منبع تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد درباره بحران هويت در جواني

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه :

از ويژگي هاي عصر جديد جريان شتاب آلود زندگي می باشد، حوادث و رويدادهاي گوناگون آن چنان با سرعت پديد مي آيند که فرصت تفکر و تامل را از آدمي سلب مي کند در نتيجه مجالي براي تفرج در دنياي درون جهان برون باقي نمي گذارد و بشر اين موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفکر را حس نمي کند بلکه انگيزه کافي براي انديشيدن در باب ضروريات زندگي در خود نمي يابد حاصل اين طریقه، بيگانگي او با خويشتن و جهان خارج  از خويش می باشد ولي آن چیز که دردآورتر عميقتر و دشوار تر رخ مي نمايد بيگانگي با خود (عالم درون) می باشد.

در کلام الهي از خود بيگانگي حاصل از خدا بيگانگي تلقي شده می باشد آنجا که مي فرمايد در زمره آناني نباشيد که خداي را از ياد برند، پس خود را نيز از ياد بردند.

امروزه از خود بيگانگي معماي بزرگ و معضل فکري انديشمندان و نويسندگان نام آور مي باشد. به گفته اريک فروم از زمان دکارت تاکنون هويت فرد از بزرگترين معضلات فلسفه جديد بوده می باشد.

الکسيس کارل در بحث از بشر اين موجود ناشناخته چنين مي نويسيد. ما مي خواهيم معناي زندگي و مرگ را بدانيم چرا بايد زيست؟ به کجا مي رويم؟ سرنوشت روان ما چيست؟

وايتهد، رياضيدان و فيلسوف برجسته معاصر معتقد می باشد که در عصر جديد بشر در لابه لاي شهرهاي بزرگ و جمعيت هاي انبوه و متراکم ، بخشي از حقيقت وجودي خويش را از دست داده می باشد و احساس تعلق به جايي ندارد تعبيري که در حال حاضر براي از خود بيگانگي به کار مي رود فقدان هويت می باشد که به عقيده ارکسيون مفهوم بحران هويت گوباتر و جامع تر می باشد. او هر يک از مراحل رشد آدمي را توام با يک بحران مي داند ولي شروع بحران هويت را از دوره نوجواني دانسته و دامنه آن را به دوره جواني امتداد مي دهد. شايد بتوان اريکسون را موفقترين نظريه پردازي دانست که در عرصه روان شناسي ، مفهوم هويت را به ما شناسانده می باشد. شايد بتوان هويت را به محورهاي مختصات تشبيه نمود.

در رياضيات نقطه با تعيين طول و عرض آن در دستگاه محورهاي مختصات قابل تعريف، محاسبه و عمليات رياضي می باشد و در غير اين صورت نقطه را نمي توان در محاسبات رياضي وارد نمود لذااهمانگونه که در طول و عرض نقطه هويت آن را تشکيل مي دهد. ويژگيهاي گوناگون و متعددي نيز هويت آدمي را تعيين مي کند.

ارزش و جايگاه بحث هويت بي نياز از ارائه دليل می باشد وليکن تنها به ذکر يک مورد اکتفا مي گردد. براساس قاعده عقلي، تعرف الاشياء با ضدادها» يعني هر چيزي با ضدش شناخته مي گردد کافي می باشد توجهي به آثار پيامدها و نتايج ناگوار «فقدان هويت» داشته باشيم و از عمق رنج و دردي که جوانان بي هويت احساس مي کنند. آگاه شويم بخش قابل توجهي از افسردگي ها و احساس پوچي و درون تهي شدن ها و روزمرگي ها نتيجه منطقي بي هويتي می باشد.

در اين تحقيق سعي شده می باشد که علاوه بر تعيين جلوه هاي متنوع هويت که شامل هويت فردي ، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي و … پرداخته و به ارتباط بين آنها تصریح گردد و راه کارهاي تکوين و تقويت هر يک پيشنهاد گردد. منبع (نظريه ها در روان شناسي شخصيت) ، سعيد شاملو

 

موضوع پژوهش عبارت می باشد از :

بحران هويت و نوجواني

بيان مساله: آيا بحران هويت در نوجواني هست.

فرضيه تحقيق: بين نوجواني و بحران هويت ارتباط هست.

فايده و اهميت طرح تحقيق :

من کيستم اين سوالي استکه ذهن هر نوجواني را به خود مشغول مي کند و به دنبال همين سوال می باشد که در جست و جوي خويشتن و کسب هويت کوشش مي کند البته اين سوال به يکباره در نوجواني ظاهر نمي گردد، بلکه ريشه هاي آن از دوران کودکي وجود داشته می باشد. در جريان رشد کودکان به تدريج وجود خود را از ديگران به ويژه مادر متمايز مي کنند و خود را کمابيش مستقل و جدا از ديگران مي بينند اين طریقه از سالهاي کودکي آغاز مي گردد.

بحران هويت در دوران نوجواني و به موازات رشد فيزيکي ، شناختي و اجتماعي و عاطفي اهميتي خاص مي يابد. بسيار از نوجوانان با شور زيادي از خود سوال مي کنند که جايگاه اجتماعي من کجاست؟ شغل آينده من چيست؟ رشته تحصيلي من چه خواهد بود ارزش هاي مذهبي ، اخلاقي و فلسفي من چه خواهند بود؟ انتخاب راه ها و ارزش هاي ممکن براي نوجوانان چندان ساده نيست. زیرا که آنها با طيف گسترده اي از انتخاب هاي ممکن مواجه مي شوند و با در نظر داشتن تنوع انتخاب بايد تصميم بگيرند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

تعريف اصطلاحات :

  1. هويت: Identity درمطالعه شخصيت: خوداساس و مستمر فرد، مفهوم دروني و ذهني از خويش به عنوان يک شخص در اين کاربرد به گونه معمول کيفيت مشخص مي گردد: مثل هويت جنسي ، هويت قوي يا گروهي.
  2. بحران هويت: Identity بحران هويت عبارت می باشد از فقدان حاد احساس هويت خود فقدانن احساس طبيعي از تداوم زمان. فقدان اين احساس که شخص امروز و اين جا از نظر پايداري همان شخص ديروزي می باشد که در اين جا بود.
  3. اختلال هويت: Identity.D. اختلال هويت يکي از ملاکهاي اختلال شخصيت مرزي می باشد. اختلال هويت عبارت می باشد از بي ثباتي بارز و مستمرل خود انگاره يا احساس نقص.
  4. هويت خود: Identity Egi احساس هويت که توانايي تجربه خود را به عنوان چيزي که تداوم و يکنواختي دارد و قدرت رفتار مطابق آن را تامين مي نمايد (اريکسون)

مفهوم شناسي هويت :

تاملي در معنا و مفهوم هويت ، حدود انتظارات ما را از اين بحث مشخص مي کند در فرهنگ معين آمده می باشد هويت يعني ذات باري تعالي 2. هستي و وجود 3. آن چیز که موجب شناسايي مشخص باشد 4. حقيقت جزئيه يعني هرگاه ماهيت با تشخيص لحاظ و اعتبار گردد هويت گويند و گاه هويت به معني وجودخارجي می باشد و مواد تشخص می باشد و هويت گاه با لذات و گاه بالعرض می باشد.

هويت يعني حقيقت شي يا شخص که مشتمل بر صفات جوهري او باشد. هويت در لغت به معناي شخصيت، ذات، هستي و وجود مي باشد.

دهخدا در لغت نامه اش هويت را عبارت از تشخص دانسته و مي گويد و همين معني ميان حکيمان و متکلمان معروف می باشد.

هويت از منظر اريکسون :

اريک اريکسون که نام او با هويت پيوندي عميق دارد مي نويسيد:

هويتي که نوجوان درصدد می باشد تا به گونه روشن با آن مواجه گردد اين می باشد که او کيست؟ نقشي که بايد در جامعه ايفا نمايد چيست؟ آيا  او يک کودک می باشد يا بزرگسال؟ آيا او توانايي اين را دارد که روزي به عنوان يک همسر يا پدر و مادر باشد؟ آيا او علي رغم نژاد مذهب يا زمينه هاي ملي که او را از نظر مردم کم ارزش جلوه مي دهد احساس اعتماد به نفس دارد؟

 

الف- بررسي تاريخي

اريکسون و بشر آرماني «هويت جو» ERIK- ERIKSON

«[1]در انديشه اريکسون ، هويت جانشين جنسيت فرويدي تلقي شده و کيستي شناسي يا شناسايي هويت خويشتن هسته مرکزي نظريه رشد شخصيت در مکتب اريکسون می باشد. شناسايي هويت در فرهنگهاي مختلف بطور متفاوت سازمان مي يابد. به نظر او

و در بلوغ با انقلاب فيزيولوژيک ، تصوير ذهني نوجوان از بدن و هويت خويش مورد تهديد واقع مي گردد، اگربرقراري مجدد هويت به نحوي مطلوب حاصل نشود خطر سرشکستگي و ابهام تأثیر، نوجوان را تهديد مي کند و رشد رواني او را دستخوش نابساماني مي سازد. در ديدگاه «اريکسون» ، در نوجوان گاهي به نظر مي رسد که هويت واقعي به اطلاع ، خويشتن خويش را گم کرده به درستي نمي داند کيست. جون تعيين هويت شخصي و اجتماعي در نظامهاي رقابتي ، امري دشوار و پيچيده می باشد. معهذا زيستن در آنها مستلزم شخصيتي پايدار و با هويت می باشد تا در  برابر ابهام نقشهاي مقاومت گردد. «استقرار هويت» بايد قبل از زناشويي تحقق يا بد هرکس بايد بداند او خود کيست و در آينده مايل می باشد چگونگي باشد بتواند تشخيص دهد چگونه همسري مي خواهد «استقلال هويت» زماني فرا مي رسد که ديگر هيچ گاه هويت خويش مورد پرسش و ترديد قرار نمي گيرد و بدون نياز عاطفي به ديگران مي توان بقا و رشد يافت. استقرار هويت يک تلفيق همه جانبه از آرزوها ، هدفهاي حرفه اي و کليه خصوصيات می باشد. چنين وحدت هويتي را «تعادل شخصيت» مي نامند.

اريکسون هدف روانکاوي را استقرار و باز سازي هويت بيمار با طرد ابهام در نقشهاي مي داند. او بجاي جنسيت ، بر اهميت نفوذ شرايط- سازمانها و نهادهاي اجتماعي تکيه مي کند که من ناچارا «بايد در آنها ريشه گيرد».

«[2]البته آن چیز که که بيشتر در نظريه اريکسون ابتکاري و جالب و قابل اهميت می باشد بحثي می باشد درمورد «[3]هشت سن بشر» کوشش ماو براي نشان دان چگونگي تأثیر فرهنگ در تکامل رشد شخصيت ، نگاه و بينش جديد و ابتکاري در شناخت مسائل مهمي که بشر در ارتباط باخود و جهانش با آنها روبه رو می باشد  به ما عرضه مي دارد.

اگرچه اريکسون معتقد می باشد که هشت مرحله رشد جهان شمول بوده و شامل همه انسانها مي گردد، ليکن به اين موضوع نيز اعتقاد دارد که تفاوتهاي فرهنگي در نحوه برخورد هر فرد با مسائل ايجاد شده در هر مرحله و حل آنها تاثير بسيار و مي گذارد. مثلا «آداب و رسوم بلوغ در  تمام اجتماعات هست، ليکن نحوه تجلي آنها و اثري که بر فرد مي گذارند در فرهنگهاي مختلف متفاوت می باشد.

در کتاب «[4]کودکي و جامعه» اريکسون درمورد «هشت مرحله رشد» مي گويد که اين مراحل نتيجه پياده شدن يک طرح اوليه و فطري می باشد که بوسيله دستگاه وراثت انتقال مي يابد. اين نظريه «اپي ژنتيک» رشد معتقد می باشد که هر مرحله از زندگي زمان مناسبي دارد که در آن وقت ظهور مي کند و مسلط می باشد بر زندگي فردا بشر. هنگامي که تمامي مراحل طبق نقشه قبلي پياده شوند يک شخصيت تکميل شده ايجاد مي گردد. در کنار اين طریقه رشد اريکسون معتقد می باشد که هر يک از اين مراحل توام با يک «بحران[5]» مي باشد. به نظر اريکسون «بحران» به معناي خطر فاجعه آميز نيست بلکه درهر کدام  از مراحل رشد که نقطه عطف جديدي هستند بالطبع بحراني رخ مي دهد که پايه و ما به سلامت و يا ناسلامتي هاي بعدي می باشد. اگر در هر کدام از اين مراحل با اين بحرانها که جنبه هاي مثبت و منفي دارند و قسمتي از جنبه هاي طبيعي رشد محسوب مي شوند برخورد رضايت بخش گردد، جنبه مثبت شخصيت مانند اعتماد به ديگران ، شک و ترديد و احساس حقارت جذب ايگو مي گردد با آرمان شخصيت رشد ناسالم مي يابد».

«[6]نظريه هشت مرحله اي اريکسون در مورد رشد رواني ، چگونگي پيدايش تبادلات و تضادها را در هر مرحله نشان مي دهد- «(جدول-1)». بشر سالم با تغيير و تبادلات برخورد مناسبي دارد و تعارضات را به شيوه هاي موفقيت آميز حل مي کند. هر کدام از مراحل «اريکسون» داراي دو حد از حل مشکل می باشد. براي مثال ابتکار و گناه (مرحله 3 تا 6 سالگي). در حالت توازن، اکثر مردم حد ميانه را پيش مي گيرند که در آن ميزان تجربياتي که احساس ابتکار را به آنها مي دهد احتمالا بيشتر از ميزان تجربياتي  می باشد که منجر به احساس گناه مي گردد. به اين سبب مراحل «اريکسون» در واقع مراحل رواني می باشد که ارتباط ميان شخصيت و گستره اجتماع را نشان مي دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :63

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.