تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

 

صفحه                                                                                                                       عنوان

 

چکیده. 1

مقدمه. 3

2-اظهار مساله. 3

3-اهمیت ضرورت انجام پژوهش. 4

4-سوالات پژوهش. 5

5-فرضیه های پژوهش. 5

6-پیشینه پژوهش. 6

7- محدودیت های پژوهش. 7

8-هدف کلی. 7

9-روش پژوهش. 7

10- اختصار پژوهش. 8

1-2-مفهوم دین. 10

2-2-مفهوم فلسفه. 11

3-2-فلسفه دین. 13

2-4-شباهت‌ها و تفاوت‌ها دین و فلسفه. 14

2-4-1- روش‏های معرفتی در علوم و معارف اسلامی. 14

2-4-2- عصمت معرفت وحیانی و حجیت عقل. 15

2-4-3- اشتراک در مسائل. 15

2-4-4- اشتراک غایت فلسفه و دین. 16

2-4-5- اشتراک در روش. 16

2-4-6- وابستگی دین و فلسفه به‌یکدیگر و تقدم و تاخر آنها. 16

2-4-7-محدودیت عقل و ضرورت رجوع به وحی. 18

2-5-مفهوم عقل گرایی. 18

2-6-مغهوم دین گرایی. 21

2-7-زندگی نامه ابن رشد. 21

آثار فلسفی او. 22

2-8-زندگی نامه فارابی. 23

2-9-عقل و دین از دیدگاه فيلسوفان مسلمان. 27

2-9-1-ابن‌سينا و اثبات عقلاني نبوت. 27

2-9-2- شيخ اشراق و عقل و وحي. 27

2-10-ارتباط میان فلسفه و دین و نیز علوم تجربی و دین. 27

2-11-مطالعه ارتباط دین و فلسفه در تاریخ فلسفه غرب. 31

2-12-تفاوت فیلسوف و متفکر دینی. 31

1-3-آراي دين شناسانه فارابي درباب ارتباط دين و فلسفه. 34

2-3-ارتباط فلسفه و دين يا عقل و ايمان در انديشه فارابي. 34

3-3-روش شناسي فارابي در جمع ميان دين و فلسفه. 40

4-3-زبان دين در انديشه فارابي. 42

5-3- فارابي و زبان دين در فلسفه دين معاصر. 45

6-3-تقدم فلسفه بر دين يا تقدم دين بر فلسفه از منظر فارابي. 47

3-7-فلسفه فارابی. 51

3-8-وجودشناسی فارابی. 52

3-9-روانشناسی فارابی. 55

3-10-نبوت از دیدگاه فارابی. 56

3-11-دین شناسی فارابی. 58

1-4-زندگی و آثار:. 61

2-4-فلسفه ابن رشد. 62

2-4-1- وجود شناسی:. 62

2-4-2-. خدا و صفات او. 66

3-4-2- نبوت. 68

4-4-2- معاد. 69

5-4-2- فلسفه و دین. 70

3-4-عقاید و اندیشه های ابن رشد. 74

4-4-نوشته‌های ابن‌رشد درمورد عقل. 76

5-4-مطالعه عقل نظری از دیدگاه ابن‌رشد. 78

6-4-هدف کوشش‌های عقلی‌ و معنوی بشر‌ از دیدگاه ابن‌رشد. 79

7-4-مطالعه نظریات‌ ابن‌رشد را درمورد هماهنگی‌ میان‌ دین‌ و فلسفه   80

8-4- فلسفه و دين از ديدگاه ابن رشد. 81

1-8-4-دين و فلسفه. 84

1-8-4-راه حلّ تعارض علم و دين. 84

مقدمه اول: شرع نظر فلسفى را واجب دانسته می باشد. 84

مقدمه دوم: دين را ظاهر و باطن می باشد و تأويل ضرورى. 86

مقدمه سوم: شرايط تأويل. 87

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه چهارم: كدام معناى تأويلى را بايد انتخاب كرد؟. 87

مقدمه پنجم: شرع متمّم عقل می باشد. 88

نتیجه گیری. 92

Abstract 97

 

چکیده

 ایجاد وفاق میان «فلسفه و دین» و نیز «حکمت و شریعت» مسأله اى می باشد که از دیرباز اندیشمندان زیادى به آن توجه داشته و خواسته اند میان داده هاى عقل و داده هاى ایمان ارتباط و انسجام پدید آورند.توجهى که فلاسفه اسلام به این موضوع نشان داده اند، مانند غزالی از چند جنبه می باشد: یکى آن که فلسفه قدیم یونان در چند موضوع با دین اسلام مخالف بود، مانند مسأله خلق عالم و قدیم بودن آن و صفات خدا و امثال آن. دیگر آن که گاهى فلسفه از سوى علماى مذهبى مورد سرزنش قرار مى گرفت و احساس مى کردند که فلسفه براى دین خطر بزرگى می باشد. در این پایان نامه در کوشش شده آرای ابن رشد و فارابی را راجع به ارتباط دین و فلسفه مطالعه کنیم.در فصل اول به مفاهیم و کلیات پرداخته شده و در فصول بعدی آرای فارابی و ابن رشد مورد تحلیل قرار میگیرد. در این پژوهش به مقصود تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش کیفی به شمار می رود و روش تجزیه و تحلیل مبتنی بر عقل و تفکر و استدلال از شاهد مثال می باشد وبا در نظر داشتن اطلاعات بدست آمده و پس ازجمع بندی  و تجزیه و تحلیل  نتایج آن ارائه می گردد.

 

واژگان کلیدی:دین ،فلسفه،فارابی،ابن رشد

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

فصل اول :کلیات

 

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع پژوهش

حقیقت شریعت در نفس‏الامر به برهان عقلی محض منجر می‏گردد، لذا اگر عقل به‏نحو صحیح هدایت گردد با حقایق دین متناسب خواهد بود و از این هماهنگی و قرابت، نیرومندتر خواهد گردید، که حکمت متعالیه گواه روشن این مدعاست.دین به‏حکم این‏که، فعل تشریعی خداوند حکیم می باشد و برای هدایت بشر مقدر گردیده می باشد، نه‏تنها به یکی از ابعاد وجودی بشر تعلق ندارد بلکه هماهنگی نظام تکوین و تشریع  ایجاب می‏کند، که همه ابعاد وجودی بشر را شامل و با آن پیوند داشته باشد. قرآن کریم به بعد معرفتی و عقلانی بشر اهتمام می‏ورزد و می‏فرماید: «ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین » (سوره، نحل، آیه ۲۵).یعنی پیامبر اکرم مأموریت دارد تا از روش‏های برهانی، خطابی و جدال احسن بهره گیری کند و با مردم درمورد توحید سخن بگوید. او نیز به این رسالت الهی جامه اقدام می‏پوشد و به گواهی قرآن کریم و نیز روایات اسلامی همه این روش‏ها را به‏کار می‏بندد و در حقیقت، کار فیلسوفانه، متکلمانه و واعظانه جلوه‏ای از کار پیامبرانه می باشد.حاصل آن‏که، تفکر و بصیرت عقلی و فلسفی، جزء متن دیانت اسلامی می باشد و این امر با آرامش قلبی و خشیت روحی حاصل از ایمان به خدا نه‏ تنها منافات ندارد بلکه پیوند ناگسستنی دارد.

2-اظهار مساله

ایجاد وفاق میان «علم و دین» و نیز «حكمت و شریعت» مسأله ای می باشد كه از دیرباز اندیشمندان زیادی به آن توجه داشته و خواسته اند میان داده های عقل و داده های ایمان ارتباط و انسجام پدید آورند. توجهی كه فلاسفه اسلام به این موضوع نشان داده اند از چند جنبه می باشد: یكی آن كه فلسفه قدیم یونان در چند موضوع با دین اسلام مخالف مانند مسأله خلق عالم و قدیم بودن آن و صفات خدا و امثال آن. دیگر آن كه گاهی فلسفه از سوی علمای مذهبی مورد سرزنش قرار می گرفت و احساس می كردند كه فلسفه برای دین خطر بزرگی می باشد.این گروه غالباًمردم را علیه این پیشرفت فكری تحریك می كردند.پیش روی، فلاسفه با این كار خود، می خواستند از آسیب این گروه در امان بمانند; این شیوه را رواج دادند تا در پناه آن بتوانند دیگر عقاید خود را ترویج كنند. معتزله پیش از همه، به فكر ایجاد وفاق میان دین و فلسفه افتادند; گفتند: عقل و وحی ـ هر دو ـ از جانب خدایند و یكی مكمّل دیگری،ومیانشان هیچ گونه تعارضی نیست. وحی معقول می باشد; زیرا از جانب خدای حكیم می باشد و زیرا معقول می باشد با عقل تناقضی ندارد و اگر میان وحی و عقل اختلافی دیده گردید، بایستی به تأویل پرداخت.متفکرین و فلاسفه اسلام  از دوران نخستین کوشیدند تا ارتباط مثبت و صحیحی  را بین دین و فلسفه مستقر کنند و در این راه از روشها ، ادله  و مسائل مختلف بهره گرفتند.مسئله ارتباط دین و فلسفه پس از پیدایش رشد و تطور و سیر طبیعی  خود را در اسلام طی نمود و پس از تکامل تا حدزیادی به برقراری ارتباط دین و فلسفه در ادیان دیگر نیز کمک کند . مسئله ارتباط دین و فلسفه در اسلام تنها یک مسئله نظری نبود بلکه بازده و پی آمدهای عملی نیز  به دنبال  داشت.از طرفی فارابي نه تنها مي کوشد آراي فيلسوفان بزرگ يونان را با يکديگر تلفيق کند که سعي در جمع ميان دين و فلسفه يا به عبارت ديگر عقل و وحي نيز دارد. فارابي مانند فيلسوفان مابعدالطبيعه اي می باشد که در فلسفه خود دستگاهي فلسفي ايجاد كردهه اند. مؤلفه هاي فلسفي دستگاه مابعدالطبيعي او پيوندي تنگاتنگ بايکديگر دارند. بنابراين تنها هنگامي مي توانيم به فهم درستي از انديشه هاي فارابي درباب دين برسيم که دين را در پيوند با فلسفه او در نظر آوريم. جالب اين می باشد که هر گاه فارابي مي خواهد درمورد دين سخن بگويد، مثلاً، در کتاب الحروف يا در کتاب تحصيل السعاده آن را در کنار و در پيوند با فلسفه مطرح مي کند

نکته دیگر اینکه یكی از دستاوردهای مهم ابن رشد كوشش وی برای نشان دادن هماهنگی میان جهان بینی دینی و فلسفی و به دیگر سخن، آشتی میان عقل و ایمان می باشد. بدین سان، وی در نوشته های مهمی كه به رشته تحریر درآورده، به پیوند میان عقل و ایمان، دین و فلسفه پرداخته می باشد. هسته مركزی نظریات ابن رشد در این زمینه آن می باشد كه فلسفه ویژه نخبگان و شریعت برای جمهور مردم می باشد. هدف دین یا شریعت، سعادت عامه مردم و هدف فلسفه بعضی از آن هاست. و نتیجه پایانی كه ابن رشد از پژوهش های خود درمورد هماهنگی میان دین و فلسفه می گیرد این می باشد كه فلسفه دوست شریعت، و هر دو در جوهر و سرشت خودشان دوستدار یكدیگرند.دغدغه ای که پژوهشگر دراین پژوهش دارد این می باشد که بین آراء دو فیلسوف بزرگ(فارابی ، ابن رشد) ودر نهایت مشترکات وافتراقات در ارتباط با این موضوع تصریح گردد ودر صدد پاسخ به این سئوال می باشد که آیا ارتباط فلسفه و دین از نگاه فارابی و ابن رشد متفاوت می باشد ؟

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***