فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد:بررسي مشكلات زندانيان زن پس از آزادي

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه:

بشر به عنوان موجودي با فرهنگ براي حفظ روابط اجتماعي از طريق افكار و احساسات ارزشها و هنجارهاي اجتماعي را شكل داده و بر حسب ان پديده نظم اجتماعي را سامان مي‌دهد لذا هر گاه ارزشهاي اجتماعي و قواعد رفتار مراعات نشود نظم اجتماعي آسيب مي‌بيند كه از آن جامعه به عنوان كجرو ياد مي‌گردد . (آقاجاني ، كتاب زنان ، جلد 17: 67)

ترديدي نيست كه در اكثر جوامع به مسأله جرم و بزه از ابعاد گوناگون جامعه‌شناسي روانشناسي و جرم شناسي و ابعاد ديگر پرداخته شده و اين مسأله خود تا حد زيادي ذهن جامعه‌شناسان آن جوامع را به خود مشغول داشته می باشد .

با افزايش روز افزون جمعيت و ورود به هزاره سوم بالطبع هر روز شاهد بروز ناهنجاريهاو جرائم زيادي در جامعه خواهيم بود و زنان به عنوان نيمي از اين جامعه كه امروز نيمي از جمعيت فعال و همچنين از اركان مهم سياستگذاري جامعه از ابتلا به اين پديده مستثني نيستند.

زنان به عنوان افرادي كه مي‌توانند قطعا در حوزه تعريفات الگوها و هنجارهاي حوزه هاي اجتماعي خود تأثیر تعيين كننده و تاثير گذار داشته باشند، خود نيز مي‌توانند بسته به عواملي كه در تحليل دامنه هاي آسيب‌شناسي اجتماعي اين تحقيق خواهد امد به افرادي بدل شوند كه خود از اين الگوها تحظي نموده و در معرض مجازات‌هايي قرار گيرند كه براي اين عدول از قوانين جامعه آنها را مجازات‌ها را تعريف كرده می باشد .

زنان با خروج از اين قوانين باعث شده‌اند كه بدون در نظر گرفتن تأثیر خود و تاثير گذاري فرزندان از الگوهاي رفتاري آنان و يا اگاهي ناصحيح از آن چیز که بايد انجام دهند به بيراهه رفته و كجرو ونام گيرند كه عاقبت بايد به مجازات‌هاي در نظر گرفته شده از سوي جامعه تن در دهند كه زندان شايعترين آنهاست.

اين تحقيق به بررسي مشكلات زندانيان زن پس از آزادي مي‌پردازد و اينكه آيا حمايتهايي براي بازگشت به زندگي سالم در جامعه آنان صورت مي‌گيرد يا اينكه يك زن به خاطر طرز نگاه جامعه پس از گذراندن دوران محكوميت باز هم بايد تا آخر عمر عنوان متخلف و كجرو را با خود يدك بكشد.

 

طرح مسأله

از نتيجه بررسي و مطالعات در زمينه جرم و كجروي به اين نتيجه مي‌رسيم كه آسيب‌سازي فقط منجر به مردان نيست و زنان نيز در پديد آوردن اين قبيل رفتارها سهم بسزايي دارند.

نتايج نشان مي‌دهد كه كجروي در ميان زنان تفاوت بارزي با كجروي مردان دارد مثلا رفتارهاي كجرو در ميان زنان شامل : فحشا سقط جنين در مواردي سرقسمتهاي كوچك نگهداري اشياء مسروقه،جعل اسنادو…مي‌باشد كه تا حدودي متضمن خشونت كمتري هستند . همچنين شاهد هستيم كه مردان بيشتر از زنان بازداشت مي‌شوند و بزهكاري زنان ديرتر از مردان به حد اكثر مي‌رسد.  (سليمي و داوري ، جامعه‌شناسي كجروي : 304)

اين تفاوت علاوه بر ويژگيهاي جسماني ، دليل اجتماعي و رواني نيز دارد . به خاطر نگاه خاصي كه جامعه به زن دارد و هميشه دوست داشته كه او را محفوظ در خانه و محبوس در سنتها نگه دارد ، به همين دليل وقتي كه زنان مجرم تلقي مي‌شوند و مجبور به قبول مجازات بعد از رهايي و اتمام دوره قبل از محكوميت خانواده، جامعه و همچنين نظام اجتماعي ديگر او را مانند دوره قبل از محكوميت پذيرا نيست.

براي نقض اين پديده وجود سازمانهاي حمايتي و بازپروري ضروري مي‌نمايد تا براي سرگيري زندگي سالم شرايط مناسبي را براي زنان فراهم آورد. در اين تحقيق سعي داريم بررسي همين مشكلات بر سر راه زندانيان زن آزاد شده از زندان هست بپردازيم و به اين سوالات پاسخ دهيم .

1-زنان پس از آزادي از زندان با چه مشكلاتي مواجه مي‌شوند؟

2- براي برطرف كردن اين مشكلات چه راهكارهاي حمايتي هست؟

 

 

اهميت و ضرورت تحقيق

انحرافات اجتماعي بويژه انحرافات زنان تهديدي در قبال به خطر افتادن امنيت رواني-اجتماعي و حتي سياسي و اقتصادي يك جامعه مي‌باشد . اولين و كوچكترين نهاد اجتماعي كه با آن روبرو مي‌شويم خانواده می باشد و طبيعتاً  افراد در وجود خانواده بيشترين و اساسي ترين الگوها و هنجارها را مي‌آموزند پس به كانون خانواده‌اي بزرگتر يعني جامعه گام مي‌نهند و هر گونه تغيير در الگوهاي خانواده باعث تغيير در افراد خانواده نيز مي‌گردد. زنان در خانواده كه به عنوان مادر شناخته مي‌شوند بيشترين تأثیر تعيين كننده در شيوه پرداختن به زندگي و آموزش به فرزندان را به عهده دارند. چه بسيارند زنان كه خود به تنهايي هم مسئوليت تربيت فرزندان را به عهده دارند (كه خود گامي بزرگ در جهت ساختن فرداي آنان می باشد ) و تأثیر ديگرشان بر آورده كردن نيازهاي مالي و اقتصادي خانواده می باشد . و مطمئنا براي برآورده ساختن اين دو نياز عاطفي و مالي دچار مشكلات بسيار زيادي خواهند گردید . بسياري از آنان نتوانسته از عهده اين مهم برايند و دچار رفتار انحرافي مي‌شوند و كانون خانواده را سخت دچار مشكل مي‌سازند از طرفي ديگر فرزندان نمي‌توانند از اين چنين زناني الگوهاي مناسب را آموخته و به جاي آن رفتارهاي انحرافي را جايگزين مي‌سازند و از طرف ديگر شايد خانواده نتواند اين زنان را باز به محيط خود بپذيرد .

اين زنان به گونه هاي مختلف دچار مشكلات مي‌شوند و پس از آزادي عده اي از آنان بازگشت به زندان را تنها راه ادامه زندگي دانسته و عده ديگر كه راه بهتر يعني پناه به خانواده را ترجيح مي‌دهند دچار واكنشهايي از سوي اطرافيان مي‌شوند كه آنان نيز متقاعد مي‌شوند كه به رفتار گذشته باز كردند و از سوي دوستان سابق خود حمايت شوند و تعدادي ديگر نيز اصلا به محيط خانواده باز نمي‌كردند.

 

اهداف تحقيق

بر اساس عنوان تحقيق اهداف زير قابل بررسي می باشد:

  • بررسي و شناخت مشكلات زندانيان زن آزاد شده از زندان مشهد
  • بررسي و اهميت جايگاه هر يك از اين مشكلات در فرايند زندگي روزمره زندانيان زن بعد از آزادي
انحرافات اجتماعي

رفتارهايي كه با معيار ها و هنجارهاي اجتماعي سازگار و منطبق نيست وقتي تعداد جرائم و بزهكاري ها از حد معيني از يك جامعه گذشت مي‌توان از ان به عنوان يك بيماري اجتماعي يا آسيب نام برد. ( فهيم ، مأوي ، شماره 74 : 5)

