برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                      صفحه

 

فصل اول : كليات تحقيق                                                                 5  

مقدمه                                  6

بيان مساله                                                 6

فرضيه هاي تحقيق                                    10

ضرورت و اهداف پژوهش                         10

تعاريف مفاهيم واژگان                        12

فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                 14                            

مقدمه                                15 

تعريف سخت رويي                       16

فلسفه وجودي                          19

مطالعات نظري                         23

تعريف نا اميدي                       32

زمينه نا اميدي در دوران كودكي و جنيني               36

شبه خانواده                          39

پژوهشهاي مربوطه                      40

فصل سوم : تعيين روش تحقيق                   45

طرح پژوهش                            46

جامعه و نمونه پژوهش                  46

روش نمونه گيري                       47

ابزار هاي اندازه گيري                    48

شيوه اجرا                            49

تجزيه و تحليل داده ها                    50

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل ها             51

فصل پتجم : بحث و نتيجه گيري                     82

اختصار ، بحث و نتيجه گيري                     83

محدوديتها و تنگنا هاي پژوهش                     84

پيشنهادات                            85

منابع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

     فصل اول

كليات تحقيق

 

مقدمه :

تاریخچه مفهوم نابهجاری . همچون سایر مفاهیم  مربوط به پدیده های انسانی یک مسیر منطقی و هموار را پشت سر نگذاشته می باشد ، بلکه طی قرن های متمادی دستخوش فراز و نشیب های فروان بوده می باشد .

تعاریف نسبتا ابتدائی تبیین های جسمانی که در آرا ء نخستین یونانیان در مورد هستیری معروف بود و یا همسان دانستن بیماران روانی با حیوانات ، به تدریج جای خود را به رویکردهای پیچیده تر داد. با توسعه طب جدید ، بسیاری از پزشکان پذیرای این اندیشه شدند که با ید در مورد آسیب شناسی و درمان پریشانی های روانی به مثابه بیماری های جسمانی  برخود نمود (سارافیو 1990 )

نظریه پردازانی  زیرا گالن با ارائه اندیشه های تازه در ارتباط با علل روانشناختی ” نابهنجاری ها ”  شکل گیری و گسترش مستمر يزم مداخلات در مانی شارکو همگی زمینه محکمی را برای استقرار تبیین های روان شناختی جدید فراهم ساخت . سرانجام فضا برای ظهور نظریه پردازی های جدید مهیا گردید و نظام روان تحلیلی زیگموند فروید حاکمیت پیدا نمود .

موقعیت های فشارزای زندگی  همواره میتواند بر میزان توانایی افراد در کنار آمدن با شرایط گوناگون موثر باشد و تداوم شرایط دشوار ، به نوبه خود ، موجب بروز یا تشدید نابسامانی های ، جسمانی و روانی  می گردد . در چنین فضایی بشر ناگریز می باشد تا برای مقابله با پیامدهای ناشی از فشارهای زندگی به جستجوی راه کارهای موثرتری باشد . از این رو وجود  سبک خاص شناختی یا کسب صفاتی که بتواند شدت عوامل فشارزای زندگی را کاهش دهند ، اهمیت ویژه ای می یابد ( شفر ، مارتین ترجمه بلوچه  1375 ).

از سوی دیگر با در نظر داشتن وقایعی که در چند سال اخیر در کشور ما رخ داده می باشد از قبیل جنگ ، زلزله های متعدد ( ایران جرء ده کشور حادثه خیز جهان می باشد ) و عواملی نظیر فقر ، طلاق ، اعتیاد  و عوامل دیگر رقم کودکان و نوجوانان نیازمند به اقامت در سازمانهای حمایتی نظیر اماکن شبه خانواده بهزیستی ( مراکز شبه خانواده مراکزی هستند که از کودکان و نوجوانانی که به دلایلی بدونه سرپرست مانده اند یا اینکه از سرپرست مناسب محروم شده اند نگهداری میکنند ) را در جامعه ما بالا برده می باشد .

 

 

عنوان پژوهش :     

مطالعه و مقایسه میزان سخت رویی برنا امیدی در دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های کشاورزی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال تحصیلی 87 ـ 86

اظهار مسئله :

طبق نظر  بر نا امیدی حالت تکان دهندایست که با احساس عدم امکان و احساس ناتوانی و بی علاقگی به زندگی عیان میشود و فرد در اثر ناامیدی بشریت غیر فعال شده و نمی تواند موقعیت های زندگی را بسنجد در نتیجه این معضلات قدرت تطبیق یا تغییرات زندگی را ندارد معضلات زندگی و عدم سازگاری با عوامل فشار آورنده ( استرس ) فرد را در زندگی گرفتار می نماید و با گذشت زمان فرد از جریان یک زندگی طبیعی همواره بیشتر فاصله گرفته در پاره ای از موارد حتی به خود کشی کشیده میشود .

از سوی دیگر یک عامل مهم در بشر که او را به کوشش و پیشرفت وا می دارد امید می باشد .

امید یعنی احساس امکان داشتن و ممکن بودن هر چیز غیر ممکن . ( مارسل ، 1962 )

نا امیدی بشر را از درون می پوساند و راه را برای کوشش و پیشرفت مسدود می ‌کند ( نا امیدی شاخص مهم افسردگی می باشد ). ( گلمن ، دانیل ، 1995 ) .

فرد در اثر نا امیدی بشدت غیر فعال شده و نمی تواند موقعیت های مختلف خود را بسنجد و تصمیم بگیرد . نا امیدی شخص را سریعا در هم شکسته و او را در برابر عوامل فشار آور بی دفاع و گرفتار می کند .

یکی از متغییر هایی که ارزیابی آن در تبیین تغییر پذیری گرایش به نا امیدی به نظر میرسد ، سخت رویی می باشد . اولت کوبا سا (1979 ) سخت رویی را ویژگی شخصیتی پیچیده ای معرفی می کند که از سه مولفه چالش ، کنترل و تعهد تشکیل شده می باشد . فردی که میزان خصیصه چالش در او بیشتر می باشد رویدادهای زندگی را به منزله فرصتی برای پویایی و سازگاری مجدد و میدانی برای پژوهش و ارتقاء خویشتن تلقی می نماید و در برابر این رویدادها تسلیم منفعلانه را انتخاب نمی کند . فردی که مولفه کنترل در او زیاد می باشد ، احساس تاثیر گذاری بر زندگی خویشتن را دارد و غالبا خود را در تغییر و دگرگونی شرایط توانا و مسئول می بیند . فردی که از تعهد بیشتری برخوردار می باشد ، نه تنها خود را واجد ارزش می بیند ، بلکه در زندگی به چیز هایی بسیار با ارزش معتقد می باشد که اهمیت و معنای زیستن را برای وی برجسته می سازد ( مدی ، اولت ( کوبا سا ) 1984 ص 31 )

طی سه دهه اخیر تأثیر تعدیل کننده یا محافظت کننده سخت رویی در قلمرو بیماریهای مختلف جسمانی به وفورمورد پژوهش قرار گرفته می باشد( به عنوان مثال : لامبرت همکاران،1990 ) . به نظر می رسد که سخت رویی از طریق شیوه خاص ارزیابی رویدادها و بهره گیری از روش های مقابله با آنها مکانیزم محافظت کننده ای را در ساختار جسمی و روانی بشر به جریان می اندازد .

پژوهش حاضر ارتباط بین سخت رویی و ناامیدی را مورد مطالعه قرار می دهد .

فرضیه های پژوهش :

1 ـ بین سخت رویی و ناامیدی در دانشجویان ارتباط معنا دار هست .

2 ـ بین چالش و نا امیدی در دانشجویان ارتباط معنا دار هست .

3 ـ بین تعهد و نا امیدی در دانشجویان ارتباط معنا دار هست .

4 ـ بین کنترل و نا امیدی ارتباط معنا دار هست .

ضرورت و اهداف پژوهش :

پژوهش حاضر مطالعه میزان سخت رویی ( تعهد ، کنترل ، چالش ) برنا امیدی در دانشجویان کشاورزی و روانشناسی می باشد .

از نظر بسیاری از پژوهشگران افرادی که سخت رویی بالایی دارند هنگام بروز مشکل بیشتر از روش مقابله گفتاری بهره گیری می نمایند .

سخت رویی یک مفهوم روانشناختی می باشد که به شیوه های خاص و با ثبات فرد واکنش های او با رویدادهای استرس زای زندگی تصریح دارد . این سازه شخصیتی از سه مولفه تعهد ، کنترل و چالش تشکیل شده : 1 ـ تعهد نشان دهنده اعتقاد فرد به ارزشمند و معنا دار بودن فعالیت هایش و احساس عمیق و در آمیختگی با این فعالیت می باشد  2 ـ کنترل بر عقیده می باشد که تجارب زندگی قابل پیش بینی و کنترل می باشد  3ـ چالش تصریح دارد به اینکه تغییر در زندگی امری طبیعی بوده و فرصتی برای رشد فراهم می آورد . (کوباسا و همکاران 1982 )

ناامیدی بعنوان یکی از صفتهای خاص واسط افسردگی تعریف شده می باشد . (بک. 1963 و 1967  ملجس بالبی 1969 )

فرد ناامید کسی که در یک سیستمی از انتظارات منفی راجع به خودش و آینده زندگیش قرار گرفته می باشد و ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم درماندگی آموخته شده دارد .

تا جای که جستجوها ی محقق به او این امکام ابراز نظر را می دهد تا کنون تحقیقی مشابه پژوهش حاضر صورت نگرفته می باشد .

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :85

قیمت : 2500تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***