تکه ای از متن پایان نامه :

برای کارهای گروهی در مالکیت فکری چند اصطلاح هست که هر یک از این اصطلاحات و مفاهیم در یک مرحله تعریف می گردد. در مرحلۀ دوم این مفاهیم و آثار در نظام های حقوقی ایران و بعضی نظام های حقوق خارجی مورد مطالعۀ تطبیقی قرار می گیرد. سپس در مرحلۀ سوم به نقد نظام حقوقی ایران در آن موارد می پردازیم.

2-2-1- تعدد آفرینندگان آفرینه فکری

از مصادیق کارهای گروهی در مالکیت فکری تحت عنوان کلی آثار مرکب دانسته می گردد. آثاری را که در خلق و آفرینش آن تعدادی از افراد مشارکت داشته باشند اعم از اینکه مشارکت و همکاری بین آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم باشد ، آثار مرکب می گویند [1]، آثار مرکب پیش روی آثار ساده قرار می گیرد. اثر ساده به اثری اطلاق خواهد گردید که آفریدۀ شخص واحد می باشد. تهیۀ یک اثر و اختراع توسط گروهی از افراد به اشکال گوناگون انجام می گردد. آثار مرکب ممکن می باشد دارای وضعیت های متفاوت باشد و دارای انواع گوناگون اشتقاقی (فرعی یا ثانوی)، جمعی و مشترک باشد.

در سایر کشورها و نظام های حقوقی این اصطلاحات به کار رفته و بین آفرینه های مشترک و آفرینه های جمعی و آفرینه های ترکیبی قائل به تفکیک شده اند لکن در بعضی از آنان عناوین مختلط شده و گاهی آفرینۀ مشترک و جمعی تفکیک نمی گردد. این سوال به ذهن می رسد که، آیا لفظ مشترک در ماده 6 ق.ح.ح.م.م.ه و همچنین بند 26 مادۀ 2 پیش نویس لایحه، تمام مواردی که در نتیجه فعالیت چند نفر ایجاد می گردد، را شامل می گردد؟ که در این مبحث به اینکه آیا حقوق ناشی از اثر مشترک و جمعی و فرعی، بطور مشاع به همۀ آفرینندگان تعلق دارد یا بعبارتی آیا حالت اشاعه در تمامی این آثار بین آفرینندگان هست؟ می پردازیم.

آغاز تعریف اصطلاحات فوق الذکر در چند بند پیاپی اظهار می گردد:

2-2-1-1-  اثر مشترک[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اثر مشترک، اثری می باشد که در خلق آن دو یا چند نفر همفکری و مشارکت داشته باشند و مشارکت ها در خلق اثر با هدف و ایدۀ مشترک به یکدیگر مرتبط باشند. اثر مشترک دو نوع می باشد:

الفاثر مشترک تفکیک ناپذیر

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تلویزیونی نام برد.[3] که در مورد اخیر نظرات متفاوت می باشد بعضی آن را جمعی و بعضی مشترک می دانند که بعداً به آن می پردازیم.

در این نوع از اثر مشترک سهم هر یک از پدید آورندگان قابل فرق از سهم دیگران می باشد ، هر یک از همکاران از یک حق مؤلف به نسبت سهم شخصی خود و ضمناً از یک حق مؤلف مشترک با سایر همکاران نسبت به مجموع اثر برخوردار می باشد.[4] هر کدام به تنهایی بر اثر خود حق مادی و معنوی پیدا می کنند و می تواند از سهم خود بهره ببرد به شرط اینکه انتشار و اجراء هر کدام ممکن باشد و لطمه ای به حقوق سایر مشترکین نزند (مثلاً تکثیر آواز بدون موسیقی و موسیقی بدون آواز). پس در صورت اختلاف در انتشار و اجرا هر کدام می توانند

[1] – علیرضا، نوروزی، پیشین، ص109.

[2] –  ” collaboratire work , joint work “، تعبیر اثر مشترک در خصوص ” joint work ” با در نظر داشتن مادۀ 6 قانون طرفداری حقوق مؤلفان و مصنفان برگرفته شده که اثر مشترک را به گونه ای تعریف نموده که منطبق با تعریف joint work  ( حداقل در بعضی نظام های برجستۀ حقوقی ) می باشد.

[3] – علیرضا، محمد زاده وادقانی، پیشین، ص 337.

[4] – علیرضا، نوروزی، پیشین، صص 104-105.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه