گروه آموزشی عمران

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

در رشته­ مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

عنوان:

مطالعه آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استاد راهنما:

دکتر احد اوریا

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد مشاور: