گروه آموزشی عمران

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

در رشته­ ی مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

 

عنوان:

مطالعه آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد راهنما:

دکتر احد اوریا

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

استاد مشاور:

مهندس طاهر باهرطالاری