عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

از نگاه بیل نیکولز، مستند بازتولید واقعیت نیست؛ بلکه بازنمایی جهانی می باشد که ما هم اینک در آن ساکنیم؛ حتی اگر جنبه هایی از جهانیرا که بازنمایی می گردد بشناسیم، بازهم بازنمایی،دید ویژه ای به جهان دارد؛ نگـرشی که هیچگاه با آن مواجه نشده ایم. ما «باز تولید» را به نسبت وفاداری آن به نسخه ی اصلی- با ظرفیت اش برای شباهت، اقدام مشابه و با همان مقصود و هدف نسخه ی اصلی-می سنجیم؛ امّا درمورد ی بازنمایی، بیشتر از طریق انبساط خاطری که فراهم می آورد، ارزشی شناخت یا دانشــی که تدارک می بیند، کیفیـت سوگیری یا زمینه های فردی، لحن یا نظــرگـاهی را که تلقین می کند به داوری می نشینیم.

بازنمایی، بیشتر از بازتولید، زیر سؤال می باشد؛ هر ادعایی را مبنی بر این که هر شیوه ی جدید، هنر سینما را پیش می برد و جنبه هایی از جهان را به چنگ می آورد که پیش از آن، هیچگاه ممکن نبوده می باشد، بایستی محتاطانه و با تردید بپذیریم. آن چیز که که تغییر می کند، عبارت از شیوه ی بازنمایی می باشد، نه کیفیت و منزلت بازنمایی. یک شیــوه ی جــدید، به دلیل متفــاوت بودن، آن چنــان هم بهــتر نیست؛ هـرچند اندیشه ی «پیشرفت»،بهکرّاتتوسطحامیانواساتیدیکشیوهیجدیدتبلیغمیشود.البته هر شیوه ای به نوبه ی خود حامل یک مجموعه الزامات و تأکیدهای متفاوت می باشد و سرانجام هر شیوه در برابر انتقاداتی که بر محدودیت هایش وارد می گردد آسیب پذیر هم می گردد؛ محدودیت هایی که شیوه موسیـقی و داستان و … را گرد آورد تا تابـوهای سرمایـه داری را تصویر کند و شگـفت آفـرینی های افسون زایی نو را تجـربه نماید، اما سینمای مستند همچنان به مسیر متفاوت خود و سرشت تابوشکن خویش، لااقل درگونه ای از مستندها، ادامه داد. اشخاصی تابو را ویژه ی جامعه ماقبل مدرن و عده ایآن را حتی درجامعه ی مدرن در حـال بازتولید به صورت تازه می خوانند و معتقـدند مدرنیـته نیز تابوهای خود را دارد.

خود سینمای مستـند چـه واکنـشی در بـرابـر این واقعـیت ها از خـود بـروز می دهـد؟ اساسـاً تصـویر چـه امکـانی برای تابوشـکنی دارد؟درمورد ی سینمای مستند هم وحدت نظر وجود ندارد،کسانی با

=======================================================
(1962) 1- Stella Bruzzi

 

منظر اثبات گرایانه دسترسی به تصویر واقعیت را ممکن و کسـانی با منظـر «بارت» (1) ، خود ماهیـت استناد رابه واقعـیت تصویر وابسته می دانند واعتباریبرایعینیتوقدرتآندربازتابهمهی وجوهجامعواقعیتقایـلنیستند. از این منظر، تصـویرخود تأویل می باشد و سندیت آن به چیزی غیر از نگاهی خاص که آن را تولید کردهوابسته نیست؛ در این صورتتنها با واقعیت تصویر درست، همان جا که نسبت

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه