فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد:ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………8

فصل اول : طرح پژوهش

1-1 : مقدمه …………………………………………………………………………………………………….10

2-1  : اظهار مسله ……………………………………………………………………………………………….11

3-1 : اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………..13

4-1 : سوالات پژوهشی …………………………………………………………………………………….13

5-1 : تعریف عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………….14

فصل دوم: پیشنه ی پژوهش

1-2 :    اعتماد به نفس بیرونی ………………………………………………………………………….16

2-2  :  بهترین راه برای تقویت اعتماد به نفس بیرونی……………………………………………16

3-2: اعتماد به نفس درونی …………………………………………………………………………………16

1-3-2 : تعریف عزت نفس ……………………………………………………………………………….18

فصل سوم:روش پژوهش

1-3  :  روش پژوهش ………………………………………………………………………………………..64

2-3 : جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………64

3-3 : روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………….64

4-3  : ابزار سنجش  ………………………………………………………………………………………….65

5-3 : روش جمع آواری اطلاعات ………………………………………………………………………67

6-3 : روش تجزیه و تحصیل اطلاعات ………………………………………………………………..67

فصل چهارم:نتایج پژوهش

1-4 : توزیع فراوان جنست…………………………………………………………………………………70

2-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری…………………………………………………….70

3-4 : شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری برای دختران و پسران …………………..71

4-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری …………………………………………………………………72

5-4: بین عزت نفس و یادگیری در دانش آموزان پسر ارتباط معکوس هست ………72

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در پسران …………………………………………………..72

7-4: بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان دختر ارتباط معکوس هست ………….73

8-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در دختران …………………………………………………73

9-4: آزمون T برای مقایسه میانگین عزت نفس دختران و پسران …………………………….74

10-4: آزمون T برای مقایسه میانگین یادگیری دختران و پسران ………………………………75

فصل پنجم :

1-  5  :  نتیجه گیری و بحث ……………………………………………………………………………77

2-5 : محدودیت ها ………………………………………………………………………………………….78

3-5 : پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………78

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………….81

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….83

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی وشادکامی در دانش آموزان متوسطه شهرستان لامرد بود . بدین مقصود ازجامعه آماری دانش آموز ان 200 نفر بطور تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند . دراین پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی و شادکامی آکسفورد بهره گیری گردید .

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی  ارتباط معنادار دارد.

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و شادکامی  در مجموع 54 درصد شادکامی آنان را به طورمعناداري تبیین می کند(P<0/05)
 

فصل اول

 

طرح پژوهش

1-1مقدمه

تأثیر و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده می باشد افزدن برایفای تأثیر سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهرونداني مسوؤل و رشد يافته و برخوردار از مهارت‌هاي اجتماعي و عاطفي نيز هستند (پليتري[1]، 2006). از اين‌رو توجّه جدّي و همه جانبه به عواملي كه بستر لازم جهت دستيابي به اين هدف را فراهم مي‌سازند، اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. بدين مقصود توجّه جدّي به رشد عاطفي و اجتماعي دانش‌آموزان يكي از راهبردهاي اساسي در نيل به اين هدف بشمار مي‌رود.

رويكرد يادگيري اجتماعي- عاطفي[2] مبتني بر اين باور می باشد كه كلية فرايندها و بخش‌هاي يك نظام آموزشي اعمّ از طرّاحي و برنامه‌ريزي آموزشي و درسي، مديران، معلّمان، كاركنان، و مطالب و موضوعات درسي مي‌بايست در خدمت آموزش و بهبود مهارت‌هاي اجتماعي و عاطفي يادگيرندگان، ‌قرار گيرند. آموزش مهارت‌های هوش هیجانی «قطعه گمشده» آموزش‌های اجتماعی و هیجانی می باشد که از ذهن بسیاری از معلمان مغفول مانده می باشد. محیط اجتماعی مدرسه نمونه کوچکی از نظام اجتماعی جامعه تعبیر می گردد. روابطی که دانش‌آموزان با معلمان و همسالان خود در مدارس مستقر می‌کنند، تأثیر اساسی در اکتساب توجه‌ها، باورها و ارزش‌های بنیادین اجتماعی دارد و درک دانش‌آموزان را از جامعه و محیطی که در آن قرار دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدرسه یکی از مهمترین بافت‌های یادگیری مهارت‌های هیجانی می باشد. آموزش هیجانی می‌تواند از طریق گستره‌ای از کوشش‌ها مانند آموزش کلاسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، جو و شرایط حمایتی مدرسه، و درگیر کردن دانش‌آموزان، معلمان و والدین در فعالیت‌های اجتماعی صورت گیرد. در صورتی که فرآیند اجتماعی شدن و رشد مهارت‌های هیجانی در محیط اولیه خانواده مطلوب نباشد، این امکان هست تا مدارس از طریق آموزش‌های ترمیمی به جبران این کاستی‌ها بپردازند. براین اساس بسیاری از مربیان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در مدارس تاکید کرده‌اند (به نقل از مایر و سالووی، 1997).

تحوّلات عظيمي كه در حوزه‌هاي هوش و هيجان رخ داده دیدگاه‌های سنّتی را زیر سؤال برده و بر ارتباط نزدیک و درهم تنیدة هوش و هیجان تأكيد نموده می باشد. از پيشگامان اين تحوّلات در حوزة هوش مي‌توان به گاردنر[3] (1983 به نقل از اشترنبرگ[4]، 2001) تصریح كرد و در حوزة هيجان از كشفيّات ژوزف ‌لي دوكس (به نقل از گلمن[5]، 1379) نام برد. امّا اوج اين تحوّلات به مطرح شدن مفهوم «هوش هيجاني[6]» توسط سالووي[7] و ماير[8](1990)، برمي‌گردد كه آشكارا بر در هم‌تنيدگي هوش و هيجان تأكيد مي‌كنند. از نظر آنها «هوش هيجاني» اکثراً به عنوان توانايي فرد در بازنگري احساسات و هيجان‌هاي خود و ديگران، تميز قایل شدن ميان هيجان‌ها و بهره گیری از اطلاعات هيجان‌ها در حلّ مسئله و نظم‌بخشي رفتار تعريف مي‌گردد (سالوي و ماير، 1990).

با در نظر داشتن حسّاسيت دورة نوجواني و اطلاق دورة طوفان و فشار به آن، غالباً نوجوانان درگير نوسانات پرشور عاطفي هستند، دوران نوجواني با شور و هيجان، احساس‌هاي متناقض،‌ تحريكات فيزيولوژيكي و عواطفي پر تنش همراه می باشد. اين دوران حسّاس تأثیر بسيار مهمي در شكل دادن به شخصيّت آيندة او دارد. از اين‌رو آموزش مهارت‌هاي هوش هيجاني به  نوجوانان مي‌تواند به آنان در مديريت هيجان‌ها و احساسات خود و بهبود روابط با ديگران و در نهايت افزايش كارايي شخصي و پيشرفت فردي و تحصيلي آن تأثيرگذار باشد.(ذراتی ،ایران ،1384)

2-1 : اظهار مسئله

با در نظر داشتن اهمیت و ارزش شادکامی در بین متخصصان و دانشمندان آموزش و پرورش و علاقه به رشد و گسترش آن در بین دانش آموزان و آموزشگاه ها و مطالعه ارتباط آن با عوامل مختلف که ممکن می باشد موجب افزایش یا کاهش شادکامی دانش آموزان گردد مثل هوش هیجانی که یکی از مسائل مهم در بین افراد جامعه خصوصا دانش آموزان می باشد و نیاز به رشد و گسترش آن احساس می گردد و سبک های یادگیری مختلف که دانش آموزان دارند و به قول ساموئل مسبک که می گوید :«  دانش آموزان از نظر گستردگی توجه و در نتیجه وسعت و صراحت آگاهی و اطلاعات با یکدیگر متفاوت هستند  »

باعث تفاوت در شیوه تفکر و یادگیری دانش آموزان می گردد و یکی از موضوعات مهم در آموزش و پرورش دانش آموزان می باشد (کدیور 1386) .

در این پژوهش ارتباط این دو متغیر مورد مطالعه قرار داد و قصد دارد به سئوال های پژوهش مبنی بر:

1- مطالعه ارتباط هوش هیجانی و شادکامی دانش آموزان و تفاوت دختران و پسران در میزان شادکامی و هوش هیجانی ، پاسخ دهیم .

3-1: ضرورت انجام پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با نگا هی به زندگی بشر در طول زندگی ، متو جه خواهم گردید که بهره گیری از نیرو تفکر و اندیشه او را از سایر موجودات  عالم خاکی ممتایز کرده می باشد مسایلی از قبل: کشف آتش ،بهره گیری از ابزارهای سنگی و پس از آن بکا ر گیری ملزمات فلزی … همه نماینگر فکرخلاق و نو آور بشر در طول تاریخ می باشد .

بسیاری چنین بنوشتند که ابداع خصوصیتی ذاتی می باشد در حالی که مدت ها ثابت شده که این استعداد در نوع بشر عمومیت دارد و می توان با بکارگیری اصول و تکنیکهای معینی با ایجاد و طرز تفکرهای جدید و با اجتناب از عادات یکنواخت همیشگی ،خلاقیت را پرورش داد .(حسینی 1378)

یکی از ویژگی هایی که ممکن می باشد با خلاقیت در ارتباط باشد هوش هیجانی در بین افراد می باشد که از موضوعات مهم آموزش پرورش دانش آموزان می باشد واز پدیده هایی می باشد که در دهه های اخیر مورد استقبال زیادی قرار داشته می باشد. یکی از زمینه هایی که ممکن می باشد با آن در ارتباط با گردید و ادارای ارزش زیادی برای پژوهش ها باشد وبه تازگی پژوهش های زیادی را در روانشناسی بر انگیخته می باشد .هوش هیجانی تحوله جدیدی در فهم ارتباط بین عقل و هیجان می باشد بنابر این لازم می باشد تا پژوهش های بیشتری در این باره انجام گیرد .

به نظر می رسد کسانیکه هوش هیجانی بالاتری دارند با توسلی به مهارت خود شناسی بیشتر می توانند به ریشه های پنهان شادی یا غم خود آگاه شوند و آن را مدیریت کنند و طبعا چنین کسانی به موفقیت نزد یکترند.

هوش هیجانی به معنی ملایمت نیست بلکه به هوشمندی بودن نیست به احساسات گفته می گردد که در واقع روشی متفاوت برای باذکاوت بوده می باشد. در حقیقت توانایی فرد برای اکتساب و بکارگیری دانش به دست آورده از احساسات خود و احساسات دیگران به مقصود دست یابی به موفقیت بیشتر و بهرهمندی از زندگی کامل تر عملکرد هوش هیجانی می باشد پنج مرحله برای رسیدن به چنین هوشمندی هست.

  • اینکه فرد بداند چه احساسی دارد .
  • کنترل و اعمال مدیریت بر احساسات به ویژه احساسات دلتنگ کننده .
  • خود انگیختگی
  • همدلی.
  • کنترل روابط .

1-4 سوالات پژوهش

1- چه ارتباطی بین هوش هیجانی و شادکامی  هست ؟

2- آیا تفاوت معناداری بین دختران و پسران در هوش هیجانی و شادکامی هست ؟

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :89

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.