فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد:بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب                                                                     صفحه

فصل اول

طرح مسئله ……………………………………………………………………….6

اهمیت موضوع ………………………………………………………………….7

سوالات پژوهش ………………………………………………………………..10

فصل دوم

تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله………………………………………..12

ادبیات نظری…………………………………………………………………..13

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نظريات اسلام…………………………………………………………………14

نظريه‌هاي روانشناسی……………………………………………………………16

نظریات جامعه شناسی…………………………………………………………..18

چارچوب نظری ………………………………………………………………..20

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………22

فرضیات پژوهش………………………………………………………………..33

فصل سوم

روش پژوهش…………………………………………………………………….35

جامعه آماری……………………………………………………………………35

محدود مکانی…………………………………………………………………….35

محدود زمانی……………………………………………………………………36

حجم نمونه………………………………………………………………………36

نحوه جمع آوری داده ها…………………………………………………………36

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………..36

تعاریف نظری………………………………………………………………….37

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………….38

عوامل اقتصادی………………………………………………………………..38

عوامل اجتماعی…………………………………………………………………39

 

فصل جهارم

آمار توصیفی……………………………………………………………………41

آمار استنباطی………………………………………………………………….52

جداول دو بعدی………………………………………………………………..52

آزمون فرضیات………………………………………………………………..54

فصل پنجم

پاسخ سوالات پژوهش…………………………………………………………..60

پیشنهادات……………………………………………………………………63

معضلات……………………………………………………………………….65

پیوست ها ضمائم………………………………………………………………65

فهرست منابع………………………………………………………………….66

 

 

 

              

فصل اول

 

 • طرح مسئله

 

 • اهمیت موضوع

 

 • سوالات پژوهش

 

 • کلان
 • خرد


طرح مسئله

زنان سرپرست خانوار مقوله می باشد که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می گردد و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن می باشد و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این بین زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.

زنان سرپرست خانوار مانند گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی زیرا طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می گردد. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور می باشد. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست مانند سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی معضلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین توجه غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با معضلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن طرفداری های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از معضلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش می باشد. باری با تمام  این معضلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس

 

اهمیت موضوع

سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی مهم می باشد و موجب شناخت بعد جامعه شناختی می گردد و هم می توان با شناخت متغیرهای موثر در آن وضعیت این قشر را برای سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی ها بهره گیری نمود و تا با خارج کردن آنها از چتر حمایتی قدمی در جهت توانمند سازی آنان بر داشت.

در این راستا با در نظر داشتن طرح هدفمند کردن یارانه ها و حساس شدن جامعه بعد از این طرح با توجه که مبلغ پرداختی به همه افراد جامعه از هر قشری یکسان می باشد آنچنان فرقی در شرایط اجتماعی آنها نمی کند ودر شرایط قبلی خود باقی می مانند.

با در نظر داشتن اهمیت خانواده و تأثیر سرپرست خانوار در تامین نیاز های اصلی اعضای آن از یک سو و وجود تبعیض های جنسیتی از سو دیگر محدودیت حقوقی و عرض نابرابری ها در بیشتر زمینه ها اجتماعی و اقتصادی برای زنان در اغلب جوامع مانند کشور ما و از سوی دیگر مطالعه ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان ضرورت می یابد. این ضرورت بیش از هر چیز از این زاویه که ویژگی های مزبور می تواند بر توانایی و امکانات در تامین نیازهای اعضای خانوار تاثیر گذار باشد نمایان می گردد. به گونه کلی مطاله این گونه از خانوارها به عنوان زیر جامعه ای از اقشار آسیب پذیر جامعه می تواند در شناسایی و کمک به آسیب پذیر ترین سبک خانوار جامعه به شمار آید. از این رو خانواده هایی که تحت سرپرستی زنان اداره می شوند در اغلب کشورها مانند فقیرترین خانواده ها به شمار می رود.

مطالعه سوابق موجود در کشور نشان می دهد که مطالعات انجام شده در این زمینه غالبا به مطالعه جنبه هایی جزئی از شرایط زندگی گروهی از زنان سرپرست خانوار مانند معضلات اجتماعی و اقتصادی و عاطفی آنان و یا مطالعه تأثیر سازمان مسئول طرفداری از گروه آسیب پذیر و کاستی های موجود در این زمینه پرداخته اند و تصویر جامعی از ویژگی اجتماعی اقتصادی این گروه ارائه نداده اند لذا مطالعه  تصویر دقیقتر و علمی تر از این واقعیت احساس می گردد.

طرفداری از این گونه زنان سرپرست با در نظر داشتن شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی خانوار متفاوت می باشد و افرادی که از وضعیت مالی و اشتغالی بهتری برخوردار هستند از زیر چتر حمایتی  پوشش خارج شوند واین کمک به زنان سرپرست خانوار نیازمندتر تعلق گیرد. کوشش گردد کمک ها و حمایتها یک شکل نباشد تا فقر مطلق از بین برود و نهاد ها و موسسات به روشهای بهتری افراد نیازمند و آسیب پذیر را تحت پوشش قراردهند.

رویکرد اصلی مهم در برنامه های موجود تحت تاثیر قانون طرفداری از زنان سرپرست خانوار اکثرا بر محور طرفداری مالی متمرکز می باشد. اگر چه مطابق ماده 4 قانون مذکور طرفداری های موضوع این قانون به دو دسته حمایتی مالی و طرفداری فرهنگی اجتماعی تقسیم شده اند اما در عین حال اولا رویکرد حمایتی خیریه در برابر رویکرد خدماتی وجه قالب را دارد  و ثانیا سازمان ها و موسسات موجود به دلیل سهولت  در ارایه طرفداری مالی کمتر گرایش به ارایه طرفداری های غیر مالی دارند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعمال روش های تشویقی مانند تخصیص و تقسیم بودجه بر حسب جمعیت تحت پوشش زمینه گرایش و مدیریت دستگاه ها به سمت طرفداری مالی مستقیم را توسعه داده می باشد. در واقع نقاط ضعف اساسی رویکرد حمایتی موجود مدیریت منابع فعلی فاقد کارایی و تاثیر لازم می باشد. پیش روی رویکرد موجود مبتنی بر توانمندسازی قرار دارد بر این اساس هیچگاه نباید برنامه ریزی جهت ارایه خدمات به زنان سرپرست خانوار و یا هر گروه در معرض خطر دیگری مبتنی بر پوشش مادام العمر حمایتی آنان حفظ وضع موجود باشد بلکه رویکرد اساسی به مددجو بایستی فرصت های جدید برای تامین مخارج زندگی خود باشند و آنان را در جهت توانمند سازی هدایت نمایند . این رویکرد آمار بسیار جالبی از فعالیت ها را میرساند در سال 1375 تنها یک درصد موسسات خیریه و 0.8درصد طرح کمیته امداد و 14.8درصد بهزستی بدلیل بهبود شرایط زندگی از این طرحها خارج شده اند اما باز هم به بازنگریهای اساسی برای خارج کردن آنها به طرح لازم می باشد. (همان)

 

 

سوالات پژوهش

 

سوالات کلان

 • اولویت بندی زنان سرپرست خانوار با در نظر داشتن وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها برای دریافت کمک از موسسات درست می باشد؟
 • آیا با در نظر داشتن شرایط سخت زندگی زنان سرپرست خانوار منابع اجتماعی واقتصادی به روش مناسبی توزیع شده می باشد؟

 

سوالات خرد

 • آیا میزان درآمد زنان سرپرست خانوار با وضعیت اقتصادی آنان تناسبی دارد؟
 • آیا بین بعد خانواده زنان سرپرست خانوار ارتباط ای با وضعیت اقتصادی آنان هست؟
 • نوع غالب مسکن زنان سرپرست خانوار چگونه می باشد؟
 • آیا تناسبی بین تحصیلات زنان سرپرست خانوار و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی آنان هست؟
 • آیا منطفه سکونت زنان سرپرست خانوار ارتباط ای با وضعیت اقتصادی آنان دارد؟
 • آیا کمک های موسسات خیریه و امدادی (کمیته امداد امام (ره) وبهزیستی) نقشی در برطرف کردن معضلات اقتصادی و اجتماعی آنان داشته اند؟
 • آیا سن زنان سرپرست خانوار تاثیری در وضعیت اجتماعی واقتصادی آنان دارد؟
 • زنان سرپرست خانوار بیشتر در چه مشاغلی فعال و چه مقدار دست مزد دریافت می کنند؟

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :75

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.