوری اطلاعات را اظهار و توضیح کافی برای آن مبذول داشته ام . و همچنین پرسشنامه ی این پژوهش را نیز تهیه و در پیوست آن قرار داده ام . در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرداخته و همچنین به جدول فراوانی و به رسم نمودار ( ستونی) هسپتوگرام و دایره ای آن را کشیده و در فصل پنجم به نتیجه گیری فرضیه ها پرداخته و راه حل ها و پیشنهاد های ارائه شده می باشد و در پایان منابع و مأخذ را مشخص کرده ام .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم              روش پژوهش:

1) تعریف فرضیه:

2) فرضیه ها را عنوان می کنیم و

1) ارتباط ی معنا داری بین رسانه های جمعی و بالا رفتن سطح آموزش هست.

2) ارتباط ی معنا داری بین رسانه های جمعی و گذراندن اوقات فراغت هست.

3) ارتباط ی معنا داری بین عملکرد رسانه های جمعی و بهبود افکار عمومی هست.

4) ارتباط معنا داری بین عملکرد رسانه های جمعی و کاهش تهاجم فرهنگی هست .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

3)تعریف جامعه آماری:

جامعه آماری این پژوهش:

جامعه آماری این پژوهش عبارت می باشد از تعداد افراد دو منطقه ی شهرستان ارد کان می باشد .N=1000                n=100

تعریف نمونه گیری و انواع آن

 • نمونه گیری تصادفی ساده
 • نمونه گیری تصادفی سیستماتیک
 • نمونه گیری تصادفی طبقه ای
 • نمونه گیری ناحیه ای

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :32

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.