دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران M.Sc))

گرایش: مهندسی و مدیریت ساخت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 عنوان:

مدل­سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

 استاد راهنما:

دکتر علی اکبر مقصودی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد مشاور :

دکتر حامد صفاری