تکه ای از متن پایان نامه :

قومیت، تاریخ، مذهب و دیدگاه مشترک، بنیان های فرهنگ را تشکیل می دهند. مظاهر هویت برای رسمیت یافتن، بایستی از اجماع و استمرار در اجتماع برخوردار باشد (بیلیس و اسمیت، 1388:1006)

نفوذ و توزیع و مشارکت به مخاطبین در جامعه هدف می باشد تا ناکارآمدی دولت هدف را در بحران زدایی نشان دهد و پس از آن، رژیم سیاسی موردنظر خود را به عنوان نظام سیاسی مطلوب به مخاطبین در جامعه هدف، القا کند.

9ـ1ـ4. نابسامانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بی سازمانی [1] یا نابسامانی اجتماعی عبارت از نارسایی و شکست در یک نظام اجتماعی با پایگاه ها و تأثیر های مرتبط می باشد. وقتی یک گروه، سازمان، اجتماع و یا جامعه خاص، نابسامان می باشد، ساخت پایگاه ها و تأثیر های آن، چنان که بایسته می باشد، سازمان یافته نیست. در چنین حالتی، اهداف جمعی و فردی اعضای آن، کمتر از یک نظام اجتماعی کارآمد، امکان تحقق دارد. (میلسن و دیگران، 1388: 138)

نابسامانی، حالتی می باشد که گسیختگی اجتماعی به صورت حاد در یک نظام اجتماعی هست. در نتیجه، مشکل اجتماعی که بر اثر نابسامانی اجتماعی غالب می گردد، به دلیل نقص های تکنیکی و ابزاری موجود در نظام اجتماعی می باشد. در چنین وضعیتی، نظام به حالتی در می آید که به واسطه نقص در رفع نیازهای کارکردی، کمتر از حد واقعی خود، کارآیی دارد. ترکیبی از اشتباه ها در ساخت هنجاری یک نظام اجتماعی که بی سازمانی اجتماعی نامیده می گردد، نمایان گرد نارسایی در ارضای نیازهای کارکردی نظام می باشد. در این صورت، یا الگوهای اجتماعی رفتار – در اثر اجتماعی شدن ناقص اعضا- از بین می رود یا تنش های شخصی که به دلیل زندگی در نظام اجتماعی به وجود می آید، به اندازه کافی توسط فرآیندهای اجتماعی، مهار یا رفع نمی گردد.

یکی از منابع بی سازمانی ، وجود نارسایی ها و وقفه هایی می باشد که در کانال های ارتباطی مردم در یک نظام اجتماعی- کشور، محله یا انجمن- پدید می آید؛ مردمی که تابع ارتباط متقابل الزامات اجتماعی و خواسته های فردی هستند. قطع خطوط و جریان ارتباطات، ناشی از وضعیت ساخت پایگاه، گروه ها و قشرهای اجتماعی می باشد که نه تنها منافع و ارزش های آن ها متفاوت بلکه ناسازگار می باشد. بی سازمانی اجتماعی در این وضعیت، تقویت می گردد؛ زیرا اگرچه مدام طبق نیازمندی ها و هنجارهای جایگاه خاص خود در جامعه زندگی می کنند، اما ممکن می باشد دارای اهداف متقاطع باشند (میلسن و دیگران، 1388: 14) یک کارکرد جنگ نرم این می باشد که در کانال های ارتباطی افراد وقفه ایجاد کند. مردم که عامل اصلی وفاق و همبستگی خود را دچار اختلال می بینند، در ارتباط با هم به مشکل بر می خورند و امنیت اجتماعی آن ها دچار اخلال می گردد.

9ـ1ـ5. از خود بیگانگی

آشفتگی فرهنگی، بی اعتمادی متقابل و مانند آن، مانند این موارد می باشد (فاضل و میری آشتیانی، 1387: 12)

طرف مهاجم در جنگ نرم در پی این می باشد که قواعد جامعه هدف را که باعث شکل دهی به هنجارهای جامعه می گردد از هم گسیخته کند تا باعث آشفتگی در نظام اجتماعی گردد. در جنگ نرم کوشش می گردد تا از طریق تضعیف نظام فرهنگی جامعه، باعث تضعیف نظام هنجاری آن گردد؛ زیرا در صورتی که نظام هنجاری جامعه با مشکل مواجه گردد جامعه دچار اختلال می گردد و امنیت اجتماعی با مشکل مواجه می گردد.

[1] – Disorganization

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه