شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

قانون حق اختراع کویت و …)، حتی بعضی از قوانین با تفصیل بیشتر اظهار می دارند که مالکیت و همۀ حقوق منضم به اموال فکری به ارث می رسد.[1]

مالکیت آثار دانشگاهی یکی از بحث برانگیزترین مسائل حقوقی پیش روی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در عصر جاری می باشد. این موضوع خصوصاً در کشورهایی که از تولیدات دانشگاهی بالایی برخوردار هستند، جلوۀ خاصی پیدا کرده می باشد. آثار دانشگاهی مانند دیگر آثار فکری که در خارج از دانشگاه پدید می آید از نظر حقوق حاصله یکسان می باشد و تفاوتی از این جهت وجود ندارد. اما با در نظر داشتن دخالت اشخاص متعدد در خلق اثر از یک سو و تأمین امکانات توسط دانشگاه از سوی دیگر این پرسش مطرح می گردد که مالک این حقوق کیست و این حقوق به چه افرادی تعلق می گیرد؟

اما در هر حال سه فرض کلی در مورد آثار دانشگاهی مطرح شده که عبارتند از:

  • مالکیت پدیدآورندۀ اثر دانشگاهی، 2- مالکیت دانشگاه، 3- مالکیت مشترک( دانشگاه و پدیدآورنده ).[2]

تعلق حقوق مادی و معنوی اثر به پدیدآورنده از مفروضات نخستین و اولیۀ مالکیت هر اثر فکری می باشد، اما این فرض در مورد آثار دانشگاهی وضعیت ثابتی ندارد. در بعضی از دانشگاه ها فرض نخست در مورد هر اثری تعلق مالکیت اثر به دانشگاه می باشد، در حالی که در بعضی دیگر این فرض در مورد آثار ادبی و هنری و در بعضی دیگر این فرض نسبت به اختراعات صدق می کند.

الف فرض مالکیت پدیدآورنده

نخستین فرض در مورد مالکیت هر اثری، فرض مالکیت پدیدآورنده می باشد. پدیدآورنده به عنوان شخصی که طرح اولیۀ اثر را در ذهن خود آفریده و آن را در مراحل مختلف پرورش داده می باشد، مالک فکری اثر پدیدآمده به شمار می رود.[3] همانطور که در مبحث ماهیت حقوقی مالکیت فکری اظهار کردیم، بعضی این مالکیت را با نظریه حقوق شخصی و بعضی با نظریه حقوق کار آن را توجیه می کنند.

در حقوق ایران در حوزۀ مالکیت صنعتی، قانون ثبت اختراعات در مورد مالکیت حق اختراع در بند الف، حقوق اختراع ثبت شده را منحصراً متعلق به مخترع می داند. همچنین در حوزۀ مالکیت ادبی و هنری، قانون حقوق مؤلفان بعد از تعریف پدیدآورنده در ماده 1 این قانون، در ماده 3 حقوق انحصاری نشر، پخش، عرضه، اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر را متعلق به پدیدآورنده اثر می داند.

در بند 35 ماده 1 پیش نویس لایحۀ قانون جامع طرفداری ازحقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط[4] در تعریف دارنده حقوق فکری آمده می باشد :

قبیلند: دکترین کار در برابر مزد، استفادۀ گسترده از منابع و امکانات دانشگاهی و وجود قرارداد انتقال مالکیت. که این سه مدل به صورت کامل مورد مطالعه قرار می گیرد.

1.مدل دکترین کار در برابر مزد [5]

[1] – ماده 25 قانون حق اختراع و طرح صنعتی عراق.

[2] – مصطفی، محمدی؛ ابعاد حقوقی طرفداری از تحقیقات و ابداعات دانشگاهی در نظام حقوقی ایران و آمریکا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، 1389، ص 32.

[3] – محمود، صادقی و همکاران، مطالعه حقوقی مالکیت آثار دانشگاهی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره4، تابستان 1390، ص 41.

[4] – پیش نویس در تاریخ 14/7/1389 در وبگاه دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی به آدرسwww.Sciet.ir   در 180 ماده و در قالب کتابی عرضه گردید.

[5]– work for hire theory

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه