پژوهش: دانلود پایان نامه:تعیین رابطه بین مخارج دولت و مصرف خصوصی

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

     

چکيده

 

از آنجايی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغير مهم اقتصادی در اقتصاد يک کشور تأثیر مهمی را ايفا می کند. اين تحقيق کوششی می باشد در جهت تجزيه و تحليل ارتباط بين مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و مطالعه اينکه آيا بزرگ يا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع ارتباط تاثير بگذارد يا خير . برای مطالعه اين ارتباط با بهره گیری از داده های مربوط به سال های 1383-1353يک بار با بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی و با ديگر با بهره گیری از روش متغير های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل می باشد به بر آورد مدل پرداخته شده می باشد. در هردو حالت ارتباط بين مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتيجه شده می باشد؛ يعنی افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايی مصرف بخش خصوصی را افزايش میدهد.و در نتيجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به گونه همزمان افزايش خواهند يافت؛ که اين موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی به شمار می رود . در نهايت با بهره گیری از روشهای نموداری تاثير اندازه دولت را در تقويت یا تضعيف ارتباط بين اين دو متغير مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.که نتايج حاکی از آن می باشد که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بيشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتيجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقويت می کند.

 

                        فصل  اول:

 

                                          کلیات پژوهش

 

1-1:اظهار مساله

2-1:سئوالات پژوهش

3-1:اهداف پژوهش

4-1:فرضیات پژوهش

5-1:حدودتحقیق

6-1:معرفی بخشهای مختلف پژوهش

 

 

1-1-اظهار مساله:

امروزه در هر اقتصادی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه مصرف خصوصی و مخارج دولت به عنوان دو روی یک سکه از مقولات مهمی هستند که مطالعه و تجزیه و تحلیل آنها می تواند در پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصادی موثر باشد.

مصرف به این دلیل که انتهایی ترین اقدامی می باشد که در چارچوب فعالیتهای اقتصادی انجام می شود؛بالطبع تمامی فعل و انفعالات این فعالیتها برآن موثر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مخارج دولت نیز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی و هم به عنوان عاملی در رشد اقتصادی به شمار می رود علاوه برآن بازتابی که در محاسبه بودجه سالیانه دارد ؛ اهمیت این متغیر را دو چندان کرده می باشد.

بعد مهم و هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران می باشد .در واقع این پژوهش در صدد آن می باشد که تعیین کند ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت جانشینی یا مکملی می باشد . بدیهی می باشد اگر ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی باشد یعنی افزایش مخارج دولت باعث افزایش مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی خواهد گردید و در نتیجه مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت توامان افزایش خواهند پیدا نمود که عامل موثری در رشد اقتصادی به حساب می آید و از طرف دیگر زیرا تقاضای مصرف خصوصی افزایش می بایستی عاملی در جهت تشویق سرمایه گذاری برای بخشهای تولیدی به حساب می آید.

حال اگر نتایج برآورد حاکی از آن باشد که ارتباط بین این دو متغیر اقتصادی به صورت جانشینی می باشد . یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی را کاهش میدهد . در این حالت افزایش هزینه های دولتی باعث می گردد که مخارجی که دولت بایستی در اختیار مردم بگذارد خودش بهره گیری کند و در نتیجه نقدینگی در جامعه کاسته شده و فعالیت بخش خصوصی در زمینه مصرف نیزکاهش می یابد.

تا اینجا به تشریح ابعاد اصلی و معرفی موضوع پژوهش پرداختیم اما این پژوهش علاوه بر یک هدف کلی و مهم که یافتن نوع ارتباط بین دو متغیر کلان اقتصادی می باشد به اظهار و مطالعه بعد دیگری نیز خواهد پرداخت و آن این می باشد که پس از درک ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت مطالعه کنیم که اندازه دولت چگونه برنوع ارتباط تاثیر می گذارد.

نکته قابل ذکر در این قسمت آن می باشد که وسعت و گسترش اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و مخارج دولت در این زمینه جانشین مصرف خصوصی می گردد.

در این پژوهش کوشش شده می باشد طی یک برنامه نظام یافته فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار داد و در این راه از روشهای اقتصاد سنجی و بادر نظر گرفتن جامعه آماری ایران طی سه دهه اخیر بهره گیری خواهد گردید پس از آنجایی که این پژوهش در جهت گسترش علم و کمک شایان به دولت در جهت اعمال سیاستهای بهتر و موفقتر گام بر می دارد؛  به عنوان یک پژوهش  کار بردی به بسط و مطالعه این موضوع خواهیم پرداخت.

 

2-1-سئوالات پژوهش:

1-آیا ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشد.

2-آیا ارتباط بین مخارج دولت  و مصرف خصوصی به اندازه دولت بستگی دارد.

 

3-1-اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش شامل اهداف علمی و کاربردی و ضرورت های خاص انجام پژوهش می باشد.

1-3-1-اهداف علمی:

تعیین ارتباط بین مخارج دولت و مصرف خصوصی و مطالعه اینکه این ارتباط با بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت چه ارتباطی می تواند داشته باشد .

 

2-3-1-اهداف کاربردی:

مهمترین هدف کاربردی این پژوهش مشخص کردن نحوه مخارج دولت برحسب ارتباط موجود بین مخارج دولت و مصرف خصوصی می باشد.

 

3-3-1-ضرورت های خاص انجام پژوهش:

با در نظر داشتن آنکه دولت تأثیر بسیار مهم و تعیین کننده ای در یک کشور دارد. تعیین حدود و نحوه انجام فعالیتهای دولت در هر کشور حایز اهمیت می باشد .پژوهش حاضر کوششی در جهت پاسخ دادن به این مسائل  می باشد.

 

4-1-فرضیات پژوهش:

1 -ارتباط بین مخارج دولت و مصرف خصوصی به صورت مکملی می باشد .

2- تقویت ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به اندازه دولت بستگی دارد.

 

5-1-حدود پژوهش:

این پژوهش رابط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را در دوره زمانی 1353 الی1383 در ایران را مطالعه می کند. علاوه بر آن ضمن مطالعه چگونگی تقویت این ارتباط با بزرگ یا کچک شدن  اندازه دولت به مقایسه ایران با 30 کشور دیگردر این زمینه پرداخته می باشد.

 

6-1-معرفی بخشهای مختلف پژوهش:

این پژوهش شامل پنج فصل می باشد . پس از اظهار کلیات پژوهش در فصل اول ؛به مطالعه مطالعات انجام شده درداخل و خارج ار کشور در ارتباط با موضوع پژوهش در فصل دوم خواهیم پرداخت.  فصل سوم به مطالعه مبانی نظری وتشریح متغیرها و روشهاو داده های آماری در پژوهش می پردازد.در فصل چهارم به کمک روشهای اقتصادسنجی و آماری به مطالعه وتجزیه و تحلیل نوع ارتباط موجود بین مخارج دولت و مصرف خصوصی و چگونگی ارتباط این نوع ارتباط با اندازه دولت خواهیم پرداخت.در نهایت نتیجه گیری  و پیشنهاد های ارائه شده در این پژوهش در فصل پنجم گنجانده شده می باشد .

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :62

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.