عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها 


تکه ای از متن پایان نامه :

 

1مقدمه

2-2 نظريه نمایندگی

 

پس از آغاز انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم و با توسعه شركتهاي سهامي، انبوه سرمايه گذاراني به وجود آمدند، كه در اداره واحدهاي اقتصادي مورد مشاركت خود تأثیر مستقيمي نداشتند و تنها از طريق انتخاب هيات مديره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادي خود، همت ميگمارند. حاصل اين فرآيند تفكيك مالكيت از مديريت شركتها بود.

جدايي مالكيت از مديريت منجر به پيدايش تئوري نمايندگي گردید (وليپور و خرم ،1390).روابط نمايندگی درون شركت و هزينه های مرتبط با آنها، به گونه گسترده در ادبيات مالی شركتها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

جنس و مكلينگ رابطة نمايندگی را قراردادی تعريف مي كنند كه به موجب آن يک يا چند نفر مالک، شخص ديگری را به عنوان نماينده از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيری را به وی تفويض میكنند (محمود آبادي و مهدوي ،1392). با برقراري ارتباط نمايندگي هر يك از طرفين ارتباط به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويش ميباشند.از آنجا كه تابع مطلوبيت مديران با مالكان يكسان نيست، بين آنها تضاد منافع هست. به دليل وجود تضاد منافع، مديران لزوماً در پي كسب حداكثر منافع براي مالك (مالكان)  نخواهند بود. مشكل نمايندگي عبارت می باشد، از ترغيب نماينده به اتخاذ تصميماتي كه موجب حداكثر شدن رفاه مالك (مالكان) گردد (نوروش و همكاران، 1388) .

بنابراين، براساس تئوري نمايندگي، اغلب انتظار ميرود كه مديران، فعاليتهايي را انجام دهند كه براي سهامداران پرهزينه باشد و حتي قراردادهاي بين مديران و شركت ها نيز نمي تواند مانع از فعاليت هاي فرصت طلبانه مديران گردد، بنابراين، سهامداران فاقد قدرت كنترل، نيازمند ساختاري براي نظارت هستند(سانجای ،2008). حاكميت شركتي، ابزاري براي ايجاد توازن بين سهامداران و مديريت می باشد و سبب كاهش مشكلات نمايندگي ميشود.

براساس نظریه نمایندگي ، مدیران )نمایندگان( شرکت ممکن می باشد تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیرپاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.

از این رو سهامداران نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند.

 

 

روابط قابل اعتماد بین شرکت و ذینفعانآن را تضمین می کند. هدف حاکمیت شرکتی خوب، دستیابی بهپایداری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، عدالت ، شفافیت و اثربخشی در تمام قسمت های یک شرکت و یاسازمان می باشد (رضايي و حيدرزاده ،1392) . حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادي در درازمدت را ، هدف قرار داده ودرصدد می باشد تا از منافع سهامداران در 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه ارتباط ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه ارتباط ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید