عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

فیلم نـوع آن تغییر می کند. آن چیز که در این بین قابل مطالعه می باشد، ارتباط ی گفتار با تصویر می باشد، ارتباط ای که بسته به سبک فیلم می تواند شکلهای متفاوتی به خود بگیرد.

گاه،برخــیرویدادهارابازســازیمیکنندوکموبیشهمیــشهفیلمهاییراکهمیگیـرند،تدوینوتنظیممیکنند.بعضیاوقات،فیـلمهایمستند «فیـلمهایغیرداستانی»اطـلاقمیشوند.»

اما بایستی دانست که عنوان «فیلم های غیر داستانی» در واقع مشخص نمی کند که مقصود چه فیلم هایی هستند؛امابهمامیگویدکهمنظورازآنچهفیلمهایینیستودراینحال،تردیدینیستکهگاهبینایندونوعفیلم،وجوهمشترکبسیاریپیدامیشود. (دان، 1391: 139-140)

نگارش سینمایی یک فرایند می باشد؛ فرایندی از کشف و خلاقیت؛ فرایندی که مستــلزم آگاهی یافتن از تمامی عناصر فیلم و درک این نکته که می باشد که چه گونه این عنــاصر به یکدیگر و ساختـارسازی نمایشی مربـوطمی شوند. فیلم نگـاری همان فراینـدی می باشد که می تواند از تمامی عناصر فیلمی بهـره بگیرد و به عمد وآگـاهانه شکل فیلم و محتوای فیلم را در هم آمیزد.

از تاریخ سینمایی چنین می توان استنباط نمود که نظریه های تجـویزی برای فیلم مستند وضع نشـده می باشد. آن گروه از نظریه پردازان سینمایی که در نظریه های خود در تبیین فیلم مستند، موجودیت و چه گونگی یا کیفـیت ظاهـری آن، مختصر مطالـبی دارند، همگی پس از تجـربه، یعنی پس از ساخـته شدن یک یا چند فیـلم مستند، یاس از پیـدایـش و زوال هـر یک از نهضـت های مستند سـازی، به تألیف یک شبـه نظـریه پرداخته اند. این می باشد که ما امروزه نظـریه های کاربردی و ثابتی در سینـما نـداریم که مخـتص فیلم مستند باشد و نظریه بدون کاربرد برای شکلی هنری که موجـودیتـش صرفـاً وابسته به عمـل و توجـه یا پیـروی از واقعیت می باشد، اصلاً مفهومی ندارد. بی عـلت هم نیست که در این صـد سال تاریخ سینما هیچ نظریه پردازیموفق نشده می باشد زیبایی شناسی سینمای مستند را قاعده بندی کند، در صورتی که برای سینمای داستانیبه دفعات این کار انجام شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفت و گوی ما از چیزهای مختلف، بر خود آن تأثیر می گذارد. بروتزی با مقوله بندی و گونه شناسینیکولزوبهخصوصباچیزیکهآنرابازسازی «تکاملی»یا «تبارشناختی»تاریخسینمـایمستندمی نامد مخالف می باشد؛ و هرچند مقوله بندی پیشنهادی نیکولز بسیار کارآمد می باشد اما می توان با بروتزی هم موافق بود که می گوید هر نوع ارائه ی این مقوله بندی ها در یک بستـر تاریخی گمراه کننـده می باشد. نیکـولز خاطر نشان می کند که این مقولات همراه با هم وجود دارند و یکی جایگزین دیگری نمی گردد، اما این ادعا باز هم دقت

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه