تکه ای از متن پایان نامه :

  1. بیشترین تهدیدات امنیتی در حوزه های الف: ارزش ها، نمادها، دانش و نظم هنجاری، ب: فرآیند اجتماعی کردن و نظارت بر شئون اجتماع، و ج: الگوهای رفتاری و انگیزش ها می باشد؛
  2. امنیت، پدیده ای اجتماعی و جمعی می باشد؛
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  4. هویت سازی و جهت گیری ارزشی، پایه امنیت اجتماعی می باشد (امانت، 1386: 258)
  5. در این رویکرد زیرا امنیت اجتماع، پدیده ای ارزشی می باشد، ارزش های جمعی، زیربنای امنیت می باشد و امنیت در پیوند ناگسستنی با ارزش های جمعی قرار دارد. زیربنای امنیت اجتماعی، ارزش های مورد پذیرش جامعه می باشد. از این رو، تزلزل در ارزش ها و هنجارها بر وقوع ناهنجاری ها، آسیب ها، انحرافات، جرم و جنایت، اعتیاد و خودکشی به مثابه مظاهر ناامنی اجتماعی، تاثیر مستقیم دارد.

امروزه در جهان در کنار ادیان گذشته، مکاتب و باورهای جدید و حرکت ها و جنبش های  معنویت گرای نوظهور پدید آمده و روز به روز بر تعداد آن ها افزوده می گردد. تاکنون کوشش هایی برای تعریف و تهدید جنبش های دینی صورت گرفته می باشد اما آشفتگی حاکم بر فضای ادیان و معنویت های جدید و سیالیت مصادیق عینی، نه تنها تعریف آن ها را دشوار ساخته، بلکه نام گذاری آن ها پیچیده نموده می باشد. این که آن ها این فرقه، جنبش یا جریان اجتماعی بدانیم، دینی و معنوی یا غیردینی و نامعنوی بودن آن ها نیز مورد بحث می باشد. مبحث نوپدیدی آن ها و تبیین مفهوم جدید نیز هنوز به فرجام نرسیده می باشد. (Arweck, 2006:2)

در جنگ نرم، کوشش طرف مهاجم برآن  می باشد تا ارزش های دینی را نزد مخاطبان به ضد ارزش تبدیل نموده و نسبت به قداست آن ها ایجاد تردید نماید. همچنین با شبیه سازی، تحریف واقعیات و تعویض جایگاه اصول و فروع، اعتقادات مخاطبان را مغشوش کند. بحران در هویت دینی موجب می گردد که فرد نتواند اصول دین خود را تشخیص دهد و بر آن ها پایدار بماند. در این شرایط که ارزش ها در مخاطبان با بهره گیری از ابزارهای تبلیغی، استحاله می گردد، اعتقادات افراد تحت تاثیر تبلیغات مهاجمان، سست می گردد.

9ـ1ـ2. استحاله فرهنگی

فرهنگ، مجموعه نظام مند هنجارها، ارزش ها و قواعد می باشد. ادوارد تایلر [1] فرهنگ را مجموعه دانش ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین، رسوم و هرگونه توانایی و عادت می داند که به وسیله آن به عنوان عضو جامعه، کسب می گردد. به نظر علی اکبر ولایتی فرهنگ مجموعه ای از سنتها، باورها، آداب و اخلاق فردی یا خانوادگی می باشد که پایبندی ایشان بدین مفاهیم، اسباب فرق آنها را از دیگر اقوام و قبایل مشخص خواهد نمود (ولایتی، 1382، ص.33). مقصود جامعه شناسان از فرهنگ، جنبه هایی از جوامع بشری می باشد که آموخته می شوند، نه آن هایی که به صورت ژنتیک به ارث می رسند. فرهنگ جامعه شامل جنبه های نامحسوس-  شامل عقاید، اندیشه ها و ارزش هایی که محتوای فرهنگ می باشد- و جنبه های ملموس و محسوس- شامل اشیاء، نمادها یا فناوری که بازنمود محتوای فرهنگ می باشد- می باشد. امکان ارتباط متقابل و همکاری بین اعضای جامعه به این دلیل به وجود می آید که آن اعضا در این عناصر فرهنگی سهیم هستند(گیدنز، 1388:35)

فرهنگ و قدرت ارتباط نزدیکی دارند؛ زیرا منبعی که قدرت را در محدوده خاصی ایجاد می کند، بستگی زیاد به اهداف اعلامی یک فرهنگ دارد (نای، 1378: 187). فرهنگ از ایدئولوژی فراتر می رود و به اساس هویت جمعی افراد جامعه مربوط می گردد. خودآگاهی جمعی، زبان،

[1] – Sir Edward Taylor

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه