منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

دانلود پایان نامه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول-کلیات پژوهش……………………………………………………………….. 2

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-علت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………… 3

1-3- اظهار مساله اساسی………………………………………………………………………………………. 4

1-4-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………….5

1-5-سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………… 6

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 6

1-7-ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………… 6

1-8-معضلات پیش روی…………………………………………………………………………………….. 8

1-9-اهداف مشخص تحقيق………………………………………………………………………………… 8

1-10-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق…………………………………………………………. 9

1-11- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………. 9

1-12- تقسیم مطالب ………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………. 10

2-1- مفاهیم……………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-1-تعاریف واژه ها…………………………………………………………………………………….. 11

2-1-1-1-غایب مفقود الاثر………………………………………………………………………………. 12

2-1-1-2-مفهوم موت و اقسام آن……………………………………………………………………… 15

2-1-2- مفهوم غیبت ………………………………………………………………………………………..16

2-1-2-2- علل ایجاد مفهوم حقوقی غیبت…………………………………………………………. 19

2-2-پیشینه فقهی موضوع………………………………………………………………………………… 21

2-2-1- پیشینه فقهی مربوط به امور مالی غائب………………………………………………….. 24

2-2-2- پیشینه فقهی مربوط به امورغیرمالی……………………………………………………….. 33

فصل سوم:آثارغیر مالی صدور حکم موت فرضی………………………………………… 36

3-1-طلاق زوجه مفقود……………………………………………………………………………………. 37

3-2 -عده زوجه………………………………………………………………………………………………. 45

3-3-حضانت اولاد…………………………………………………………………………………………… 47

3-4- ازدواج دختر غائب ……………………………………………………………………………………48

3-5- غیبت زوجه…………………………………………………………………………………………….. 49

3-6- بازگشت غایب………………………………………………………………………………………… 50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-6-1-  بازگشت مفقود بعد از ازدواج زوجه…………………………………………………….. 55

3-6-2- معلوم شدن وفات شوهر غائب در خلال عده وفات……………………………….. 57

فصل چهارم-آثار مالی صدور حکم موت فرضی………………………… 59

4-1-تقسیم سهم الارث غائب ………………………………………………………………………….60

4-2-نفقه زوجه غائب مفقود الاثر…………………………………………………………………….. 62

4-3-  مهریه زوجه غائب………………………………………………………………………………….. 63

فصل پنجم:آیین رسیدگی به صدور حکم موت فرضی…………………….. 65

5-1- اقدامات دادگاه قبل از صدور حکم موت فرضی………………………………………….. 66

5-1-1- نصب امین برای اداره اموال غائب…………………………………………………………. 70

5-1-2-دادن اموال به  تصرف موقت ورثه………………………………………………………….. 80

5-2-اقدامات دادگاه بعد از صدور حکم موت فرضی…………………………………………… 88

5-2-1-  صدور حکم موت فرضی……………………………………………………………………. 91

5-2-2-  نحوه رسیدگی دادگاه…………………………………………………………………………… 96

5-2-3- غیابی یا حضوری بودن حکم موت فرضی……………………………………………. 100

5-2-4- قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم موت فرضی……………………………………… 105

5-2-5- بازگشت غایب و  الغای حکم موت فرضی…………………………………………… 109

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 110

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 115

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….. 117

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 123

 

 


چکیده

غیبت غائب مفقودالاثر از قدیم مورد توجه فقهای امامیه و حقوق دانان قرار گرفته می باشد. این پایان نامه آثار حقوقی ای که غیبت غائب مفقودالاثر بر حقوق مالی و غیر مالی وی می گذارد را مورد مطالعه قرار می دهد. مطابق قانون مدنی غائب مفقودالاثر به شخصی گفته می گردد که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. در صورت غیبت غائب، دختر او می تواند بدون اذن او  ازدواج کند.اگر غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد اما بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد. غایب كسی می باشد كه از غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته و در طول آن مدت هیچ خبری از او نرسیده باشد.چنانچه غایب قبل از غیبت برای اداره اموال خود ترتیب اطمینان بخشی داده و شخصی را به عنوان امین تعیین كرده باشد، شخص اخیر موظف به اداره امور او خواهد بود اما چنانچه غایب برای اموال خود امینی تعیین نكرده باشد یا امینی كه تعیین نموده به عللی صلاحیت خود را از دست داده باشد، در آن صورت با اعلام ورثه، دادستان یا هر ذی نفع دیگری مانند طلبكار، از طرف دادگاه شخص صالحی به عنوان امین تعیین می گردد.دادگاه مستقر در حوزه آخرین اقامتگاه غایب، صلاحیت رسیدگی به امور او را خواهد داشت. چنانچه غایب در خارج از كشور غایب شده باشد، دادگاه آخرین اقامتگاه او در ایران صلاحیت رسیدگی به امور او را دارد و اگر غایب در ایران فاقد اقامتگاه یا محل سكونت باشد، دادگاه اقامتگاه ورثه او صلاحیت رسیدگی دارد. چنانچه ورثه نیز در ایران اقامتگاهی نداشته باشند، دادگاه محلی كه اموال غایب در آن حوزه موجود می باشد صلاحیت رسیدگی به امور غایب را دارد و هر گاه تابعیت غایب مشكوك باشد، وی تابع مقررات راجع به تبعه ایران می باشد.

واژگان کلیدی: آثار حقوقی، حکم، موت فرضی، غائب مفقود الاثر.

 

فصل اول-کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

بعد از این که مفقود الاثر بودن غایب محرز گردید، برای حفظ و اداره‌ی اموالش، امینی به وسیله‌ی دادگاه تعیین خواهد گردید. قبل از تعیین امین، قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب را بر عهده‌ی دادستان قرار داده می باشد. پس دادستان یا نماینده‌ی او بایستی اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب را به اقدام آورد؛ مثلاً آنها را مهر و موم کند، اموال ضایع شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول نماید.هر گاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده‌ی مأمورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان می باشد که برای دادستان‌ها مقرر شده می باشد. قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش بینی نموده می باشد. برابر با ماده‌ی 1012 ق.م: «اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد و كسی هم نباشدكه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محكمه برای اداره اموال او یك نفر امین معین می‌كند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می گردد.»قانونگذار به دادگاه اختیار داده که از امینی که تعیین می کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ نماید تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب تقصیر کند یا اموال او را حیف و میل نماید، جبران خسارت وارده ممکن باشد.

کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده می باشد در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. (ماده‌ی 132 ق.ا.ح) به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند مشروط بر این که حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگر مطابق نظر دادگاه باشند. (ماده‌ی 1014 ق.م) .ماده‌ی 126 قانون امور حسبی به دادگاه صلاحیت‌دار برای نصب امین و ماده‌ی 114 ق.ا.ح به غایب مفقود الاثری که در خارج از ایران اموالی دارد تصریح کرده می باشد.

1-2-علت انتخاب موضوع

با در نظر داشتن این که بشر همیشه و در تمام دوران درصدد کوشش برای تامین نیازها و خواسته های خود بوده می باشد و کوشش در تامین ضروریات زندگی خود داشته، همین امر موجب شده رسیدن به این هدف ، خود فعالیتهای متفاوتی را انجام دهد. به عنوان مثال برای این که شغل و درآمد مناسبی داشته باشد، گاهی مجبور می باشد دور از خانه و کاشانه خود مشغول فعالیت گردد.عامل دیگری که بشر را به دور شدن از محل سکونت خود سوق می دهد، مسافرت های علمی و گردشی و ورزشی می باشد. پس یکی از مواردی که موجب می گردد خانواده و بستگان و نزدیکان فرد مدتی از او بی خبر باشند، همین سفرهاست. اما گاهی همین سفرها می تواند به هر دلیل سبب مفقود شدن مسافر گردد و گاهی هم ممکن عامل های دیگر غیر از مسافرت باعث گردد بستگان کسی مدت ها هیچ اطلاعی از زنده بودن یا نبودن او در دست نباشد.

در کشور ما با شروع جنگ تحمیلی، عامل جنگ باعث گردید تعداد مفقودین بیشتر شده و از حیات و یا ممات بسیاری از رزمندگان، در آن وقت خبری نداشته باشیم. پس طرفداری حقوقی از این اشخاص، پیش شرط ضروری تحقق هدف اصلی قانونگذار یعنی نظم اجتماعی می باشد. به علاوه تمام اشخاص برای داشتن روابط مشروع و منطقی با دیگران نیازمند طرفداری قانونی می باشند. لذا در ایران قانون مدنی 1307 و اصلاحات بعد آن در ماده 1011 لغایت 1030 و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن از ماده 126 لغایت ماده 161 را به اظهار احکام حقوقی غائب مفقودالاثر اختصاص داده اند. البته چند ماده نیز در قانون مدتی در باب طلاق و ارث هست که به مساله غائب مفقودالاثر می پردازد.

1-3- اظهار مساله اساسی

با در نظر داشتن این که موضوع این پژوهش اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر می باشد لذا به تبیین و مطالعه این مفاهیم پرداخته شده می باشد.. در این راستا آیین و شرایط صدور حکم موت فرضی مطالعه  می گردد و سپس آثار مالی و غیر مالی صدور حکم موت فرضی را مطالعه می کنیم پس از صدور حکم موت فرضی  اموال  غائب به ورثه منتقل خواهد گردید. نسبت به اموال غیر مالی غائب آن چیز که مورد توجه قرار گرفته، طلاق زوجه غائب، مهریه، تغییرات احتمالی سهم الارث و … می باشد. شاید سوال باشد که حضانت برای زوجه غائب حق می باشد یا تکلیف و آیا تغییراتی در سهم الارث زوجه غائب رخ می دهد و در صورت طلاق سهم الارث زوجه به چه صورت خواهد بود همچنین حقوق و تکالیف طلبکاران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این پژوهش کوشش خواهد گردید که به گونه کلی اثر حکم موت فرضی بر تمامی دیون و طلب های غائب مفقودالاثر و ازدواج او مورد مطالعه قرار گیرد و حد وسطی بین نظرات فقها و حقوق دانان به دست آید. اختلاف نظرهای موجود در بین فقها، به گونه مثال در بحث آغاز شروع عده در صورتی که غائب فوت کند ، ماهیت عده ای که قاضی زوجه را طلاق می دهد و همچنین وضعیت حقوقی اموال غائب و حقوق و تکالیف طلبکاران و سکوت قانون گذار در بعضی مسائل ما را بر این داشته تا به مطالعه این مسائل بپردازیم.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.