گروه آموزشی عمران

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

در رشته­ ی مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

 

عنوان:

مطالعه آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک

 

استاد راهنما:

دکتر احد اوریا

 

 

استاد مشاور:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مهندس طاهر باهرطالاری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید