فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد:پايبندي به دين دانشجويان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

درادوار مختلف تاريخ بشري يكي از مولفه هاي مهم حيات اجتماعي بشر ها دين بوده می باشد . كمتر جامعه اي را سراغ داريم كه دين با اشكال و تعاريف مختلف در هويت فردي و اجتماعي آن سهم وافري نداشته باشد. دين نه تنها از زندگي بشر امروزي كنار نرفته بلكه همچنان يكي از اركان مهم اجتماعات بشري باقي مانده می باشد. به طوريكه تعميق تداوم حيات ديني از يك سو گرايش فطري و ذاتي بشر عصر كنوني از سوي ديگر موجب شده دين و گرايشات ديني در زمره مهمترين دغدغه هاي عصر كنوني باشد.

بازگشت جهاني انديشه هاي ديني و جنبش هاي اجتماعي يكي از غير منتظره ترين رويدادهايي می باشد كه قرن حاضر با آن مواجه می باشد. امري كه ظهور و بروز ديدگاهها و موانع مختلف در اين حوزه را به دنبال داشته می باشد اين امر براي جوامع ديني همچون جامعه ما اگر چه فاكتور بسيار مثبتي قلمداد مي گردد تلاشهاي بسياري را نيز در اين حوزه به ياري مي طلبد چرا كه حفظ و صيانت از روشهاي ديني – اسلامي و دفاع از حقانيت اين شريعت آسماني مسئوليت تك تك آحاد جامعه را خاطرنشان ساخته و وظايف خطير برنامه ميزان نظام را يادآور ميشود.

 

فصل اول

 

كليات

 

بيان مساله

رشد فزاينده هنجارها و ارزشهاي غير ديني وگاها ضدديني در كنار بي تفاوتي رو به گسترش جامعه در خصوص باورهاي مذهبي از جدي ترين مسائلي می باشد كه در حال حاضر جامعه ما را با چالشهاي جدي  مواجه ساخته می باشد. آميختگي انگاره هاي ديني –مذهبي با ارزشها وهنجارهايي كه ماهيتا محتواي ديني نداشته و از عوامگرايي صرف ناشي مي گردد ، باعث شده حقيقت دين بر اغلب اعضاء جامعه پوشيده مانده و بستر مساعدي را در جهت دين گريزي ودين ستيزي از سوي  برخي اعضاء جامعه و بويژه تحصيل كردگان فراهم آورد بطوريكه براي پاره اي از افراد جامعه اين تصور قالبي را ايجاد كرده كه دين ودانش در تعامل با هم بوده و قابل تلفيق نمي باشند. اين مسائل درمحيط هاي آموزشي بويژه دانشگاه بيش از هر فضاي ديگري نموديافته می باشد به گونه اي كه با گذرزمان شاهد كمرنگ شدن پايبندي دانشجويان به دين و سستي در اعتقادات مذهبي آنها هستيم . اين امر در كنار اهميت تأثیر سرنوشت ساز قشر تحصيل كرده جامعه درآينده كشورو چشم داشتها و مطالبات روزافزون جامعه از آنان براي پيشبرد اهداف جامعه در عرصه هاي گوناگون بويژه در بعد فرهنگي – كه مذهب از زير ساختهاي اساسي آن می باشد ، بيشتر نمود مي يابد. آنهابيتبتتت

 

گذشته از آن عدم بهره گیری بهينه از سرمايه هاي مادي و معنوي موجود در محيط دانشگاه و بي توجهي مسئولين و برنامه ريزان آموزشي نسبت به اين سرمايه ها براي پرورش انديشه هاي ديني و تحكيم زير بناهاي مذهبي دانشجويان از مسائل مسلمي می باشد كه پيشاوري جامعه می باشد بويژه متأسفانه ذهنيت منفي برخي از اعضاء جامعه نسبت به محيط دانشگاه و مشخصاً دانشگاه آزاد در خصوص ضعف و سستي در پايبندي دانشجويان به دين و معارفت ديني در اين قبيل دانشگاهها باعث شده اين امر بيش از پيش مسأله ساز گردد در كنار آن شكلگيري و رشد فضاي فكري دانشجويان در محيطي كه آنچنان كه انتظار مي رود عهده دار رسالت آموزش و تحكيم زيربناهاي ديني نيست علاوه بر آنكه پاسخي به كنكاش هاي ذهني دانشجويان در اين زمينه نداده و چالشي را مرتفع نمي سازد هزاران چالش جديد را ايجاد نموده و با انتقال آن به جامعه مسائلي جديدتري در سطح بسيار وسيع فراهم خواهد آورد.

اين مسائل توجه جدي و تدقيق روز افزون به بررسي ميزان پايبندي دانشجويان دانشگاه را به دين آشكار مي سازد چرا كه با اطلاع از ميزان پايبندي دانشجويان دانشگاه به دين و معارف ديني علاوه بر آنكه از مخاطرات آتي جامعه پيش گيري راه حل مناسبي براي مسائل مطرح شده در فوق پيش روي، قرار خواهد داد. اميد اينكه اين تحقيق و تحقيقاتي از اين دست گام مؤثري در اين راستا باشد.

ضرورت تحقيق:

دانشگاه با گسترش وسيع آموزشي و حجم زياد مخاطبانش از عرصه هايي می باشد كه تأثیر كليدي در انديشه سازي و انديشه پروري در جامعه ها دارد. اهميت غير قابل انكار دانشگاه در تعميق ارزشها و هنجارهاي اجتماعي واقعيتي می باشد كه به يقين از نگاه تيز بين مسئولين و سياست گذاران آموزشي پنهان نمانده  و كوشش هاي گوناگون در اصلاح و بهبود كيفيت فضا و محتواي آموزشي در دانشگاه ها از مصاديق بارز آن می باشد . ليكن تلاشهاي صورت گرفته از سوي مسئولين در مقايسه با اهميت سرمايه هاي مادي و معنوي كه دانشگاه چه در بعد مادي و چه در ابعاد انساني در اختيار سياست گذاران و متوليان امر آموزشي قرار مي دهد، بسيار اندك می باشد لذا مغنتم دانستن اين سرمايه ها و بهره گیری بهينه از آنها از ضرورت هاي اساسي می باشد كه لزوم تحقيق و پژوهش در ارتباط با ميزان مقيد و پايبندي دانشجويان به دين را آشكار مي سازد.

همچنين محيط دانشگاه از بهترين عرصه هايي می باشد كه بستر لازم جهت ايجاد و ابقاء انديشه هاي ديني را در ذهن دانشجويان فراهم مي آورد و به دليل برخورداري از امكانات گوناگون فرصت آشنايي هر چه بيشتر و عميق تر دانشجويان با معارف ديني را در اختيار آنان قرار مي دهد از ديگر سوي كميت و كيفيت سرمايه انساني كه در اختيار دانشگاه می باشد يعني دانشجو و بويژه شرايط خاص سني و روحي- رواني كه دانشجويان در سنين تحصيل در دانشگاه از آن برخوردارند قابليت انعطاف و تأثير پذيري بيشتري را در آنها ايجاد نموده كه اين مي تواند بعنوان مهمترين امكان توسط مسئوليت مورد بهره گیری بهينه قرار گرفته و به ارتقاء و رشد فكري دانشجويان در زمينه مسائل ديني كمك كند.

اين موارد در كنار انتظار جامعه از  تأثیر غير قابل انكار دانشگاه در ايجاد زير بناهاي فكري و شخصيتي جوانان و مطالبات به حق جامعه از دانشگاه در تأمين فضاي فكري سالم و ترويج آن به ساير ابعاد زندگي اجتماعي دليل ديگري می باشد كه دقت نظر در حوزه مذكور و بررسي هاي لازم در اين خصوص را مي طلبد. گذشته از موارد ذكر شده در فوق موج گسترده تبليغات منفي عليه باور داشتها و انكارهاي ديني در كشورهاي مسلمانان و بويژه در كشورها كه از سوي دشمنان و رسانه هاي خارجي به گونه همه جانبه ذهن و فكر اقشار مختلف و بويژه جوانان را هدف قرار داده، واقعيتي می باشد كه غفلت از آن عواقب وخيمي براي جامعه در ابعاد گوناگون به بار خواهد آورد لذا در نظر داشتن اين امر و مقابله با آن از طريق آگاهي از ميزان پابندي دانشجويان دانشگاه به دين و انگاره هاي ديني و برنامه ريزي اصولي در جهت حفظ و ارتقاء مؤلفه هاي ديني، ضرورت پرداختن به اين موضوع را بطور جدي خاطر نشان مي سازد.

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش حاضر در دو بعد اهداف كلي و اهداف فرعي قابل تجزيه می باشد:

نخستين هدف كلي پژوهش حاضر عبارت می باشد:

الف) عوامل درون دانشگاه مؤثر در پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين، كه اهداف فرعي زير را در بر مي گيرد.

 • بررسي ميزان تأثير ضوابط و مقرران مربوط به مسائل اسلامي در محيط دانشگاه بر پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين.
 • بررسي ميزان تأثير برگزاري مراسم مذهبي در ايام خاص در محيط دانشگاه بر پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين.
 • بررسي ميزان تأثير وجود امكانات لازم در جهت رشد فضاي فكري دانشجويان در محيط دانشگاه بر پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين.
 • بررسي ميزان تأثير كيفيت متون آموزشي دانشگاه بر پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين.
 • بررسي تأثير برگزاري مراسم مذهبي در ايام خاص در محيط دانشگاه بر ميزان پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين.
 • بررسي تأثير برگزاري مراسم نماز جماعت در محيط دانشگاه به ميزان پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • بررسي تأثير پايبندي اساتيد دانشگاه به دين و مؤلفه هاي ديني بر ميزان پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين.
 • بررسي تأثير كيفيت پوشش و وضعيت ظاهري اساتيد و ساير دانشجويان بر ميزان پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين.

دومين هدف كلي پژوهش حاضر عبارت می باشد:

ب) بررسي عوامل برون دانشگاهي مؤثر در پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين كه اهداف فرعي زير را در بر مي گيرد:

1- بررسي تأثير تعامل و ارتباط با همسالات كم اعتقاد بر ميزان پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين.

2- بررسي تأثير ميزان مطالعه كتب مذهبي توسط دانشجويان دانشگاه آزاد بر پايبندي آنان به دين.

3- بررسي تأثير كيفيت پوشش دانشجويان دانشگاه آزاد بر ميزان پايبندي آنان به دين.

4- بررسي تأثير ميزان رعايت موازين اسلامي توسط دانشجويان دانشگاه آزاد بر ميزان پايبندي آنان به دين

5- بررسي ميزان تقيد و پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به فرائض ديني مانند نماز و تأثير آن بر ميزان پايبندي آنان

6- بررسي تأثير سطح تحصيلات خانواده بر ميزان پاپبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين

7- بررسي تأثير منطقه سكونت دانشجويان دانشگاه آزاد بر ميزان پايبندي آنان به دين .

8- بررسي تأثير ميزان برخورداري دانشجويان دانشگاه آزاد از رفاه اقتصادي بر ميزان پايبندي آنان به دين.

فرضيات پژوهش:

فرضيه پژوهش حاضر با در نظر داشتن عوامل برون دانشگاهي و عوامل درون دانشگاهي مؤثر بر پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين.

الف: عوامل درون دانشگاه مؤثر در پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين.

 • اعمال ضوابط و مقررات در ارتباط با مسائل اسلامي در محيط دانشگاه در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين
 • ايجاد فضاي ديني و مذهبي در محيط دانشگاه در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.
 • وجود امكانات لازم در جهت رشد فضاي فكري در محيط دانشگاه درارتباط با مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.
 • متون آموزشي دانشگاه در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.
 • برگزاري مراسم مذهبي در ايام خاص در محيط دانشگاه در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.
 • برگزاري مراسم نماز جماعت در محيط دانشگاه در ارتباط با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.
 • پايبندي اساتيد به دين و مؤلفه هاي ديني در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.
 • نوع پوشش و وضعيت ظاهري اساتيد در محيط دانشگاه در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.
 • نوع پوشش و وضعيت ظاهري ساير دانشجويان در محيط دانشگاه در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.

ب) عوامل برون دانشگاهي مؤثر در پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين:

1- تعامل و ارتباط با همسالان كم اعتقاد در ارتباط با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.

2- ميزان مطالعه كتب مذهبي توسط دانشجويان در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.

3- رعايت حجاب و موازين اسلامي از سوي دانشجويان در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.

4- نوع پوشش و آرايش دانشجويان در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.

5- ميزان تقيد و پايبندي به فرايض ديني مانند نماز در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.

6- سطح تحصيلات خانواده در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.

7- منطقه سكونت به لحاظ شهري يا روستايي بودن در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.

8-منطقه سكونت در شهر در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.

9- ميزان درآمد در ارتباط مستقيم با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.

10- ميزان برخورداري از رفاه اقتصادي در ارتباط با پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين قرار دارد.

11- نوع پوشش و ميزان رعايت موازين اسلامي توسط دانشجويان چه تأثيري بر پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين دارد.

12- ميزان تقيد و پايبندي به فرائض ديني مانند نماز چه تأثيري بر پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين دارد.

13- سطح تحصيلات خانواده چه تأثيري به پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين دارد.

14- منطقه سكونت دانشجويان چه تأثيري به پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين دارد.

15- ميزان برخورداري دانشجويان از رفاه اقتصادي چه تأثيري به پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين دارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :109

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.