تکه ای از متن پایان نامه :

 -1-3-آزمایش بارثابت

    خاک نوع (3)     خاک نوع(2)       خاک نوع (1) ضریب هدایت هیدرولیکی(m/day  )
243 832 1042 آزمون پمپاژ روشهای آزمایشگاهی
292 387 515.8 آزمایش بارثابت
81.632 278 346.15 آزمایش ردیاب
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید