تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                 صفحه

مقدمه.. 1

سابقه تاريخي.. 2

تعريف جرم كلاهبرداري.. 3

عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري.. 4

  1. ركن معنوي.. 18

همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري.. 20

تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري.. 24

صور خاص جرم كلاهبرداري.. 26

جرائم بازرگاني و اقتصادي در حكم كلاهبرداري.. 39

جرائم جنبي كلاهبرداري.. 41

مجازات جرم كلاهبرداري.. 52

نتيجه گيري.. 56

راهكارهاي پيشنهادي.. 58

منابع و مأخذ.. 59

پي نوشت.. 60

 

جرم كلاهبرداري و عناصر تشكيل دهنده آن در حقوق ايران

چکیده

 

کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن وسهولت  ارتکابش ،مهمترین وشایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه به شمار می رود .هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می گردد اما رایانه ، کلاهبرداری را توام با کیفیت وشرایط غیر قابل انکاری می کنند که قانون گذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی هستند.کلاهبرداری رایانه ای زیرا در دنیای مجازی رایانه واینترنت (سایبر)با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه بشر نیست بلکه غالبا علیه سیستم رایانه ای ونرم افزارهای آن می باشد وبنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می گردد.موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال می باشد وشامل خدمات وامتیازات مالی وحتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز   می گردد.

 

 

مقدمه:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده می باشد براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش می باشد و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم می باشد ضوابط آن را قانون معين مي كند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با عنايت به مالكيت شخصي و تکریم به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آن چیز که در اختياردارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته می باشد و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي می باشد جرم كلاهبرداري می باشد يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچارمي شوند در ماده( 1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده می باشد كلاهبرداري از زمره جرائمي می باشد كه نوعي اكل و با بهره گیری از « ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل » مال بباطل محسوب مي گردد و با در نظر داشتن عموم آيه شريفه

عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده می باشد.

 

كلاهبرداري

سابقه تاريخي

جرم پديده اي می باشد انساني اجتماعي. بشر در هر جامعه به اقتضاي انگيزه هاي رواني خود ، مرتكب جرمي مي گردد كه زمينه هاي ارتكاب آن را از سازمانهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي جامعه خود كسب كرده می باشد. لذا بين جرم و عوامل جرمزاي اجتماعي همبستگي نزديك و مستقيم هست ، به نحوي كه تغييرات پيوسته عوامل مذكور در تغيير چهره جرايم كاملاً مشهود می باشد و در كيفيت و كميت جرايم تأثير بسزايي دارد.

از زماني كه مالكيت خصوصي به عنوان يك نهاد اجتماعي پذيرفته شده ، تجاوز به اموال ديگران نيز به عنوان يك اقدام زشت مورد توجه بوده می باشد. منتها شيوه اين تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعي و پيچيده شدن روابط اجتماعي ، رنگهاي متنوعي به خود گرفته می باشد. روزگاري تجاوز به مال غير همراه با خشونت و اعمال زور ، بيشتربه صورت سرقت واقع مي شده می باشد ، ولي تحول جوامع و صنعتي شدن ، اين نوع ربودن را تغيير داده و به جاي ربودن خدعه آميز مال غير كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت مي گرفته می باشد ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسايل متقلبانه و از راه خدعه و نيرنگ بدون هيچگونه خشونتي مال ديگران را (حتي با رضايت صاحب مال) از چنگال آنها خارج مي كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار مي آورند. هر چند كلاهبرداري وسرقت در ربودن مال غير ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسي در رديف مجرمين حرفه اي و انسانهاي يقه سفيد هستند ، كه به دليل هوش و ذكاوت سرشار شناسايي آنها بسيار مهم و پيچيده می باشد. همانطور كه روش خدعه آميز آنها در ربودن مال مردم عجيب و بعضاً بظاهر مواجه می باشد ، روش آنها در توجيه اعمال مجرمانه خود وفرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بين را به شك وا مي دارد كه مبادا اينان از انسانهاي خارق العاده اي هستند

كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزي را به وديعت گذاشته می باشد. لذا شناخت اين قبيل مجرمين هم از نظرحقوقي و هم از نظر جرم شناسي واجد اهميت می باشد و نبايد تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقي مالي را معادل يك چهارم دينار طلاي مسكوك در غير سال قحطي از حرز بربايد دستش بايد قطع گردد ، اما يك كلاهبردار كه با هزار حيله و تقلب ديگران را مي فريبد و از اين طريق ميليونها تومان به دست مي آورد ، فقط بايد تعزير گردد ؛ آن هم به ميزاني كه مادون حد باشد.

بعيد می باشد كسي قائل به ابدي بودن مقررات الهي اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنين تصور كند كه كلاهبرداراني كه اموال مردم را به يغما مي برند و نظم جامعه را به هم مي زنند و پايه هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي حكومت اسلامي را متزلزل مي كنند ، از سارقي كه ربع دينار از حرز مي ربايد ، خطرناكتر نيستند. اگر حرام و مذموم می باشد « السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله » سرقت به دليل خاص و با در نظر داشتن قاعده غرر كه از « ياايها الذين آمنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل » كلاهبرداري نيز به دليل عام اخذ شده ، حرام و مذموم می باشد. « نهي النبي عن الغرر » حديث بحث شده و مقصود كسي می باشد كه با حيله و نيرنگ مال را از ديگران اخذ مي كند ؛ به « محتال » در كتب فقهي ازاين صورت كه با نامه هاي جعلي و دوروغين و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه ميدهد.

تعريف جرم كلاهبرداري

كلاهبرداري  استعمال اسم يا عنوان ساختگي به مقصود توجیه کردن طرف تبأسيات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و اميد وارد كردن به وقايع موهوم يا بيم دادن از امور مرهوم تا به اين ترتيب مال يا سند يا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگيرند و ضرر به او برسانند مجرم اين جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومي)

بين صحنه سازي كلاهبردار و اشتباه مجني عليه كه موجب تسليم مال يا سند و غيره مي گردد بايد ارتباط عليت باشد.

اما تعريفي كه بر اساس ماده( 1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضرعنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در ايران تشكيل مي دهد ، اشعا مي دارد:

هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به »

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجهول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده می باشد محكوم مي گردد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 71

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

         [email protected]