دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3در انتها 20 تا 50 میکرولیتر آب فاقد نوکلئاز[1] به رسوب انتهایی ویال اضافه گردید و رسوب در آب حل گردید.

3-8-2- مطالعه کیفی RNAهای استخراج شده به وسیله الکتروفورز روي ژل آگارز

نانودراپ دستگاهی می باشد که شدت نور را بصورت تابعی از طول موج اندازه گیری می­کند. در حقیقت این دستگاه با بهره گیری از میزان جذب نور، تعیین غلظت می­کند. برای مطالعه خلوص RNA­های استخراج شده، می­توان از نسبت جذب نوری در طول موج­های 260 و 280 نانومتر (A260/A280) بهره گیری نمود. این نسبت بایستی در بهترین حالت بین 8/1 تا 2 باشد و نسبت­های کمتر نشان دهنده­ی آلودگی به پروتئین می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

روش کار:

آغاز با 1 میکرولیتر آب مقطر دستگاه کالیبره گردید. سپس 1 میکرولیتر RNAی استخراج شده روی لنز دستگاه قرارداده و جذب آن در طول موج 260 نانومتر خوانده گردید. عدد خوانده شده توسط دستگاه، نشان دهنده­ی غلظت RNA در یک میکرولیتر می­باشد. با بهره گیری از این غلظت مقدار RNAای که برای سنتز cDNA بایستی مورد بهره گیری قرار گیرد، محاسبه گردید. براساس غلظت خوانده شده، به ‌مقصود بررسي صحت استخراج RNA، از الکتروفورز 5/0 ميکروگرم RNA مورد نظر بر روي ژل آگارز 2/1% بهره گیری گردید. براي اين مقصود آغاز 2/1 گرم پودر آگارز را در 100 ميلي­ليتر بافر TAE با بهره گیری از حرارت حل نموده و پس از يکنواخت و همگن شدن، محلول را در ظرف مخصوص و با قرار دادن شانه در آن، ريخته و پس از بستن ژل، به آرامي شانه را از داخل ژل خارج کرده و ژل را درون تانکي که حاوي بافر TAE می باشد قرار داده گردید. سپس RNA استخراج شده با مقدار مناسبي از رنگ بارگذاري[2] مخلوط گردید و در چاهک ژل آگارز 2/1% در بافر TAE تخليه گردید و در ولتاژ 90 به مدت 40 دقيقه الکتروفورز گرديد. پس از آن، ژل به مدت 10 دقيقه در ظرف حاوي اتيديوم برومايد يک درصد رنگ­آميزي و سپس با آب مقطر شستشو داده گردید و در زير نور ماوراءبنفش عکسبرداري انجام گرديد و روی ژل دو باند نظاره گردید که نشان دهنده­ی صحتRNA­های استخراج شده بودند.

انکوباسیون انجام گیرد. پس از این زمان، 2 میکرولیتر محلولEDTA[3](25mM)، به ویال مذکور اضافه گردید.EDTA یک کلات کننده­ی فعالیت DNase I می باشد و سبب متوقف کردن فعالیت این آنزیم می­گردد.پس از تیمارکردن، مجددا جذب RNA با نانودراپ خوانده گردید. با کسب اطمینان از مناسب بودن غلظت RNA، از آن برای سنتز cDNA بهره گیری گردید.

3-8-4-  سنتز­DNA  مکمل (cDNA) از روی الگوی RNA

با بهره گیری از فرآیند نسخه برداری معکوس، رشته­ی DNA از روی الگوی RNA ساخته می­گردد. محصول بدست آمده DNA­ی مکمل یاcDNA[4] نام دارد. در واقع واکنش رونوشت برداری معکوس، واکنشی می باشد که طی آن، آنزیم[5]نسخه بردار معکوس، RNA را به cDNA تبدیل می­کند.

[1]Water, nuclease free

[2]Loading Dye

[3]Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA)

[4]complementary DNA (cDNA)

[5]ReverseTranscriptase

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.