دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه:میزان تأثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش انجام شده پیرامون میزان تأثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان می دهد که سطح سواد پدر با موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان اثر قطعی دارد و سطح سواد مادر نیز در این موفقیت یا شکست بی تأثیر نیست. میزان سطح سواد والدین بر موفقیت دانش اموزان تأثیر چشمگیری دارد و همچنین در این پژوهش اثر قطعی تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی ، افت تحصیلی ، معضلات رفتاری و معضلات تحصیلی دانش آموزان مسجّل می باشد و میزان سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیل دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت دارد . جامعه آماری من در این پژوهش شامل مدارس دخترانه راهنمایی شهرستان مشهد می باشد که سه مدرسه را به روش تصادفی خوشه ای انتخاب کرده و از بین دانش آموزان این مدارس 30 نفر را به صورت تصادفی ساده انتخاب کرده و پژوهش را روی آنها انجام داده و همچنین از دو پرسشنامه که یکی پرسشنامه معلم و دیگری پرسشنامه دانش آموز می باشد بهره گیری کرده ام.

و در این پژوهش والدین دانش آموزان از لحاظ سطوح تحصیلی به کمتر از سیکل، سیکل تادیپلم ، دیپلم تا لیسانس و لیسانس و بالاتر تقسیم گردیده اند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فصل اول:

مقدمات و کلیات

 

مقدمه

تأثیر شگفت انگیز تعلیم و تربیت در زندگی بشر بر هیچ خردمندی پوشیده نیست . تاکنون ضرورت آن مورد تردید قرار نگرفته می باشد. زیرا که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج در زنها برساند و اگر غلط اند و او را به سقوط کشاند زیرا آدمی در آغاز تولدش فاقد علم و تربیت و کمال می باشد.

تعلیم و تربیت یکی از عناوینی می باشد که در جامعه امروز تأثیر اساسی دارد و اهمیت و در نظر داشتن آن ناشی از ارزشهای فردی و اجتماعی آن در تکوین نظام و جوامع بشری می باشد. جوامع بشری کوشش در آن دارد تا با مطالعه و پژوهش یاقته های خود در قالب راه حلهای مناسب و مطلوب ارائه دهند و در جهت پیشبرد و اهداف عالی و غائی بشر گامی بردارند و عوامل و متغیر های گوناگونی را که در جریان تعلیم و تربیت هست بشناسد. (شکوهی ، 1368، ص 88)

ضرورت تربیت عمومی با در نظر داشتن پیشرفت و پیچیده تر شدن زندگی برای مقابله با مسائل روزمره بیش از پیش حساس می گردد تا آنجا که رشد سازمانهای تربیتی به عنوان شاخص و معیار تعبیر رشد سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته می باشد. (معیری، 1375، ص 11)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اهمیت عمده آموزش و پرورش در تأثیر اجتماعی آن می باشد که در آماده کردن فرد جهت زندگی در میان بشر ها همت می گمارد. مانند مسائل که در آموزش و پرورش هر کشور مورد ارزیابی و مطالعه دقیق قرار می گیرد مسئله پیشرفت و افت تحصیلی وعوامل شکست وپیروزی دانش آموزان می باشد که با بررسیهایی که از زوایای مختلف انجام می گیرد علل آن راپیدا کرده و در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت آن برنامه ریزی می نمایند.

نظریه اهمیت سواد و نقشی که والدین می توانند در پیشرفت دانش آموزان داشته باشند و راهنمای ایشان در مسائل آموزشی باشند اکنون این موضوع مطرح می گردد که آیا تحیلات والدین می تواند بعنوان عامل اثر گذارنده روی پیشرفت تحصیلی فرزندانشان مؤثر باشد.گروهی از صاحب نظران علوم تربیتی عقیده دارند عامل بیسوادی بعنوان یک مانع بازدارنده در تمام مقوله های اجتماعی  دخیل می باشد و والدین بیسواد معمولاً کمتر به مسأله پیشرفت تحصیلی فرزندان خود فکر می کنند.آنان اغلب به دنبال سیاق عادی زندگی خود هستند و با اولیای مدرسه همکاری لازم را ندارند پس انگیزه یادگیری و پیشرفت در این قبیل خانواده ها ممکن می باشد کمتر از دانش آموزان دیگر باشد. و فقدان انگیزه مانع پیشرفت تحصیلی خواهد گردید.سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده همانند سایر عوامل در پیشرفت تحصیلی به اشکال مختلف یا افت تحصیلی تأثیر دارد. پایین بودن سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده موجب می گردد والدین نتوانند دانش آموزان را یاری کنند و همچنین باعث می گردد والدین در خانه از روزنامه ، مجلات … کمتری بهره گیری کنند و فرزندان چنین خانواده هایی در محدودیت بسر می برند همچنین چنین خانواده هایی نمی توانند توجه های لازم را به فرزندان خود برای ادامه تحصیلات بدهند. (بیابانگرد ،1375،ص 112)

با عنایت به اهداف تعلیم و تربیت و خصوصاً از دیدگاه اسلام که رسیدن به کمال می باشد و خود نیز دارای هدف نهایی غایی، کلی و اهداف تفصیلی می باشد بایستی گفت اهداف کلی که در مقایسه با هدف های غایی با عبارات دقیق تری اظهار شده اند سیاست های آموزشی را از نزدیک القاء و تعقیب می کنند. بایستی توجه نمود ویژگی تربیتی بایستی همچون نهاد اجتماعی در نظر گرفته گردد که نه تأثیر فردی بر فرد دیگر بلکه همچون تأثیر نسلی بر نسل دیگر ظاهر گردد. (شکوهی ، 1368، ص 115             ص126)

اظهار مسأله

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش عبارت می باشد از : مطالعه تأثیر میزان سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مدارس شهرستان مشهد می باشد سؤالات مورد بحث در این پژوهش عبارتند از:

آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات والدین انها ارتباط دارد؟

آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات مادر آنها ارتباط دارد؟

آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات پدر آنها ارتباط دارد؟

آیا افت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات والدین آنها ارتباط دارد؟

آیا سطح سواد پدر بر معضلات تحصیلی دانش آموز تأثیر دارد؟

آیا سطح سواد مادر بر معضلات تحصیلی دانش آموز تأثیر دارد؟

آیا سطح سواد پدر بر معضلات رفتاری دانش آموز تأثیر دارد؟

آیا سطح سواد مادر بر معضلات رفتاری دانش آموز تأثیر دارد؟

 

 

 

اهداف کلی پژوهش

هدف کلی این پژوهش دست یابی به ارتباط و مقایسه تأثیر میزان سطح سواد والدین با ایجاد زمینه‌ای برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اطلاع از اینکه میزان سواد کدامیک از والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندانشان بیشتر می باشد.

 

اهداف جزئی:

مطالعه و تعیین تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .

مطالعه و تعیین تأثیر سواد پدر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

مطالعه و تعیین تأثیر سواد مادر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

مطالعه و تعیین تأثیر پدر بر معضلات تحصیلی دانش آموز.

مطالعه و تعیین تأثیر مادر بر معضلات تحصیلی دانش آموز.

مطالعه و تعیین تأثیر سطح سواد پدر بر معضلات رفتاری دانش آموز.

مطالعه و تعیین تأثیر سطح سواد مادر بر معضلات رفتاری دانش آموزان.

فرضیه پژوهش

فرضیه ذیل در جهت امر پژوهش ارائه شده اند تا مورد سنجش قرار گیرند و صحت و سقم آنان مشخص گردد .

 • بین سطح سواد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها ارتباط هست.
 • بین سطح سواد مادر و پیشرفت تحصیلی فرزندان او ارتباط هست.
 • بین سطح سواد پدر و پیشرفت تحصیلی فرزندان او ارتباط هست.
 • بین سطح سواد مادر و افت تحصیلی فرزندان او ارتباط هست.
 • بین سطح سواد پدر و افت تحصیلی فرزندان او ارتباط هست.
 • ین سطح سواد والدین و میزان معضلات تحصیلی فرزندان آنها ارتباط هست.
 • بین سطح سواد والدین و میزان معضلات رفتاری فرزندان آنها ارتباط هست.

 

متغیرهای پژوهش

 • متغیر مستقل: سطح سواد والدینف سطح سواد مادر، سطح سواد پدر.
 • متغیر وابسته: افت تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی ، معضلات رفتاری، معضلات تحصیلی .
 • متغیرهای کنترل: مقطع تحصیلی.
 • متغیرهای مداخله گر: امکانات آموزشی مدرسه ، روش تدریس معلم، توانایی های ذهنی فراگیران، میزان هوش، میزان آمادگی ، میزان انگیزش یادگیری و وضعیت اقتصادی خانواده و روابط والدین با یکدیگر و فرزندان.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :48

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.