Menu

دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه : بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

0 Comment

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پايان نامه برای دريافت درجه‎ي کارشناسی‌ارشد رشته حقوق “M. A”

گرایش: حقوق 

 

عنوان:

مطالعه جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

 

استاد راهنما:

دکتر هوشنگ شامبیاتی

 

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست مطالب      

عنوان                  

چکیده

مقدمه

صفحه

1

2

الف) طرح پژوهش 2
ب) اهمیت موضوع 2
ج)سؤالات پژوهش 3
ه) فرضیات پژوهش 3
و) پیشینه پژوهش 4
ز) روش پژوهش 5
ح) ساماندهی موضوع 5
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی  
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم  
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی 10
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی 12
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی 14
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی 14
الف) پیشگیری رشد مدار 14
ب) پیشگیری جامعه مدار 15
گفتار دوم: پیشگیری وضعی 26
الف) تعریف پیشگیری وضعی 26
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی 27
ج)  ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی 29
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث 40
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی  
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز 42
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز 42
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز 45
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 51
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 51
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 54
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی

69 گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی

گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی

69

70 فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

  بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز

74 مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ارتباط با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز

74 گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق

74 گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در ارتباط با جرم قاچاق

76 مبحث دوم : تدابیر قانونی در ارتباط با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز

88 بخش دوم: پیشگیری  جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی

107 مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ارتباط با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی

107 مبحث دوم : تدابیر قانونی در ارتباط با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی

108 بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی

123 مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ارتباط با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی

123 مبحث دوم :  تدابیر قانونی در ارتباط با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی

126 نتیجه گیری و پیشنهادها

فهرست منابع و مآخذ

الف- نشریات و مقالات

ب- رساله و پایان نامه‌ها

ج- قوانین

146

151

152

155

155

 

چکیده

در این پایان‌نامه آغاز به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده می باشد که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث می باشد. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده می باشد و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر گردیده می باشد پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده می باشد.

 

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.

 

مقدمه

الف) طرح  پژوهش

در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را توضیح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می گردد و در نهایت به مطالعه جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این مقصود در صدد مطالعه این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع بایستی اندیشیده گردد ؟

و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده می باشد ؟

 

ب) اهمیت موضوع

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز می باشد. پس همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان می باشد، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم می باشد .

رفع ضعف و كاستي قوانين در پيشگيري از جرم، جايگاه ارزشمندي دارد. به عنوان نمونه يكي از جرايمي كه در كشور ما با وجود ضرررساني به اقتصاد، از خلأ قانوني رنج مي برد، قاچاق كالاست، خلأ قانوني كه با تجويز مجازاتي نسبتاً سبك و برقراري زياني كمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه كارآمد با اين بزه را ندارد.

پيشگيري از جرم در ايران هيچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاري مديريت نشده می باشد. گرچه در قوانين پراكنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامين اجتماعي 1383 و آيين‌نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان موادمخدر و حمايت از افراد در معرفي خطر (1376) به اين مسئله تصریح شده می باشد. به نظر مي‌رسد كه در سياست جنايي ايران پارادوكسي در اين زمينه هست. زيرا از يك طرف قانون اساسي وظيفه پيشگيري از جرم را بر عهده‌ي قوه قضائيه نهاده می باشد و از طرف ديگر پيشگيري از جرم مستلزم ساز و كارها و نهادهايي می باشد كه عملاً در قوه مجريه قرار دارند.

امروزه مدل رايج در اكثر كشورها براي اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از جرم، «مدل چند نهادي» می باشد. در اين مدل برنامه‌هاي پيشگيري از جرم با مشاركت نهادهاي مختلف دولتي و مردم نهاد كه بر حوزه‌ي جرم تاثيرگذار هستند. در سطح محلي اجرا مي‌گردد. اجراي سياست‌هاي پيشگيري در ايران مي‌تواند با چالش‌هاي متعددي روبرو گردد؛ عدم تامين منابع مالي مناسب نبود آمار قابل اطمينان و عدم آگاهي از سيماي جنايي كشور و شهرها، وجود تفكرات سنتي در سازمان‌ها و نهادها در مورد پيشگيري از جرم و عدم پذيرش پيشگيري از جرم در فرهنگ سازماني نهادها، اختلاف نظر ميان سازمانها ودر نهايت ارزيابي نتايج برنامه‌ها مي‌تواند مانند‌ي اين چالش‌ها باشد.

در مورد جرائم مشمول تعزیرات حکومتی که اغلب جرائمی اقتصادی هستند تأثیر پیشگیری پر اهمیت تر می باشد به این دلیل که مجرم یک جرم اقتصادی غالباً به خاطر سود جویی مرتکب آن جرم می گردد .حال اگر ما از طریق تدابیری سود حاصل از ارتکاب این جرائم را نسبت به خطر و میزان مجازات  ناشی از ارتکاب این جرائم کاهش دهیم پیش گیری از جرائم اقتصادی و به تبع آن پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات محقق می گردد.

در این نوشته برانیم تا با روشن ساختن مفهوم پیش گیری و جرائم مشمول تعزیرات از یک سو و مطالعه مجموعه ی تدابیر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی در جهت پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی از سوی دیگر وضعیت پیشگیری از این جرائم را در کشورمان تبیین کنیم.

 

پ) سؤالات پژوهش

سوال اول – چه تدابیری جهت پیشگیری از جرائم مربوط به امور صنفی ، بهداشتی ودارویی می توان اتخاذ نمود ؟

سوال دوم – در مورد جرائم مربوط به کالا و ارز آیا تدابیر فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تا کنون موثر واقع شده می باشد یا خیر ؟

 

ت) فرضیات پژوهش

فرضیات این پایان نامه بدین توضیح بوده می باشد : امکان پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

می‌توان با اتخاذ تدابیری درجامعه و اقتصاد کشور و ارائه یک سری آگاهی به عموم، از تحقق جرائم مشمول تعزیرات حکومتی جلوگیری نمود.

مواضع قانونگذار راجع به جرائم مشمول تعزیرات حکومتی هر چه باشد در پیشگیری از این نوع جرائم اثر می گذارد.

قانونگذار ایران از امر پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی غافل نبوده می باشد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 175

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

         serderehi@gmail.com