دانلود پایان نامه ارشد : ضمانت در تعهدات

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

                 واحد یــزد

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

 

عنوان:

 ضمانت در تعهدات

 

استاد راهنما:

دکتر حسن رحیم زاده میبدی

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات موضوع 2

1-1- مقدمه 3

2-1- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع 4

3-1- ادبیات یا پیشینه پژوهش 4

4-1- اهداف پژوهش 5

5-1- سوالات پژوهش 5

6-1- فرضيه‏هاي پژوهش 6

7-1- روش پژوهش 6

8-1- ساختار یا سازماندهی پژوهش Error! Bookmark not defined.

فصل دوم: موضوع شناسی 8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1- مفاهیم 8

2-1-1- تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد 9

2-1-1- 1-مفهوم عام تعهد 10

2-1-1-2-  مفهوم خاص تعهد 11

2-1-2- تفکیک تعهد از عقد 12

2 -1-3- ضمان 13

2-1-3-1-  ضمان درک 15

2-1-3-2-ضمان معاوضی 16

2-1-3-3-ضمان عهده 17

2-2- مبانی تعهد 17

2-2-1- قانون 18

2-2-2- حاکمیت اراده 19

2-2-2-1- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی 21

2-2-2-2- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی 22

2-3- ارکان تعهد 22

2-3-1- طرفین تعهد 23

2-3-2- موضوع تعهد 25

2-4- اوصاف تعهد 26

2-4-1- قانونی یا قراردادی بودن تعهد 28

2-4-2- الزام آور بودن تعهد 29

2-5- اقسام تعهد 30

2-5-1-  اقسام تعهد به اعتبار موضوع 31

2-5-1-1- تعهد مالی 31

2-5-1-2- تعهد غیر مالی 31

2-5-1-3- تعهد فعل 31

2-5-1-4- تعهد ترک فعل 32

2-5-1-5- تعهد به مال 32

2-5-1-6- تعهد به نفس 32

2-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء 33

2-5-2-1- تعهد عقدی 33

2-5-2-2- تعهد شرطی 33

2-5-2-3- تعهد ایقاعی 34

2-5-2-4- تعهد خارج از عقد 34

2-5-2-5- تعهد قانونی 34

فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد 36

1-3- ضمان درک 37

1-3-1- مبنای حقوقی ضمان درک 43

1-3-2-قلمرو ضمان درک 44

1-3-2-1- ضمان درک و حق انتفاع 48

1-3-2-2- ضمان در ک و حق ناشی از رهن 49

1-3-2-3- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره 51

2-3-ضمان معاوضی 52

2-3-1- مبنای حقوقی ضمان معاوضی 53

2-3-2-  قلمروضمان معاوضی 56

3-3- ضمان عهده 64

3-3-1- مبنای حقوقی ضمان عهده 65

3-3-2- قلمروضمان عهده 67

4-3- ضمانت نامه بانکی 71

4-3-1- ماهیت ضمانت نامه بانکی 74

4-3-2- مبنای ضمانت نامه بانکی 80

4-3-3- مصادیق ضمانت نامه بانکی 81

5-3- ضمانت در اسناد تجاری 82

5-3-1-  مبنای ضمان در اسناد تجاری 83

5-3-2- ماهیت ضمان در اسناد تجاری 86

فصل چهارم: نتیجه‌گیری 92

منابع و مآخذ: 97

چکیده انگلیسی: 103


چکیده

مطالعه موضوع یاد شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف گردد. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف نمود. تعهد ارتباط حقوقی می باشد که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین می باشد. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده اظهار گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل می باشد زیرا روشن می باشد که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر می باشد قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند اما می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته می باشد. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع می باشد و ماده 697 ق.م مقرر داشته می باشد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز می باشد.» آن چیز که در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، آغاز به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع مطالعه ماهیت ضمانت و تأثیر آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد پس لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

واژگان کلیدی: ضمان، ضمان دَرَک، ضمان عهده، ضمانت‌های بانکی، تعهد.

 

 

  فصل اول: کلیات موضوع

در فصل اول هدف آشنایی خواننده با موضوع مورد پژوهش می باشد لذا بر آنیم اهمیت مسأله مورد پژوهش و چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار موضوع مورد پژوهش را تحلیل نماییم.

 

 

1-1- مقدمه

در ماده 684 قانون مدنی در تعریف عقد ضمان آمده می باشد: «عقد ضمان عبارت می باشد از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری می باشد به عهده بگیرد».آن چیز که که از مفاد این ماده استنباط می گردد گویای آن هست که ضمانت در خصوص دیون مورد پذیرش قرار گرفته یعنی آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال به غیر می باشد قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست. لکن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده ای را وضع نموده می باشد که به موجب آن «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در خصوص مستحق للغیر در آمدن آن جایز می باشد». مطابق ماده 362 قانون مدنی یکی از تعهداتی که بر بایع و مشتری قرار داده شده ضمان درک مبیع می باشد. بایع متعهد می باشد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن را به مشتری مسترد نماید. فقه امامیه و قانون مدنی ایران این تعهد را قابل ضمانت دانسته . اکنون مسأله‌ی قابل طرح این می باشد، آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن هست که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر تعهدات به دلیل فقدان این خصوصیت ضمانت منتفی می باشد، یا آنکه این حکم قابل تعمیم و تسری نسبت به همه ی تعهدات می باشد و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درک مبیع و ثمن یاد نموده می باشد. به همین علت و به دلیل عدم پژوهش و مطالعه از سوی جامعه‌ی حقوقی و مجهول بودن این موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گردیده می باشد تا با مطالعه مبانی ضمان عهده ی درک مبیع و ثمن به این سؤال اساسی و راه گشا پاسخ داده گردد که آیا ضمانت در تعهدات با عنوان یک قاعده‌ی عمومی قراردادی قابل پذیرش هست یا خیر؟


2-1- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

با در نظر داشتن آنکه جامعه ی حقوقی ایران عمده مباحث حقوقی خود را ناظر بر بحث ضمانت اشخاص در  قبال دیون معطوف نموده اند مطالعه ضمانت در تعهدات با در نظر داشتن جنبه های مجهول آن ضروری می باشد، خصوصاً آنکه با در نظر داشتن قراردادهای خصوصی منعقده فی مابین اشخاص که در پاره ای از موارد حسن انجام کار مورد ضمانت قرار می گیرد آغاز بایستی مطالعه گردد که آیا تعهد می تواند قابل ضمانت باشد تا صحت ضمانت اشخاص ثالث نسبت به عملکرد شخص پذیرفته یا رد گردد. به همین مقصود پژوهش در این زمینه می تواند مفید و رافع اجمال های موجود باشد. خصوصاً آنکه بدواً بایستی از منظر فقه امامیه این مهم مطالعه گردد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 121

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.