دانلود فرمت ورد:دانلود پایان نامه ارشد درباره مشتری مداری و اهمیت آن

دانلود پایان نامه

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر کرج

گروه مدیریت کسب و کار

موضوع:

مشتری مداری و اهمیت آن

رشته: مدیریت کسب و کار

استاد راهنما:

سرکار خانم سراجی

سال تحصیلی: تابستان   93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

 

 

فصل اول:کلیات پژوهش

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

هدف از پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ضرورت از انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

سواالت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

تاریخچه مشتری مداری………………………………………………………………………………………………………………………….

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعریف مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

انواع مشتریان………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

 

انواع مشتریان از نظر میزان رضایت………………………………………………………………………………………………………..  7

 

گروه بندی مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………….   8

 

اهمیت مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………………………   1

 

نیاز مشتری………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ویژگیهای مدیران مشتری مدار………………………………………………………………………………………………………………..

 

ویژگیهای کارکنان مشتری مدار ………………………………………………………………………………………………………………

 

شناسائی انتظارات مشتری………………………………………………………………………………………………………………………….

 

گام برای ایجاد تجربه بی نظیر برای مشتریان……………………………………………………………………………………..

 

3گام طالیی برای جذب مشتری……………………………………………………………………………………………………………….  7

 

راه ساده برای نفوذ در قلب مشتری……………………………………………………………………………………………………   1

 

چگونه وفاداری مشتریان را بدست می آوریم؟ ……………………………………………………………………………………….

 

چگونه رضایت مشتری را جلب کنیم؟……………………………………………………………………………………………………..

 

انتظارات مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  7
مدیریت انتظارات مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………  3
نکته کلیدی در تهیه یک برنامه وفاداری موفق برای مشتریان……………………………………………………………..  1
عبارات منفی در خدمت رسانی مشتری …………………………………………………………………………………………….  
6راه برای جذب مشتری جدید ……………………………………………………………………………………………………………….  6
درصورت شکایت مشتری چه اقدامی را انجام بدهیم؟ …………………………………………………………………………..  8
فصل سوم:روش شناسی پژوهش  
انواع روشهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..  1
طبقه بندی تحقیقات بر مبنای هدف………………………………………………………………………………………………………  1
تحقیقات بنیادی)پایه ای( ……………………………………………………………………………………………………………………….  1
تحقیقات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
پژوهش و توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
تحقیقات عملی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
طبقه بندی تحقیقات بر مبنای ماهیت و روش ………………………………………………………………………………………  
انواع تحقیقات توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………..  6
روش پژوهش حاضر…………………………………………………………………………………………………………………………………..  8
فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات  
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………  3
پاسخ سواالت…………………………………………………………………………………………………………………………………………  3
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید