دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد:بررسی خود پنداره بین دانشجویان دختر و پسر

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش                           1

مقدمه                                       2

«کلیات» : اظهار مسئله                            4

اهمیت و لزوم طرح مسئله                              5

اهداف پژوهش                                 7

متغیر های پژوهش                                 8

فرضیه پژوهش                              9

سؤال پژوهش                                  9

فصل دوم : پیشینه و ادبیات پژوهش                     10

مطالعه تاریخی نظریه های خود                          11

مفهوم خود                                   12

مفهوم بخشیدن به خود                             14

چگونگی تشکیل خود                            14

رشد مفهوم خود                               16

تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهش                    18

تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری                  19

خود در دیدگاه های مختلف روان شناختی                 20

مفهوم خود از دیدگاه راجرز                           21

ثبات و هماهنگی خویشتن                               22

مفهوم خود از نظر سالیوان                        24

خودپنداری از نظر اریکسون                        24

خود در نظر یونگ                                26

شرایط فردیت یافتن                           27

خود در نظریه نوام                               28

خود در نظریه هارتز                              29

تغییر در محتوای مفهوم خود                           30

تغییر در ساختار «خود» با تغییرات ساختاری                   31

خود پنداره                                  32

خوانگاره در نظریۀ هورنایی                           34

عوامل موثر بر خودپنداره                             35

خودپنداری و خوش بینی                            36

پیشینه پژوهش                                38

معرفی آزمون                                 48

مقاله : خویشتن پنداری (خودپنداره، خوپنداری)   Self Concept        49

فصل سوم : روش پژوهش                             62

جامعه                                   63

حجم نمونه                                   64

ابزار گردآوری اطلاعات                            64

روش گردآوری اطلاعات                              65

روش آماری                               66

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها            67

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                     71

پیشنهادات                                   74

محدودیت ها                                  75

منابع و مأخذ                                76

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

مقدمه

توانایی و استعداد و دانایی و اراده بشر که از قوای درونی او سرچشمه می گیرد، توانسته به مجموعه مجهولات بی شماری در حوزه طبیعت و محیط و ترکیبات مواد و حیوانات و گیاهان دست یابد.

بشر در شناخت و پرداختن به خود نیز غافل نبوده و از هزاران سال پیش و از زمانی که موجودیت خود را روی کره خاک شناخته می باشد به تخصص و جست و جو و مطالعه و تحلیل رفتارها و ابعاد وجودی و توجه ها و ویژگی های خود پرداخته می باشد.

با این تفاوت که در گذشته های خیلی دور دانش و آگاهی بشر بسیار اندک بوده و شناخت و مطالعه ویژگی های بشر نیز در حد اسطوره و حدس و گمان و انتساب رفتارهای خود به خدایان و اسطوره های اعتقادی بوده می باشد. (ضمیری، 1373)

بهره گیری از قوه های درونی و استعدادهای بالقوه و تقویت و ممارست در رفتارها منجر به کشف پدیده ها و امور مرتبط با بشر و روابط آنها شده می باشد شناخت مطلق از انسانها میسر نیست.

یکی از شناخت های مهم و پیچیده در مورد بشر شناخت خود بشر می باشد که چگونه موجودی می باشد؟ دارای چه قوای درونی و تقویت آنها ئر تعاملات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تحصیلی و شغلی و خانوادگی چه پیامدها و نتایج را به بار می آورد؟

همه ی این سوالات و پاسخ ها شخصیت بشر را به وجود می آورد. و در واقع شخصیت هر فردی مجموعه ای از توانایی ها و استعداد ها و باورها و علایق و انگیزه ها و رفتارهای صادره و پیش روی محیط و محرک ها می باشد. (دوران شولتز، 1377)

هر فردی نسبت به خود شناختی دارد بعضی خود را افراد ترسو و بی اعتماد و نالایق تصور می کنند و بعضی خود را توانا و برتر و لایق و با اعتماد به نفس می دانند بعضی از توانایی و استعدادهای خود به نحو مطلوب بهره گیری می کنند و از این رهگذر باز هم راضی نمی باشند. (کولی کن، حسینی. 1367)

بعضی ها تحول و تغییرات را دوست دارند و از زمان حال راضی نمی شوند و دائم در حال تغییر وضع جدید هستند و عده ای به سنت ها و رفتارها پایبند می مانند و از تغییر و تحول وحشت دارند.

در این پژوهش درصدد مطالعه خود پنداری دانشجویان دختر و پسر هستیم.

 

 

 

«کلیات»

اظهار مسئله :

خود پنداری یا نوع شناخت نسبت به خود و نوع از خویشتن و بروز رفتارها و توجه های متناوب با این تلقی از خود پنداری نامیده می گردد. (راجرز، نظریه های شخصیت 1987) خود پنداری ممکن می باشد مثبت با منفی باشد، خود پنداری در واقع برداشت فرد از شخصیت خود می باشد. اگر فردی نسبت به خود توجه حقارت آمیز ناتوان، بی اراده، کم صحبت، گوشه گیر، راحت طلب، گروه گریز، ترس داشتن به هنگام تصمیم، عدم جرأت ورزی داشته باشد. همین رفتارها و صفات و ویژگی ها در پاسخ محرک از وی صادر می گردد. برعکس اگر فردی خود را شجاع و باعزت نفس بالا، جسور، مطمئن، بااراده، خودجوش متعالی و موثر بشناسد، اتفاقاً همین خصوصیات و ویژگی ها در بروز رفتارهای او نظاره می گردد.

نظریه راجرز نسبتاً در همین راستا طراحی شده می باشد و وی معتقد می باشد که بشر پرخاشگر آفریده شده را با برتری طلبی تعویض نمود. وی معتقد می باشد که بشر هر لحظه در حس برتری جویی به سر می برد و برای رسیدن به هدف های ترسیم شده از همه ی قوا و استعداد و توان خود بهره گیری می کند و به هدف می رسد و هدف نایل شده خود پله ابتدایی برای هدف های بعدی به شمار می رود و این برتری جویی او را تا به هدف نهایی و متعالی نایل می سازد. (دوران شولتز 1378)

کودکان در منزل نظاره می کنند که برادرشان در اثر کمک به جمع کردن و برتری سفره مورد تشویق و طرفداری والدین قرار می گیرد. و این احساس نوعی انگیزش و برتری طلبی نسبت به برادر را در وی احیاء می کند تا خود را در جلب طرفداری و تشویق والدین بالاتر از برادر بزرگترش نشان دهد این احساس و هیجان و انگیزش عامل حرکت و هدف برخورداری از محبت و طرفداری والدین می باشد.

در این پژوهش واژه ی خودپنداری در جهت مثبت ارائه شده می باشد یعنی قصد محقق این می باشد خود پنداری مثبت و متعالی از خود نظیر … بااراده بودن، عزت نفس بالا، ایفای تأثیر و استعداد و توان خود و قابلیت ارائه ارزش ها و تأثیر های خود در مواقع لازم بدون ترس و اضطراب و واهمه در میان دانشجویان دختر و پسر چگونه می باشد.

اهمیت و لزوم طرح مسئله :

اگر خودپنداری را تلقی خود فرد از ویژگی ها و خصوصیات و توانایی ها و استعدادهای خود را بدانیم و اگر خودپنداری را در ارائه رفتارهای روزمره و تحصیلی و شغلی و فردی و اجتماعی موثر بدانیم و اگر خوپنداری را در پرورش استعدادها و تقویت خلاقیت ها و حفظ تمامیت تأثیر افراد به هنگام ضروری مهم و لازم بدانیم و این صفات و ویژگی ها را در پیشرفت تحصیلات و ترقی ماهیت و انجام شغل و تعامل بریا و زنده رفتارهای ارتباطی چشمگیر و مؤثر بدانیم و افراد را پیش روی موفقیت های هراس و اضطراب و تردید و دودلی قوی و قاطع و خودمدار و مسئول و متعهد تلقی کنیم تا چه میزان شاهد موفقیت های تحصیلی، شغلی، خانوادگی، اجتماعیو فرهنگی و هنری می شویم و همین رفتارها باعث تقویت این رفتارها در دیگر افراد هم سالان و هم گروه و هم خانواده می گردد و افراد دارای ثبات قدم و اراده استوار و به دور از شک و دودلی خواهند بود، هیچ گاه گناه و تقصیر کار و ایفای تأثیر خود را به دیگران و یا شانس موقعیت ممنتقل نمی کنند و همه ی عواقب کار خود را خود به عهده می گیرند.

خود پنداری دانشجویان از چند نظر اهمیت خاص دارد :

الف ) اینکه عناصر و چهره های علمی و تحصیلی و شغلی آینده نظام تولید و اراده ی امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب ) از این نظر که پدران و مادران آینده نزدیک جامعه و هسته اصلی خانواده ها در ارائه و الگوهای رفتاری مختلف برای فرزندان می باشند.

ج ) از این منظر که توسعه و رشد علمی و تکنولوژی منوط و معطوف به آنها می باشد.

د ) حوزه عناصر و نیروهای دانشجویی منشأ توجه و میزان دانش و اندیشه و عملیت دانایی در نگاه جهانی هستند و اگر دانشجویان فرهیخته و باهوش و مقتدر  باشند و از خودپنداری والا برخوردار باشند نشان فرهنگ و تمدن قابل طرح و ارائه در سطح جهان می باشد.

هـ ) تأثیر دانشجویان دختر و پسر در جهان امروز مثل گذشته نیست و زنان مثل مردان تأثیر های بزرگی در اداره امور، تصمیم های حیاتی و مسئولیت های خطیر و سرنوشت ساز از آموزش و مدیریت تا بهداشت و نمایندگی و وزارت و وکالت و رهبری و هدایت عمومی جامعه را به عهده دارند.

اهداف پژوهش :

هدف های عمده این پژوهش عبارتند از :

1 ) تبین مفهوم خود پنداری و درک خویشتن توسط دانشجویان دختر و پسر ایرانی ؛

2 ) معیارها و شاخص ها و نمودهای خودپنداری دانشجویان دختر و پسر ؛

3 ) عوامل و زمینه های ایجاد و بروز خودپنداری مثبت ؛

4 ) مقایسه خودپنداری دانشجویان دختر و پسر ؛

5 ) شاخص های برتر خوپنداری دانشجویان پسر نسبت به دختر و بالعکس.

چنانچه از عناصر و شاخص های پنج گانه خودپنداری در دانشجویان دختر و پسر و نیز کشف و مطالعه عوامل و علت های به وجود آورنده خودپنداری و مقایسه آنها به عنوان اهداف پژوهش در واقع ادبیات و توضیح و اظهار مسئله را نیز در بر دارد و همه ی مطالب پژوهش در همین راستا تدوین شده اند.

متغیر های پژوهش :

فقط یک متغیر در این پژوهش هست و آن واژه و اصلاح خوپنداری در میان دانشجویان دختر و پسر ایرانی می باشد.

و زیرا فقط یک متغیر در دستا تبین و تحلیل داریم فلذا توصیف و اظهار آن از نقطه نظر مبانی نظری و تئوریک و نیز عوامل و زمینه های به وجودآورنده در شکل گیری و به وجود آمدن شخصیت افراد که ممکن می باشد ناشی فطرت و سرشت و درون زاد قبل از تولد و یا ناشی از تأثیرات خانوادگی و القای پارامتری های الگو پذیری از پدر و یا مادر و یا خواهران و برادران پژوهش یافته باشد و یا در اثر ارتباطات اجتماعی و محیط مدرسه و همسالان و همبازی ها و هم شاگردی ها حاصل شده و یا در اثر یک اتفاق و یا در روی داد خاص این حالت و شخصیت در نزد وی حاصل شده باشد موضوعی می باشد که با بهره گیری از همه ی موارد بالا و به صورت توصیفی جهت تبین اصلاح خودپنداری حاصل شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فرضیه پژوهش

1 ) خود پنداره در بین دانش جویان دختران بیشتر از پسران می باشد.

2 ) خود پنداره در بین دانش جویان موفق بیشتر از دانش جویان ضعیف می باشد.

سؤال پژوهش

1 ) آیا خودپنداره بین دختران بیشتر از پسران می باشد؟

2 ) آیا خودپنداره در بین دانش جویان موفق بیشتر از دانش جویان ضعیف می باشد؟

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :80

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.