مهندسی آبیاری و زهکشی

 ارزیابی و مقایسه دو مدل آبپاش سیستم آبیاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سنترپیوت با رهیافت اتوماسیون سیستم آبیاری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

  استاد راهنما: