متن کامل: دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

گروه حسابداري

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد[ [M.A

عنوان:

” ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر خسرو فغاني ماكراني

سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چکیده 1

فصل اول2 كليات 2

1-1 مقدمه 3

1-2 اظهار مسأله 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4  هدف وجنبه نوآوری پژوهش 6

1-5  سوال پژوهش 6

1-6 فرضیه ی پژوهش 6

1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش 6

1-6-2  فرضیه فرعی پژوهش 6

1-7 واژه ها واصطلاحات کلیدی 7

1-7-1 محافظه کاری حسابداری 7

1-7-2 بحران مالي شركتها 7

1-7-3  ورشکستگی 8

1-7-4  مدل zآلتمن 8

1-7-5  ضریب همبستگی 8

1-7-6 روش رگرسیون 8

فصل دوم مبانی نظری پژوهش 10

2-1 مقدمه 11

2-2 تعریف محافظه کاری 11

2-3  معیارهای ارزیابی محافظه کاری 12

2-4  انتقاد و دفاع از محافظه کار 13

2-4-1  بی اعتمادی 14

2-4-2 پنهان کاری 14

2-4-3 نفی اصول حسابداری 14

2-4-4 سوگیری 14

2-4-5  امر ذهنی 15

2-4-6  تفاسیر محافظه کاری 16

2-4-7  تفسیر قراردادی 16

2-4-8 تفسیر دعاوی قضایی 17

2-4-9 تفسیر مالیاتی 18

2-4-10 تفسیر قانونگذاری 18

2-4-11 تفاوت محافظه کاری و احتیاط 19

2-4-12  ارتباط محافظه کاری و تئوری اثباتی 19

2-4-13  محافظه کاری و قراردادهای پاداش مدیران 20

2-4-13 محافظه کاری و قراردادهای بدهی 21

2-4-14محافظه کاری و هزینه های سیاسی 21

2-4-15  محافظه کاری و نظام راهبردی 22

2-4-16  ریسک ورشکستگی 22

2-4-17تعريف بحران مالي 23

2-4-18  ظهور بحران 2008 آمريكا 23

2-4-17  ماهيت و ريشه‌هاي بحران مالي آمريكا 26

2-4-18 دلايل ظهوربحران 28

2-5 پيامدها و تاثيرات بحران 33

2-5-1 بحران مالي و كشورهاي در حال توسعه 33

2-5-2   تاثير بر موسسات مالي 33

2-5-3 تاثيربربازارسرمايه 34

2-5-4 تاثير بحران بر شاخص‌هاي بورس جهان 34

2-5-5  ايران و بحران مالي جهان 35

2-5-6 تاثير بحران جهاني بر بورس اوراق بهادار تهران 35

2-6  تعریف ورشکستگی 38

2-7 روش های پیش بینی ورشکستگی 39

2-7-1 تجزیه و تحلیل نسبت ها 39

2-7- 2- تجزیه و تحلیل ریسک بازار 40

2-8 مدل های پیش بینی ورشکستگی 40

2-8-1 مدل ویلیام بیور 41

2-8-2 مدل دی کین 42

2-8-3 مدل اسپرین گیت 43

2-8-4 مدل تافلر 43

2-8-5 مدل زمیجوسکی 44

2-8-6  مدل فالمر 45

2-8-7 مدل کااسکور 46

2-8-8 مدل گرایس 47

2-8-9 مدل شیراتا(Shirata) 48

2-9- علت های ورشکستگی 48

2-9-1  علت های برون سازمانی 49

2-9-1-1 ویژگی های سیستم اقتصادی 50

2-9-1-2 رقابت 50

2-9-1-3 تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی 50

2-9-1-4 نوسانات تجاری 50

2-9-1-5 تأمین مالی 50

2-9-1-6 تصادفات 50

2-9-2 علت های درون سازمانی 51

2-9-2-1 ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار 51

2-9-2-2 مدیریت ناکارا 52

2-9-2-3 سرمایه ناکافی 53

2-9-2-4 خیانت و تقلب 53

2-9-2-5-شاخص های ورشکستگی 53

2-9-2-6-افت قیمت سهام 54

2-9-2-7 هزینه های ورشکستگی 54

2–6-1- تحقیقات انجام شده در ایران 56

فصل سوم مواد و روشها……………………………. 63

3 – 1- نوع پژوهش 64

3-2- ابزار گردآوري داده‌ها 64

3-3-  متغیرهای پژوهش 65

3-3-1 متغیر مستقل 65

3-3-1-1 شاخص محافظه کاری 65

3-3-2 متغیر وابسته 66

3-3-2-1 بحران مالی( ورشکستگی) 66

3-3-3 متغیرهای کنترل 68

3-3-4-اندازه شرکت 68

3-3-5-اهرم مالی 68

3-3-6- نسبت فرصت های رشد 68

3-4 –  مدل پژوهش 68

3 -5 –  روش گردآوری داده ها 69

3-5- 1 –  تعیین حجم نمونه پژوهش و روش نمونه گیری 69

3-6 –  قلمرو مکانی پژوهش 71

3-7-  قلمرو زمانی پژوهش 71

3-8-  قلمرو موضوعی پژوهش 72

3-  9-  روش رگرسیون چند متغیره 72

3-11- آزمون F استیت 72

3-12 –  ضریب همبستگی پیرسون 73

3-13 –  روش پژوهش 73

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-14 –  نوع روش مطالعه 74

3-15-1-  داده های سری زمانی 75

3-15-2-  داده های مقطعی 75

3-15-3 داده های ترکیبی 75

3-16-  روش تجزیه و تحلیل داده ها 75

3-16-1-  روش های مختلف داده های تابلویی 75

3-16-2-  آزمون های تشخیصی 77

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها…………………… 79

4-1-  آماره های توصیفی 80

4-2-  آزمون ضرایب همبستگی 82

4-3-  مطالعه نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 84

4-4-  آمار استنباطی 85

4-5 –  آزمون فرضیه های پژوهش 85

4-6-  نتایج آماری فرضیه پژوهش 87

فصل پنجم نتيجه‌گيري‌وپيشنهادات…………………….. 89

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-1-  مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات مشابه داخلی و خارجی 90

5-2-  نتایج پژوهش 91

5-2-1-  محافظه کاری ارتباط مستقیم و معنا داری با بحران مالی دارد. 91

5-2-2-  اندازه شرکت ارتباط معکوس و معنا داری با بحران مالیدارد. 92

5-2-3-  اهرم مالی ارتباط معکوس و معنی داری با بحران مالیدارد. 92

5-2-4-  نسبت فرصت های رشد ارتباط مستقیم و معناداری با بحران مالیدارد. 92

5-3-  محدودیت های پژوهش 92

5-4- پیشنهادات 93

5-4-1-  پیشنهادات برخاسته از پژوهش 93

5-4-2 – پیشنهاد برای تحقیقات آتی 93

5-5خلاصه و نتیجه گیری 94

پیوست                                                    97

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (2-4): ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیر های پژوهش 84

جدول شماره(3-4): نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 85

جدول شماره (4-4): نتایج آزمون F لیمر 87

جدول ی شماره (5-4): نتایج آزمون هاسمن 87

جدول شماره (6-4): نتایج تخمین مدل روش داده های تابلویی با اثرات ثابت 88

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نمودار1-2: تغييرات شاخص قيمت سهام 37

نمودار 2-2 : شاخص 50 شركت برتر 37

نمودار 4-1 82

نمودار 4-2 83

 

 


چکیده

محافظه کاري حسابداري یکی از مفاهیم بنیادي در حسابداري می باشد .محافظه کاري را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید براي شناخت اخبار خوب مانند سود، پیش روی شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نمایند .این پژوهش اثر محافظه کاري حسابداري بر بحران مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را طی یک دوره زمانی 7 ساله ازسال 1385 الی 1391 را در 140 شرکت از بورس اوراق بهادارتهران مورد مطالعه قرار می دهد .نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص محافظه کاري حسابداري با بحران مالی شرکتها داراي ارتباط معنی دار و مستقیم می باشد .هم چنین نتایج پژوهش بر وجود ارتباط معکوس میان اندازه شرکت وشاخص سودآوري و ارتباط مستقیم با نسبت اهرمی و همچنین بر عدم تاثیر رشد فروش بر بحران مالی شرکتها تاکید دارد.

نتایج این پژوهش، محافظه کاري حسابداري را مکانیزم قراردادي موثري براي محدود کردن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی از سود، در شرکتهاي داراي بحران مالی می شناسد. از این رو، محافظه کاري را ابزاري براي خروج ازبحران مالی در شرکت ها در بلند مدت می داند.

واژه هاي کلیدي :محافظه کاري حسابداري، بحران مالی شرکتها، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و شاخص

سودآوري.

 

 

فصل اول

كليات

 

 

1-1 مقدمه

این پژوهش ارتباط میان محافظه کاری حسابداری وریسک بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه می نماید وهدف از ویرایش این فصل ایجاد یک دید کلی راجع به موضوع وروند پژوهش می باشد.

ما در این فصل به اظهار مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش، فرضیه ها و متغیرهای بهره گیری شده در پژوهش پرداخته ایم و در انتهای فصل کلمات کلیدی اظهار شده در پژوهش را به گونه مختصر توضیح داده ایم.

کوشش بر این می باشد که با مطالعه این فصل درک بقیه فصول و در نتیجه کل پژوهش برای مطالعه کننده بهتر و راحت تر صورت بگیرد.

1-2 اظهار مسأله

محافظه كاري حسابداري به عنوان يك مكانيزم موثردرتنظيم قراردادميان گروه های مختلف ازطریق به تأخيرانداختن شناخت اخبارخوب مانندسود،رفتارجانبدارانه مديردرشناسايي سود راخنثي مي نمايد. ازاينرو،هدف اين پژوهش دردرجه اول بسط مباني نظري مرتبط با موضوع محافظه كاري حسابداري وبحران مالي می باشد ودردرجه دوم آن می باشد كه به گونه اي تجربي به تحليل گران مالي،سرمايه گذاران،مديران وسايراستفاده كنندگان اطلاعات حسابداري،نشان دهدكه آيامحافظه كاري حسابداري ميتوانددرتنظيم قراردادباگروه هاي مختلف،براي كاهش رفتارهاي جانبدارانه مديربه عنوان يك مكانيزم موثرعمل نمايد ياخير.

در سال های اخیر هیأت پذیرش اوراق بهادار ایران، تعداد زیادی از شرکت ها را به علت ورشکستگی از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس حذف نموده می باشد.[1] (بنی محمد و باغبانی، 1388) مسلماً افزایش وقوع زیان در شرکت ها و به دنبال آن ورشکستگی و کاهش تعداد شرکت های عضو بورس، از فعالیت و کارایی بازار کاسته و تأثیرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه خواهد داشت.

مانند عوامل بسیار مهم در مطالعه ورشکستگی شرکت های مذکور میزان شاخص محافظه کاری حسابداری در این شرکت هاست که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

 

1 هیأت پذیرش اوراق بهادار در 21 خرداد 1387 تعداد 96 شرکت را از فهرست شرکت های بورسی حذف نموده می باشد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته حسابداری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.