منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد : اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد همدان

پردیس تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات همدان

دانشکده علوم انسانی – گروه حقوق خصوصی

                     

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران

 

استاد راهنما:

آقای دکتر احسان تاریمرادی

 

استاد مشاور:

آقای دکتر محمد رضایی خانی

 

سال تحصیلی : بهار 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

مانند قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می گردد قاعده لزوم می باشد و آن هم در هنگامی می باشد که در لازم یا جایز بودن آنها شک و تردید وجود داشته باشد. بدین اظهار که فقها و حقوق دانان در مورد بعضی از عقود و ایقاعات تصریح به لازم یا جایز بودن آنها نموده اند اما در بین ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده می باشد.

از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا این اصل می تواند حکم این دسته از ایقاعات را در هنگام شک تعیین نماید. در این بین اکثر فقها و به تبع آنها نویسندگان حقوق مدنی با اتکا به به اصل لزوم به لزوم این دسته از ایقاعات که در لازم و جایز بودنشان تردید هست حکم می نمایند و بعضی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند.

لذا با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم در ایقاعات که کمتر از آن سخن به میان آمده به شناخت مبنای آن می پردازیم و از آنجا که ایقاعات تأثیر بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند و به تبع آن آثار حقوقی خاص و متفاوتی از خود به جای می گذارد ، محجور گذاشتن آن معقول نمی باشد و انتظار می رود این نوع از اقدام حقوقی مورد توجه قرار گیرد .

پس در این پژوهش ادله و مبنای این اصل را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و مطالعه قرار می دهیم و با در نظر داشتن ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات به مبنای لزوم و جوازشان پی می بریم.

 

واژگان کلیدی : عقد ، ایقاع ، لزوم ، جواز ، ماهیت اثر حقوقی

 

 

                                                                                         

فهرست مطالب                                                   شماره صفحه                                                                       عنوان

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- اظهار مسأله 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4- سؤالات پژوهش 4

1-4-1- سؤال اصلی 4

1-4-2- سؤال فرعی 4

1-5- فرضیه ها 4

1-6- اهداف پژوهش 5

1-7- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

 

فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه

طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

2-1- تمیز عقود و ایقاعات 8

2-1-1- عقد 8

2-1-2- ایقاع 9

2-1-2-1- تعریف ایقاع 9

2-1-2-2- ارکان و اوصاف ایقاع 9

2-1-3- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع 10

2-1-3-1- ایقاع قابل رد 10

2-1-3-2- اختلاط عقد و ایقاع در یک اقدام حقوقی 10

2-1-3-3- اقدام الحاقی 11

2-1-3-4- وصیت تملیکی 12

2-2- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن 12

2-2-1- در حقوق عینی 12

2-2-2- در حقوق دینی 13

2-2-3- در حقوق خانواده 13

2-3- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات 14

2-3-1- مفهوم عقد 14

2-3-1-1- تعریف لغوی عقد 14

2-3-1-2- تعریف اصطلاحی عقد 15

2-3-1-2-1- تعریف عقد در حقوق موضوعه 15

2-3-1-2-2- تعریف عقد در فقه امامیه 16

2-3-2- اقسام عقد و ایقاع 17

2-3-2-1- لازم و جایز بودن 17

2-3-2-1-1- عقود لازم و جایز 17

2-3-2-1-2- ایقاع لازم و جایز 18

2-3-2-2- خیاری بودن 19

2-3-2-2-1- عقد خیاری 19

2-3-2-2-2- ایقاع خیاری 19

2-3-2-3- منجز و معلق بودن 20

2-3-2-3-1- عقد منجز و معلق 20

2-3-2-3-1-1- اقسام تعلیق 20

2-3-2-3-1-2- شرایط معلق علیه 20

2-3-2-3-1-3- اثر عقد معلق 21

2-3-2-3-2- ایقاع منجز و معلق 21

2-3-2-4- رضایی و تشریفاتی بودن 22

2-3-2-4-1- عقود رضایی و تشریفاتی 22

2-3-2-4-2- ایقاع رضایی و تشریفاتی 22

2-3-2-5- اذنی بودن 23

2-3-2-5-1- عقود اذنی 23

2-3-2-5-2- ایقاع اذنی 23

2-3-2-6- فوری و مستمر بودن 24

2-3-2-6-1- عقد فوری و مستمر 24

2-3-2-6-2- ایقاع فوری و مستمر 24

2-3-2-7- مطلق و مشروط 24

2-3-2-7-1- عقد مطلق و مشروط 24

2-3-2-7-2- ایقاع مطلق و مشروط 25

2-3-3- لزوم اعلام اراده در ایقاعات 26

2-3-4- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات 27

 

فصل سوم: اصل لزوم

3-1- معنای اصل در قاعده لزوم 29

3-1-1- واژه اصل 30

3-1-1-1- رجحان و اغلبیت 30

3-1-1-2-  قاعده 30

3-1-1-3- استصحاب 31

3-1-1-3-1- تعریف استصحاب 31

3-1-1-3-2- عناصر استصحاب 31

3-1-1-3-3- اقسام استصحاب 32

3-1-1-4- بنای عرف و شرع 33

3-1-2- معنی لزوم 33

3-2- مبانی فقهی اصل لزوم 34

3-2-1- علت های اجتهادی اصل لزوم 34

3-2-1-1- کتاب (قرآن) 35

3-2-1-1-1- آیه شریفه : « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود » 35

3-2-1-1-1-1- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند 36

3-2-1-1-1-2- معنی وفای به عقد 38

3-2-1-1-1-3- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم 39

3-2-1-1-1-3-1- نقد و ایراد اول 39

3-2-1-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم 40

3-2-1-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم 41

3-2-1-1-2- آیه شریفه « آیه تجارة عن تراض» 43

3-2-1-1-2-1- نقد و ایراد اول 43

3-2-1-1-2-2- نقد و ایراد دوم 44

3-2-1-1-2-3- نقد و ایراد سوم 44

3-2-1-1-2-4- نقد و ایراد چهارم 44

3-2-1-1-3- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع» 45

3-2-1-1-3-1- نقد و ایراد اول 45

3-2-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم 46

3-2-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم 46

3-2-1-2- سنت 46

3-2-1-2-1- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم » 47

3-2-1-2-1-1- نقد و ایراد اول 47

3-2-1-2-1-2- نقد و ایراد دوم 47

3-2-1-2-2- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ» 48

3-2-1-2-2-1- نقد و ایراد اول 48

3-2-1-2-2-2- نقد و ایراد دوم 49

3-2-1-2-2-3- نقد و ایراد سوم 49

3-2-1-2-3- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ» 49

3-2-1-2-3-1- نقد و ایراد اول 50

3-2-1-2-3-2- نقد و ایراد دوم 50

3-2-1-2-3-3- نقد و ایراد سوم 50

3-2-1-2-3-4- نقد و ایراد چهارم 50

3-2-1-2-3-5- نقد و ایراد پنجم 50

3-2-1-3- بنای عقلا 50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-1-3-1- نقد و ایراد اول 51

3-2-1-3-2- نقد و ایراد دوم 51

3-2-1-3-3- نقد و ایراد سوم 52

3-2-2- دلیل فقاهتی اصل لزوم 52

3-2-2-1- استصحاب 53

3-2-2-1-1- نقد و ایراد اول 53

3-2-2-1-2- نقد و ایراد دوم 54

3-2-2-1-3- نقد و ایراد سوم 55

3-3- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی 59

3-3-1- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان 59

3-3-1-1- نقد و ایراد اول 60

3-3-1-2- نقد و ایراد دوم 60

3-3-1-3- نقد و ایراد سوم 60

3-3-1-4- نقد و ایراد چهارم 61

3-3-2- نحوه استدلال دکتر شهیدی 61

3-3-2-1- نقد و ایراد بر این استدلال 62

3-3-3- نحوه استدلال دکتر لنگرودی 62

3-3-4- نحوه استدلال دکتر شهبازی 64

3-3-5- نظر نگارنده در مورد ماده 219 ق.م بر اصل لزوم 64

 

فصل چهارم: مبانی لزوم و جواز در ایقاعات

4-1- ضابطه 67

4-1-1- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند 69

4-2- ایقاعات در حقوق عینی و دینی 71

4-2-1- احیاء اراضی موات 71

4-2-1-1- مفهوم احیاء 72

4-2-1-2- ماهیت احیاء 72

4-2-1-3- شرایط تملک از طریق احیاء 72

4-2-1-3-4- احیاء موات در حقوق امروز 73

4-2-1-3-5- لزوم و جواز احیاء اراضی موات 73

4-2-2- تحجیر 74

4-2-2-1- مفهوم تحجیر 74

4-2-2-2- اثر تحجیر 74

4-2-2-3- شرایط تحقق حق تحجیر 74

4-2-2-4- ماهیت تحجیر 75

4-2-2-5- لزوم و جواز تحجیر 75

4-2-3- حیازت مباحات 76

4-2-3-1- مفهوم مباح 76

4-2-3-2- تعریف حیازت 76

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-3-3- انواع مباحات 76

4-2-3-4- حیازت مباحات در حقوق امروز 77

4-2-3-5- ماهیت حیازت 77

4-2-3-6- لزوم و جواز حیازت مباحات 77

4-2-4- سبق 78

4-2-4-1- مفهوم سبق 78

4-2-4-2- تفاوت سبق با سایر مباحات 78

4-2-4-3- قلمرو اجرای ضابطه سبق 78

4-2-4-4- ماهیت حق سبق 79

4-2-4-5- لزوم و جواز سبق 79

4-2-5- اعراض 79

4-2-5-1- مفهوم اعراض 79

4-2-5-2- تفاوت اعراض با ابراء 80

4-2-5-3- شرایط تحقق اعراض 80

4-2-5-4- احراز و اثبات اعراض 80

4-2-5-5- مصادیق اعراض 81

4-2-5-5-1- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق 81

4-2-5-5-2- اعراض از تحجیر و سبق 82

4-2-5-5-3- اعراض از رهن (حق عینی تبعی) 82

4-2-5-5-4- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده 149 قانون ثبت 82

4-2-5-5-5- اعراض از حق شفعه 83

4-2-5-6- لزوم و جواز اعراض 83

4-2-6- اخذ به شفعه 84

4-2-6-1- تعریف حق شفعه 84

4-2-6-2- اوصاف حق شفعه 84

4-2-6-3- اثر حق شفعه 85

4-2-6-4- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه 85

4-2-6-5- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه 86

4-2-6-6- لزوم و جواز اخذ به شفعه 86

4-2-7- ابراء 87

4-2-7-1- تعریف ابراء 87

4-2-7-2- اوصاف ابراء 87

4-2-7-3- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون 88

4-2-7-4- مصادیق ابراء 88

4-2-7-4-1- ابراء از دین طبیعی 88

4-2-7-4-2- ابراء ذمه میت 88

4-2-7-4-3- ابراء شوهر از نفقه زن 89

4-2-7-5- اثر ابراء 89

4-2-7-6- لزوم و جواز ابراء 89

4-2-8- تعیین مصداق در بیع کلی 90

4-2-8-1- اقسام مبیع 90

4-2-8-2- مفهوم کلی فی الذمه 90

4-2-8-3- زمان ملکیت مبیع و ثمن 90

4-2-8-4- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی 91

4-2-8-5- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی 91

4-3- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی 92

4-3-1- فسخ 92

4-3-1-1- اعلام فسخ 92

4-3-1-2- ماهیت خیار 92

4-3-1-3- طبیعت خیار 92

4-3-1-4- اثر اجرای خیار 92

4-3-1-5- لزوم و جواز فسخ 93

4-3-2- رجوع 93

4-3-2-1- مفهوم رجوع 93

4-3-2-2- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر 94

4-3-2-3- بعضی از مصادیق رجوع 94

4-3-2-4- لزوم و جواز رجوع 96

4-3-3- عزل وکیل و استعفای وکیل 96

4-3-3-1-عزل وکیل 96

4-3-3-1-1- لزوم ابلاغ خبر عزل 97

4-3-3-2- استعفای وکیل 97

4-3-3-3- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل 97

4-3-4- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ 99

4-3-4-1- مفهوم رد 99

4-3-4-2- تفاوت فسخ با رد 99

4-3-4-3- وقوع رد 99

4-3-4-4- اثر رد 100

4-3-4-5- لزوم و جواز رد 100

4-4- ایقاعات اذنی 100

4-4-1- اذن محض 100

4-4-1-1- تعریف اذن 100

4-4-1-2- اقسام اذن 100

4-4-1-3- اثر اذن محض 101

4-4-1-4- ماهیت اذن 101

4-4-1-5- رجوع از اذن 102

4-4-1-6- لزوم و جواز اذن محض 102

4-4-1-7- اذن الزام آور یا اعطای حق 103

4-5- ایقاعات موجد تعهد 103

4-5-1- تعهد به سود ثالث 103

4-5-1-1- تعریف و صورت ایجاد تعهد 104

4-5-1-2- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث 104

4-5-1-3- قلمرو ماده 196 ق.م 104

4-5-1-4- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث 105

4-5-1-5- رَد تعهد از سوی ثالث 105

4-5-1-6- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث 106

4-5-2- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ 106

4-5-2-1- مفهوم اجازه 106

4-5-2-2- ماهیت اجازه 106

4-5-2-3- شرایط اجازه 107

4-5-2-4- لزوم و جواز اجازه 108

4-6- ایقاعات مربوط به وصیت 108

4-6-1- وصایای ایقاعی 108

4-6-1-1- وصیت عهدی 108

4-6-1-2- وصیت بر غیر محصور و جهات 109

4-6-1-3- وصیت به ابراء 109

4-6-2- رَد وصایت 110

4-6-2-1- تعریف وصی 110

4-6-2-2- رَد وصایت 110

4-6-3- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث 110

4-6-3-1- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث 111

4-6-3-2- رَد وصیت زاید بر ثلث 111

4-6-4- لزوم و جواز 111

4-6-4-1- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی : 111

4-6-4-2- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی : 112

4-6-4-3- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث : 112

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

پیشنهادها 118

منابع و مآخذ

منابع فارسی 120

منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………121

قوانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122

چکیده انگلیسی

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

1-1- مقدمه

یکی از قواعد مربوط به قراردادها، قاعده ای می باشد که به آن «اصل لزوم» گفته می گردد. مقصود از لزوم قرارداد ها غیر قابل انحلال بودن آن غیر از در موارد استثنایی فسخ و اقاله و حکم قانون. لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز قرارداد می باشد که به معنی امکان انحلال آن به اراده یا فوت یا حجر هر یک از طرفین می باشد.

قانون مدنی در ماده 185 مقرر می دارد: «عقد لازم آن می باشد که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه». و بر طبق ماده 186 همان قانون مقرر می دارد: «عقد جایز آن می باشد که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند» .

در قانون مدنی حکم اکثر ایقاعات از حیث لزوم و جواز مشخص نیست که در این صورت، بسیاری از فقها و حقوق دانان عقیده دارند، در موارد تردید در لزوم یا جواز یک عقد یا ایقاع، اصل بر لزوم می باشد.

حال ما در این پژوهش در پی آنیم که بدانیم چه مبنایی در این زمینه هست؛ چراکه اکثر فقیهان و نویسندگان حقوقی این اصل را پذیرفته اند. در مورد اساس و مبنای این قاعده و اینکه آیا اصل لزوم دارای مبنای فقهی می باشد یا خیر، در میان نویسندگان حقوقی بحث و گفتگو کمتر به چشم می خورد و نیز در میان فقیهانی که از مبانی اصل لزوم در عقود بحث می نماید، اختلاف نظر در مبانی و نحوه دلالت آنها بر این اصل هست. به دست آوردن موضوع و ماهیت و آثار اصل لزوم وابسته به مطالعه مبنای حقوقی آن می باشد.

به هر شکل، بایستی دید در پشت چهره هر عقد یا ایقاع چه چیزی نهفته می باشد که موجب می گردد بعضی از آنها لازم و بعضی جایز باشند .

همان گونه که می دانیم فقها اصل لزوم را در عقود مطرح و به اثبات رسانده اند و هر آن چیز که از علت های گفته شده برمی آید، مربوط می باشد به عقود، لذا برای اینکه مطالعه نماییم که آیا اصاله الزوم در ایقاعات هست یا نه، بایستی مبنای این اصل را آنگونه که مطرح شده، بازگویی نماییم و در پی آن به نقد و ایراد و مبنای آن بپردازیم. در واقع امکان امعان نظر در ایقاعات غیر از از راه مطالعه آن در عقود ممکن نیست. زیرا وجه فرق این دو اقدام حقوقی در اراده انشایی آن اختصار می گردد که در عقد با دو اراده اثر حقوقی به وجود می آید و در ایقاع تنها به یک اراده کارگزار خواهد بود .

پس، از آنجا که قانون مدنی متکی بر فقه امامیه می باشد؛ ارائه نظر حقوقی غیر از از راه بازکاوی در فقه امکان پذیر نمی باشد. پس پژوهش حاضر تحقیقی فقهی – حقوقی خواهد بود.

1-2- اظهار مسأله

ایقاع از لحاظ ماهیت نوعی اقدام حقوقی می باشد که تنها با اراده یک شخص محقق می گردد .لزوم یا جواز قراردادها تا حد بسیار زیادی با اثر حقوقی آنها ارتباط دارد، بدین معنی که هرگاه اثر عقد وابسته به اراده طرفین آنها باشد، جایز می باشد و برعکس به هنگامی که اثر حقوقی به دارایی طرف قرارداد می پیوندد و ارتباط آنها با اراده قطع می گردد بایستی حکم به لزوم عقد داد. در ایقاع نیز وضع به همین نحو می باشد و می توان در تشخیص لزوم یا جواز آن از این معیار بهره گیری نمود. در مورد واژه (اصل) در قاعده لزوم چهار نظر(رجحان و غلبه ـ ضابطه ـ استصحاب ـ بنای عرف و شرع) از سوی فقها مطرح می باشد که آنها را جداگانه نقد و مطالعه خواهیم نمود .

تفسیر تاریخی ماده 219 ق،م  ایران؛ ترجمه و اقتباسی از ماده 1134 ق،م فرانسه می باشد که ماده اخیر اظهار می دارد: «قراردادهایی که بر طبق قانون تشکیل شده اند، برای کسانی که آنها را منعقد نموده اند، به منزلهی قانونند. آنها فقط با توافق طرفین، یا به علل قانونی، قابل فسخ می باشند؛ آنها بایستی با حسن نیت اجرا شوند». با مطالعه عبارات این ماده ملاحظه می گردد که مقنن ما به جای آنکه قرارداد را در حکم قانون بداند، آن را لازم الاتباع معرفی کرده می باشد، بدیهی می باشد مقصود مقنن فرانسوی چیزی غیر از این نیست که مفاد عقد بایستی رعایت گردد نه اینکه قرارداد غیر قابل فسخ باشد.

دو واژه (لازم الاتباع) و (لازم) نه تنها مرادف یکدیگر نمی باشند ملازمه ای نیز میان آن دو وجود ندارد، پس نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده 219 ق،م می باشد.

وجوب وفای به عقد، حکمی می باشد که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی(خواه لازم باشد ویا جایز) بر طبق آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و نیز ماده 219 ق،م؛ لازم الوفا می باشد.

ما برآنیم که نظری را قابل دفاع بدانیم و ثابت نماییم که معتقد می باشد اصل لزوم از ادله استنباط احکام بدست نمی آید؛ خواهیم گفت به هنگام مواجه شدن با عقد یا ایقاعی که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید می باشد بایستی آغاز ماهیت اثر حقوقی هر کدام را جداگانه مطالعه نماییم. در واقع همان گونه که قانونگذار خود به لزوم و جواز بعضی از اعمال حقوقی تصریح کرده و این امر غیر از با امعان نظر در ماهیت هر کدام محقق نشده ما نیز از این روش در تبیین حکم لزوم و جواز ایقاعات بهره می بریم.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.