دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد : نقش توانمنديهای محيطي در توسعه گردشگری شهريار

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی

دانشكده ادبيات و علوم انساني ، گروه جغرافيا پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسي ارشد ( ( M.A

گرايش : برنامه ريزی توريسم

عنوان:

تأثیر توانمنديهای محيطي در توسعه گردشگری شهريار

استاد راهنما: دکتر شوکت مقيمي

استاد مشاور: دکتر فريده اسديان

پژوهشگر: احسان جيران

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

-1 فصم اول: کليات،تعاريف و مفاهيم پايه

 

-1-1 کليات طرح پژوهش……………………………………………………………………………… 9

 

-2-1 بيان مساله تحقيق………………………………………………………………………………….. 4

 

-9-1 پيشينه تحقيق:………………………………………………………………………………………. 5

 

-4-1 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:……………………………………………….. 6

 

-5-1 اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………….. 8

 

-1 -5-1 پرسش های تحقيق……………………………………………………………………………. 8

 

-2-5-1 فرضيات………………………………………………………………………………………….. 8

 

-9 -5-1 چهارچوب نظری تحقيق……………………………………………………………………. 8

 

-4 -5-1 مدل تحقيق………………………………………………………………………………………. 3

 

-5 -5-1روش تحقيق…………………………………………………………………………………….. 3

 

– 6-5-1 روش گردآوری اطالعات……………………………………………………………………. 3

 

-7 -5-1 محدوده تحقيق………………………………………………………………………………….. 3

 

-8-5-1 محدوديتهای تحقيق…………………………………………………………………………….. 3

 

-2 فصم دوم: مفاهيم و تعاريف

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 12

 

-1-2 پيشينۀ گردشگری…………………………………………………………………………………. 12

 

-2-2 مفاهيم کليدی……………………………………………………………………………………….. 14

 

-1-2-2 گردشگری و پايداری………………………………………………………………………. .. 14

 

-2-2-2 گردشگری پايداری15…………………………………………………………………………. 1

 

-9-2-2 محيط……………………………………………………………………………………………… 18

 

-4-2-2 توان محيطي……………………………………………………………………………………. 13

 

-9-2 معيارهای جاگبيت منطقه گردشگری برای گردشگران…………………………………. 22

 

-4-2 حوزه نفوگ)حيطه عملكرد، ارزش(…………………………………………………………. 22

 

-5-2 بررسي و ارزيابي جاگبه ها……………………………………………………………………. 21

 

-6-2 اهداف گردشگری………………………………………………………………………………… 29

 

-7-2 اشكال گردشگری…………………………………………………………………………………. 29

 

-8-2 انواع گردشگری………………………………………………………………………………….. 24

 

-3-2 منابع و جاگبه های گردشگری………………………………………………………………… 28

 

-1-3-2 منابع و جاگبه های طبيعي………………………………………………………………….. 28

 

-2-3-2 منابع و جاگبه های انساني………………………………………………………………….. 28

 

-12-2 فرآيند فضايي توسعه گردشگری……………………………………………………………. 23

 

-11-2 عوامم موثر در توسعه گردشگری………………………………………………………….. 91

 

-12-2 عنا ر و اجزای تشكيم دهنده گردشگری………………………………………………….. 92

 

-19-2 اثرات و پيامد های گردشگری………………………………………………………………. 97

 

-1-19-2 اثرات و پيامد های اقتصادی…………………………………………………………….. 98

 

-1-1-19-2 گردشگری و درآمد ملي……………………………………………………………….. 42

 

-2-1-19-2 گردشگری و توسعه اشتغال…………………………………………………………… 41

 

-2-19-2 اثرات اجتماعي و فرهنگي……………………………………………………………….. 49

 

-9-19-2 اثرات زيست محيطي…………………………………………………………………….. . 46

 

-4-19-2 توريسم اقليمي )کليما توريسم(……………………………………………………………. 43

 

-9 فصم سوم: ويژگي های منطقه

 

-1-9 ويژگي های جغرافيايي………………………………………………………………………….. 59

 

-1-1-9 موقعيت جغرافيايي……………………………………………………………………………. 54

 

-1-1-1-9زمين شناسي…………………………………………………………………………………. 56

 

-2-1-9 توپوگرافي………………………………………………………………………………………. 56

 

-1- 2 1-9وضعيت لرزه ويزی و گسم ها…………………………………………………………. 58

 

-9-1-9 ويژگي های اقليمي…………………………………………………………………………… 53

 

-1-9-1-9 درجه ی حرارت…………………………………………………………………………… 62

 

-2-9-1-9 رطوبت نسبي………………………………………………………………………………. 62

 

-9-9-1-9بارندگي……………………………………………………………………………………….. 64

 

-4-9-1-9 باد……………………………………………………………………………………………… 64

 

-1-1-9مطاللعات عمومي هيدرولوژی، منابع آبهای سطحي و زيرزميني………………… . 66

 

-1-1-1-9 آب های زيرزميني………………………………………………………………………… 63

 

-2-1-9وضعيت واک……………………………………………………………………………………. 72

 

-9-1-9 پوشش گياهي…………………………………………………………………………………… 72

 

-4-1-9 گونه های جانوری……………………………………………………………………………. 79

 

-2-9 ويژگي های انساني………………………………………………………………………………. 74

 

-1-2-9 تقسيمات سياسي……………………………………………………………………………….. 74

 

-2-2-9سوابق تاريخي منطقه…………………………………………………………………………. 75

 

-9-2-9 اقوام و طوايف…………………………………………………………………………………. 76

 

-4-2-9 ويژگي های جمعيتي………………………………………………………………………….. 77

 

-1-4-2-9 حجم جمعيت و نرخ رشد………………………………………………………………… 77

 

– 2-4-2- 9 ساوتار سني و جنسي جمعيت………………………………………………………… 73

 

-9-4-2-9 تعداد و نوع وانوار……………………………………………………………………….. . 73

 

-4-4-2-9 وضعيت سواد………………………………………………………………………………. 82

 

-5-4-2-9 مهاجرت…………………………………………………………………………………………………… 82
-9-9 ويژگي های اقتصادی …………………………………………………………………………………………. 82
-1-9-9 نيروی انساني و اشتغال…………………………………………………………………………………… 82
-2-9-9 توزيع نسبي اشتغال………………………………………………………………………………………… 82
–9-9-9الگوی معيشت مردم شهريار…………………………………………………………………………… 89
-1-9-9-9 بخش کشاورزی ………………………………………………………………………………………… 89
-2-9-9-9 شكار،پرورش ماهي و ساير مشاغم ……………………………………………………………… 85
-4-9-9 عملكرد غالب اقتصاد در شهرستان…………………………………………………………………… 85
-4-9 نعت …………………………………………………………………………………………………………… 86
-1-4-9 نايع بومي وسنتي …………………………………………………………………………………………. 86
-5-9ودمات ………………………………………………………………………………………………………………
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید