دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه:رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

تقدير و تشكر

تقديم

چكيده

فصل اول:

مقدمه

بيان مسئله

اهداف تحقيق

اهميت و ضرور ت تحقيق

فرضيه تحقيق

سوالات تحقيق

تعريف عملياتي

فصل دوم:

پيشينه تحقيق

خلاقيت چيست

تفكر خلاق

عوامل موثر در خلاقيت

 • تأثیر اطلاعات در خلاقيت
 • انگيزش و خلاقيت
 • خلاقيت و ميزان خودپذيري
 • تخيل خلاقيت
 • عوامل خانوادگي

ويژگي هاي افراد خلاق

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ويژگي هاي دانش آموزان خلاق

چگونه مي توان خلاقيت را در دانش آموزان پرورش داد

هوش و خلاقيت

خلاقيت و پيشرفت تحصيلي

شخصيت چيست

فرآيندهاي اصلي در رشد شخصيت

 • ساختار خانواده
 • تفاوت هاي جنسي
 • عدم حضور پدر و شاغل بودن مادر
 • آثار اوليه گروه همسالان

نظريه فرويد در مورد شخصيت

ساختار شخصيت از نظر يونگ

سنخ هاي شخصيتي در نظريه يونگ

روش هاي سنجش شخصيت

 

 

فصل سوم:

جامعه آماري و حجم نمونه

روش اجراي آزمون

ابزار نمونه گيري

روش جمع آوري اطلاعات

فصل چهارم:

تجزيه و تحليل آماري

فصل پنجم:

بحث و نتيجه گيري

محدوديت ها

پيشنهادات

منابع

پيوست

 

چكيده:

ما دراين پ‍ژوهش به دنبال بررسي ارتباط ي بين خلاقيت و ويژگيهاي شخصيتي (برونگرا، درونگرا) بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر هستيم.و فرض ما در اين پژوهش اين می باشد كه بين خلاقيت و شخصيت افراد ارتباط ي معني داري هست.

براي بررسي فرضيه مورد نظر و آزمون متغيرهاي پژوهش كه شامل خلاقيت و شخصيت برونگرا و درونگرا می باشد از آزمون شخصيت آيزنگ (بزرگسالان) كه شامل 57 سؤال می باشد و بر روي 120 دانش اموز دختر شهرستان ابهر اجرا شده و براي خلاقيت نيز از آزمون خلاقيت عابدي بهره گیری گردید.همچنين براي آزمون فرضيه از روش   بهره گیری شده می باشد كه   محاسبه شده (14/9) بزرگتر از   جدول در سطح معني دار 0.01 (63/6) می باشد بنابراين فرض صفر رد مي گردد و نتيجه مي گيريم كه بين خلاقيت و وي‍ژگي هاي شخصيتي ارتباط معناداري هست.

 

فصل اول

مقدمه:

بررسي اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و در ايران، به خوص در پنج سال دوم (طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران) اراده و تعقل خويش منطقي و خلاق بينديسد و به جاي وابستگي و بهره گیری از دست آوردهاي اقتصادي و فرهنگي ديگران، مولد دانش، تكنولوژ‍ي و فرهنگ مناسب براي زندگي مستقل، فعال و خلاق در عصر دانايي باشند.اين موضوع اخيراً توجه بسياري از دانشمندان و مسئولان كشورهاي مختلف به ويژه ممالك در حال توسععه را به خود جلب كرده می باشد به نحوي كه تغيير نظام آموزش و پرورش از نظري صرف به نظري توام با اقدام پرورش افراد پويا و خلاق به جاي افراد ايستا مورد توجه خاص قرار گرفته می باشد.شناسايي و به عرصه ظهور رسانيدن برخي از استعدادهاي انساني كه تاثيرات عميقي بر جامعه مي گذارد مانند خالاقيت تفكر، مساله يابي از مهم ترين اهداف آموزش و پرورش اين قرن خلاقيت می باشد كه يكي از ويژگي هاي ممتاز بشر به شمار مي رود و همين وي‍گي می باشد كه بشر را از ماشين و حيوان متمايز مي سازد و يكي از عوامل پويايي و تكامل فرهنگي و صنعتي می باشد.پيشرفت هاي سريع در عرصه ي تكنولوژي و وابستگي بشر به تكنولوژي خودكار در نظر داشتن نظام آموزشي را بيشتر مي كند. در چنين وضعيتي نظام آموزشي زماني مي تواند در رسالتش موفق گردد كه قادر به تربيت دانش آموزان خلاق اشد.گرچه براي آموزش خلاقت راهكار ثابتي وجود ندارد اما شناساي عومال موثر بر آن محيط هايي را كه خلاقيت را بهتر رشد و شكوفا مي سازد مي تواند برنامه ريزان نظام آموزشي را طراحي فعاليت ها به ان ويژگي بشر ياري دهد.و با در نظر داشتن اين كه خلاقيت امري اكتسابي می باشد و به شخصيت فرد بستگي دارد بنابراين آگاهي از تفاوت هاي شخصيتي مي تواند ما را در شناخت و ژرورش افراد خلاق ياري دهد وقتي قبول كرديم بشر ها در ويژگي ها و خصوصيات ذاتي و اكتسابي با هم تفاوت دارند در پي آن نخواهيم بود كه از همه انتظارات يكسان داشته باشم و با در نظر داشتن اين كه تفاوعت هاي فردي و شخصيتي، جوامع و به خصوص متخصصين و صاحبان امر بايد کوشش كنند تا افراد خلاق و خصوصيات بارز آن ها را شناسايي كنند و در پروررش اين گونه استعداد ها بكوشند تا در آينده شكوفايي اين افراد، به سوي پيشرفت و ترقي سوق دهند.

 

بيان مسئله:

يكي از مسائلي كه از ديرباز ذهن انديشمندان، روانشناسان و دانشمندان علوم انساني را به خود مشغول نموده، چگونگي رشد و پرورش خلاقيت و ابتكار اقدام در دانش آموزان، نوجوانان و جوانان مي باشد.اصولا يكي از شاخه هاي رشد و ابتكار هر كشوري شكوفايي و تجلي خلاقيت و ابتكار اقدام به عنوان زير ساخت آن جامعه مي باشد.جوامعي كه بتوانند خلاقيت نسل جوان را احيا و شكوفا سازند از ميزان قابل توجه توسعه، رشد و شكوفايي اقدام برخوردار خواهند گردید و بالعكس به هر ميزان كه خلاقيت، پرورش  و تعالي و شكوفا نشود ركورد عملي، صنعتي و فرهنگي را بايد برا ي آن جامعه انتظار داشت.

يكي از مهم ترين هدف هاي آموزش و پرورش ، تربيت دانش آموزان خلاق می باشد زيرا خلاقيت عامل كليدي كليه پيشرفت هاي بشري بو.ده و خواهد بود بنابراين در سياست گزاري هاي آموزشي خلاقيت پرورش افراد خلاق از اولويت خاصي برخوردار مي گردد.خلاقيت از موضوعاتي می باشد كه در تحقيقات عملي كمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد دلايل اين غفلت را مي توان در موارد زير:

 1. وجود عقايد سنتي مبتني بر ارثي بودن و بي تاثير بودن تربيت بر آن.
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 3. كم بودن افرادي كه داراي قوه خلاقيت هستند در سطح جامعه
 4. اعتقاد به اين كه افراد باهوش در زندگي موفق تر از افراد خلاق هستند و در نتيجه نبودن رغبت به پرورش افراد خلاق.

اهداف تحقيق:

بيان اهداف تحقيق جزء لاينفك در هر تحقيقي می باشد برا يان كه اهداف تحقيق به صورت عيني تر بيان شوند به دو دسته تقسم مي شوند:

 • اهداف كلي: كه به صورت كلي و آرماني بيان مي شوند.
 • اهداف فرعي: كه به صورت عيني بيان مي شوند.

اهداف كلي اين تحقيق عبارتند از:

هدف كلي بررسيي روابط بين خلاقيت و و يژگي هاي شخصيتي (درون گرايي برون گرايي) دانش آموزان دختران مقطع متوسطه

همچنين اهداف فرعي عبارتنداز:

بررسي ارتباط خلاقيت با برون گرايي دانش آموزان

برسي ارتباط خلاقيت با درون گرايي دانش آمزان

بررسي ميزان خلاقيت در دانش آموزان

اهميت و ضرورت تحقيق:

محيط هاي آموزشي وظيفه دارند شرايط لازم براي پرورش و ايجاد فكر خلاق و رشد تواناييهاي دانش آموزان را فراهم مي كنند، روش هاي سنتي آموزش و يادگيري به رشد و توانايي ها و ايجاد تفكر خلاق كمك نمي كند.

دانش آموزان براي يادگيري نياز به محيط مناسبي دارند كه با آن در تعامل باشند و با كمك گرفتن از آن به ابداع، نوآوري دست بزنند وو توانايي هاي بالقوه خود را به بالفعل تبديل كنند در طول دوره ابتدايي ركورد و كاهش قابل توجهي توانايي هاي خلاقيت كاملا محسوس می باشد.بخشي از اين مشكل مربوط به عوامل ساختاري مدرسه يعني مدير و معلمان كه تعامل مابين آن ها جوي را در مدرسه حاكم مي كند كه خيلي از مسايل را تحت الشعاع مي گيرد.

بي توجهي قابل چشم گيري به جو مدرسه انجام مي گيرد، از طرفي ديگر خلاقيت ممتاز ترين توانايي هاي شناختي بشر می باشد.

خلاقيت سبب مي گردد افراد قادر باشند خودررا با تغييرات در آينده وفق دهند.

شرايط متغيير زندگي هر لحظه فرد را در برابر مساله اي قرار مي دهد كه داشتن آفرينندگي نوآور و قدرت حل مسئله مي تواند او را در سازگاري با محيط ياري دهد نگاه واقع بينانه به آينده در زمينه شتاب تغييرات تكنولوژي و اجتماعي ايجاب مي كند كه آموزش و پرورش در روش هاي آموزشي و اهداف خود تجديد نظر نمايند و مسايلي نظير تفكر خلاق، كارگروهي تلفيق مواد درسي جايگزين.

فرضيه تحقيق:

دانش آموزان برون گرا نسبت به دانش آموزان درون گرا خلاق تر هستند.

سوالات تحقيق:

 • آيا بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درون گرايي) ارتباط هست؟
 • آيا بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (برون گرايي) ارتباط هست؟

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :81

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.