كجروي   deviance

رفتاري می باشد مغاير با معيارهاي پذيرفته شده يا انتظار اجتماعي گروه يا جامعه خاص ، رفتارهاي گوناگون نظير تقلب ،ارتشاء ، جنايت، اعتياد، انحرافات جنسي و… را در بر مي‌گيرد. ( ساروخاني،‌دايره المعارف علوم اجتماعي)  به بيان ديگر هر جامعه اي ازاعضاي خود انتظار دارد از ارزش‌ها و هنجارهاي رفتاري كه به زندگي اجتماعي آنان نظم و انسجام مي بخشد پيروي مي‌كنند، اما در هر وضعيت اجتماعي در بين اعضاي جامعه عده اي پيدا مي‌شوند كه پاره اي از اين ارزش‌ها و هنجارها را رعايت نمي‌كنند كه اين اقدام را كجروي يا انحراف مي نامند .

آسيب‌شناسي Pdathology

مانند واژه هايي كه بسياري آن را مفهومي مترادف با كجروي مي دانند. آسيب‌شناسي وظيفه ريشه يابي بيماري هاي تني راه به عهده دارد و قلمرو جامعه‌شناسي نيز آسيب‌شناسي اجتماعي نهاده مي‌گردد . ( سليمي ، جامعه‌شناسي كجروي : 233)

 

آسيب‌شناسي اجتماعي

مطالعه ناهنجاري هاو آسيب‌هاي اجتماعي نظير بيكاري ،اعتياد،فقر، خودكشي، طلاق، ولگردي و گدايي و  … همراه با علل آثار و عوارض ، شيوه هاي پيشگيري و درمان آنها به انضمام مطالعه شرايط بيمار گونه و نابسامان اجتماعي می باشد . آسيب‌شناسي اجتماعي مطالعه خاستگاه اختلالها و بي نظمي هاو نابساماني هاي اجتماعي می باشد . ( ابهري ، آسيب‌هاي اجتماعي : 4)

نابهنجاري

يكي از مفاهيم نزديك به انحراف می باشد فرد نابهنجار كسي می باشد كه فاقد سازگاري بافت كلي يك نظام باشد كه يادر كارايي يك نظام مفسر يا با انتظار و توقع مردم نا همخوان و يا از آن چیز که معمول و متداول و طبيعي شمرده مي‌گردد متمايز باشد . (محمدي،‌ آسيب‌هاي اجتماعي زنان در دهة 80-1370 : 22)

به بيان ديگر رفتاري نابهنجار ، انحراف و آسيب تلقي مي‌گردد كه حاوي انحرافات گسترده اي از معيار هاي اجتماعي باشد . از نظر جامعه‌شناسي ، مشروعيت و نابهنجار خار بودن يك رفتار از نوع ديدگاه و انتظار يك جامعه يا هر گروه اجتماعي ناشي مي‌گردد و در صورتي انحراف تلقي مي‌گردد كه هنجارهاي مكرر و در حدي گسترده ناديده گرفته گردد . (شريعتمداري ، كتاب زنان ، شماره 17 : 52 )

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بزهكار

كسي كه بر خلاف مسير و موازين مورد قبول جامعه گام بر ميدارد و رفتاري خلاف رفتار انسانهاي منضبط و معقول انجام مي‌دهد.

بزهكاري

شامل كليه اعمال و ناهنجاري هايي مي‌گردد كه به دليل عوامل رواني بيروني از فرد سر زده و ضد ارزشهاي اجتماعي محسوب مي‌گردد . (اصلاح و تربيت ،  1381 ،         ج6و7 : 50)

جرم

از نگاه حقوقي هرگونه فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي ان مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌گردد . (جهانگيري،  1379 : 437)

مجرم

كسي می باشد كه در زمان معين ، اقدام او بر خلاف مقررات قانوني رسمي كشور          باشد . وقوع جرم نه تنها نظم و ارامش و سلامت جامعه را بر هم مي زند ، بلكه خسارات روحي و جسمي و مادي به افراد و آزادي و استقلال آنها وارد مي‌سازد .                 ( شلويري و پولادي ،‌ 1381 :146)

 

 

مشكل اجتماعي

مشكل با قيد اجتماعي به موقعيت تعدادي از افراد در قالب گروههاي سازمان يافته يا غير سازمان يافته اطلاق مي‌گردد كه اقدام آنها از سوي كل جامعه تاييد نمي‌گردد و در صورت استمرار اقدام گروهي ،آسيب‌هايي براي كل جامعه ايجاد خواهد گردید و افراد سعي دارند تا به رفع يا كاهش اثرات آن بپردازد.

جامعه‌شناسان كلاسيك مشكلات اجتماعي را در موقعيت هاي دردناك يا غير مطلوب براي توده واقعي مردم تلقي كرده اند .

روسپيگيري

در فرهنگ جامع روان شناسي ـ روان پزشكي ـ دكتر نصرا… پورافكاري درتعريف روسپگيري مي كويد: «اين اصطلاح به معادله پاياپاي بي بند و بارانه جنسي توسط مرد يا زن (روسپي كه ممكن می باشد مرد باشد يا زن باشد) بر كسب درآمد و تأمين معاش اطلاق مي‌گردد.»

نوع ارتباط ميان روسپي و مشتري نوعي تحقير متقابل می باشد.

روسپيگري معمولاً با ساير انواع آسيب‌شناسي رواني ـ اجتماعي ، نظير اعتياد ، جرم ، جنايت و الكسيم، همراه می باشد. زن هاي روسپي به درجات مختلف اختلال شخصيتي دارند ودر بعضي موارد قواي هوشي پايين تر از معمول را دارا هستند .برخي از آنها همجنس گرايند و احساس خصومت خود را از طريق تحقير وي با درگير ساختن او در ارتباط غير اجتماعي و غير اخلاقي ابراز مي‌كنند.مردان روسپي كه اغلب در جوامع غربي خود را در اختيار پيرزنان و همجنس‌بازان مي‌گذارند هر چند خود نيز غالباً همجنس گرا هستند، اغلب سرد مجازند. (كامكار و همكاران ، 1383: 296)

 

پيشينه تحقيق :

از ميان پايان نامه هاي مورد بررسي در دانشكده ادبيات وعلوم انساني موردي كه بتواند به گونه كامل در ارتباط با موضوع به ما كمك كند وجود ندارد واين موضوع به گفته مركز پژوهش و تحقيقات ادارة كل زندانها براي اولين بار تحت بررسي قرار گرفته می باشد. اما چند طرح تحقيقاتي هست كه تا حدودي به موضوع مربوط مي شوند مانند :

طرح تحقيقاتي آقاي نوعي و آرامي در ارتباط با شناسايي وضعيت زنان آسيب ديده در شهر مشهد و ارائه راهكارهايي در جهت ساماندهي آنان و يك طرح ديگر كه البته امكان دسترسي به آن وجود نداشت از خانم نادره عطاريان تحت عنوان مشكلات زندانيان زن، به همين دليل به عنوان پيشينة تحقيق از نظر جامعه شناسان و انديشمندان در ارتباط با انحرافات و‌ آسيب هاي اجتماعي كمك گرفته و بيشتر به اين موضوعات كه در گذشته نيز كارشده پرداخته شده می باشد.

بنا به عقيده دور كيم پايه‌گذار علم جامعه‌شناسي در هر جامعه انساني جرم بروز مي‌كند و جرم يك پديده طبيعي اجتماعي می باشد ولي وقتي از يك حدي تجاوز كرد مي‌توان آن را بيماري اجتماعي ناميد . از انجا كه بين نابهنجاري موجب رشد ساير آسيب‌ها مي‌گردد. لازم است آسيب‌هاي اجتماعي و ارتباط بين آنها مورد بررسي قرار گرفته و ريشه يابي شوند تا بتوان با در نظر داشتن علل به وجودآورنده و تشديد كننده اين آسيب‌ها را مهار نمود . (محمدي، همان منبع : 19)

وي معتقد می باشد در جوامعي كه استاندارد و قيود ضعيف مي‌شوند ، وضعيت نابهنجار اتفاق مي‌افتد و اين امر با افزايش جنايت و اشكال ديگر اساسي ارتباط دارد .  (فرجاد،‌آسيب‌شناسي اجتماعي : 24)

« لااكساني و ماندوويد» منشا تبهكاري را در تاثيرات فرهنگي – اجتماعي يافته اند . طبق نظريه لااكساني مجرم يك قرباني بيچاره نظام اجتماعي می باشد و نقص زمان اجتماعي او را جنايتكار كرده می باشد . مجرم مسئول اقدام خود نيست و اين اجتماع و تعميرات دسته جمعي می باشد كه در اقدام فرد نگون بخت بروز و ظهور مي‌كند . وي مي‌گويد تمام مردم دنيا به استثناي جنايتكاران مقصرند. تبهكار به مشابه يك مي‌كروب اجتماعي می باشد كه مي‌تواند در محيط خاص رشد كند به نظر وي هر جامعه اي داراي تبهكاران مخصوص به خود می باشد و اهميت آن زماني مشخص مي‌گردد كه محيط مناسبي براي تهيه رشد پيدا كند .

اين نظريه باعث گردید كه جرم شناسان ، علل بروز جرم را فقط در ساختمان وجود بشر و كيفيات حياتي او جستجو نكنند بلكه محيط اجتماعي را نيز به عنوان يك علت مهم و موثر مورد مطالعه قرار دهند .

كتكه اجتماع را مسئول كليه جرائمي مي داند كه رخ مي‌دهد زيرا خود عامل به وجود آورنده آنهاست و بزهكار غیر از آلت اجرايي در دست اجتماع چيز ديگري نيست . اجتماع الوده از بشر سازگار ، درستكار و پاك سرشت موجودي ناسازگار ، مست و نا پاك مي افريند و تخم بزه كاري را در ميان انسانهاي سالم پرورش مي رهد و آنان را براي ايفاي تأثیر آماده مي‌سازد . ( مساواتي ، 1374 : 23-9)

از نظر « هوار بگر » علل بيماريهاي جسمي در همه دنيا يكي می باشد در حاليكه علل بيماريهاي اجتماعي تابع شرايط اقتصادي و اجتماعي و زمان و مكان می باشد و نسبي می باشد نه مطلق .

ريشه تمام كجروي ها در محيط اجتماعي می باشد پس هيچكس كجرو متولد نمي‌گردد بنابر اين كجرو ها بيماران اجتماعي هستند كه مانند بيماران جسمي قابل درمان و علاقمند در صورتي كه عوامل كجروي موجود در محيط اجتماعي از بين برده گردد . در واقع كجروي نتيجه تعاريف اجتماعي و موازين و مقررات اخلاقي می باشد كه بوسيله سايرين بر فرد تحميل مي‌گردد . (فرجاد، همان منبع : 24)

ماركس معتقد می باشد كه جنايت ،فساد،فحشاورفتار خلاف اخلاق در درجه نخست ناشي از فقر می باشد كه زائيده سيستم سرمايه داري می باشد . ماركس و انگلس عقیده دارند كه كليه فعاليتهاي انساني تابع وضع اقتصادي می باشد و ريشه سرمايه داري منشا بروز جرائم می باشد و ارتكا ب جرم واكنشي عليه بيدادگري اجتماعي می باشد .

«ژاك سابران» جرم شناس معروف فرانسوي عقيده دارد كه زندگي بشر به گونه مطلق و عام از تاثير عوامل اقتصادي بر كنار می باشد و كاملا به ميزان در امد ان وابسته می باشد . وي به عوامل ديگر مانند فرهنگي ، اجتماعي معتقد می باشد اما اقتصاد را مهمتر              مي داند . (مساواتي، بسزايي، 1374 : 62)

انحرافات اجتماعي متاثر از انحرافات فردي می باشد . زيرا بدون شك فرد صالح در ساختن جامعه سالم تاثير بسزايي دارد و جامعه نوراني و هدايت يافته معلول افراد هدايت شده و عادل مي‌باشد اگر چه از تأثیر جامعه هم در هدايت يا منحرف کردن افراد نمي‌توان چشم پوشي نمود . بخصوص در افرادي كه زمينه‌هاي لازم براي هدايت و انحراف را داشته باشند لذا هم فرد و هم جامعه در به انحراف كشيدن يا هدايت يافتن افراد در تعامل هستند . (آقاجاني، همان منبع:  125)

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :158

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.