برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

بخش اول: نوع پژوهش                                                                              1

روش گردآوری اطلاعات                                                                          5

تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                            7

ضرورت پژوهش و پژوهش                                                                        8

سوال اصلی پژوهش                                                                                  8

بخش دوم: 1- مقدمه                                                                              10

2- تعاریف مربوط به مدیریت آموزشی                                                       11

تعریف روش پژوهش

3- تئوری سیستمی                                                                                 21

4- ارتباط بین مدیریت آموزشی و یادگیری                                                  42

5- مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M)                                                            61

6- مطالعه موردی (case stady)                                                              75

7- تأثیر کلیدی دانش و معرفت در مدیریت آموزشی                                       102

8- نگاهی نو به کارکردهای POSD-CORB                                                         127

9- ارتباطی بین مدیریت آموزشی و الگوهای کاوشگری                                   141

نتیجه گیری و پیشنهاد                                                                             148

منابع و مآخذ                                                                                         152

مقاله راجع به مدیریت کیفیت

استقرار دستاورد کیفیت SAQA بر حسب الگوهای QMS برتر                        155

 

 

 

 

 

به نام خداوند کون و مکان
سپهر و زمین و زمان آفرید
خرد داد و جان و تن زورمند
برافروخت جان را به نور خرد

  خداوند جسم و خداوند جان
جهان و مکین و مکان آفرید
دل و دانش و دین رأی بلند
که پوشیده نبود از او نیک و بد

 

بخش اول: نوع پژوهش

شماره نوع روش  پژوهش آن چیز که اظهار

 می کند

هدف مثالها
1 تاریخی چه بوده؟ تجزیه و تحلیل و تعبیر و تفسیر وقایع گذشته به مقصود کشف ویژگیهای عمومی و مشترک که می تواند در درک و فهم بهتر آنها مفید باشد، و احتمالا تا میزانی محدود وقایع مشابه را در آینده پیش بینی کند. مطالعه ای در مورد نوع آموزش خواندن در طول 100 سال گذشته در ایران. مطالعه تاریخ 50 سال گذشته ایران. آزمودن فرض اینکه حکیم خیام شاعر واقعی شاهنامه فردوسی می باشد.
2 توصیفی چه هست؟ توصیف، ضبط، توضیح شرایط موجود، یا به بیانی دیگر توصیف منظم و مدون موقعیتی ویژه یا حوزه مورد علاقه به صورت واقعی و عینی می باشد. مطالعات آماری جمعیت، جمع آوری نظرات عموم، جمع آوری حقایق، مطالعات طبقه اجتماعی، مطالعات و توصیف وظایف، مطالعات مصاحبه ای و پرسشنامه ای، مطالعات نظاره ای، توصیف مشاغل، مطالعات نوشته ها و پژوهش های مورد علاقه، تجزیه و تحلیل مدارک، واقعه نگاری گزارشهای بحرانی وقایع، تجزیه و تحلیل نمرات.
3 تداومی و مقطعی چه خواهد بود؟ مطالعه چگونگی مراحل رشد، یا تغییرات آنها در نتیجه گذشت زمان می باشد. مطالعه مراحل مختلف رشد 200 نفر از 6 ماهگی تا 18 سالگی، مطالعه و مطالعه مقطعی از رشد که هدف آن مطالعه تغییرات هوش در 10 گروه سنتی مختلف می باشد.
4 موردی و زمینه ای چه هست؟ مطالعه و مطالعه وسیعی از موقعیت قبلی و فعلی یا از کنش و واکنشهای یک واحد از اجتماع یا یک فرد، یا یک گروه می باشد. مطالعه و مطالعه سرگذشت کودکی یا بهره هوشی بالاتر از متوسط و با داشتن مشکل یادگیری، مطالعه و مطالعه خصوصیات طبقه اجتماعی مردم استان فارس.
5 همبستگی یا همخوانی چه خواهد بود؟ مطالعه میزان تغییرات یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر، از طریق بدست آوردن ضریب همبستگی می باشد. مطالعه و مطالعه روابط بین نمرات آزمودن خواندن زبان فارسی با یک یا چند متغیر دیگر. مطالعه و پیش بینی موفقیت در دانشگاه بر اساس مطالعه چگونگی همبستگی نمرات دانشگاهی و معدل ششم نهایی در دبیرستان.
6 علی یا پس از وقوع چرا چنین بوده؟ مطالعه امکان روابط علت و معلولی از طریق مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی به امید یافتن علت اقدام انجام شده می باشد.
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید