دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزي

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه روانشناسی

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A

گرایش کودکان استثنایی

عنوان :

مطالعه ارتباط سبک هاي مقابله اي با کیفیت زندگی

دانش آموزان دختر نابینا

استاد راهنما :

دکتر آنیتا باغداساریانس

استاد مشاور :

دکتر فریبا حسنی

بهار 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

 

چکیده

 

فصل یکم : معرفی پژوهش

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………… 7

 

هدف پژوهش 10……………………………………………………………………… …………………………..

 

فرضیه هاي پژوهش 10……………………………………………………………… …………………………..

 

سوال پژوهش 10……………………………………………………………………… …………………………..

 

تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………….. 11

 

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 12

 

 

فصل دوم : مبانی نظري و پیشینه پژوهش

 

مبانی نظري 14……………………………………………………………………….. …………………………..

 

مبانی نظري روشهاي مقابلهبا استرس………………………………………………………………………. 14

 

مدلهاي مقابله با استرس…………………………………………………………………………………………… 22

 

مدل موسو بیلی نگز……………………………………………………………………………………………. 22

 

مدل لازاروس و فولکمن……………………………………………………………………………………… 24

 

مدل اسکروئرز و همکاران…………………………………………………………………………………… 27

 

مدل اندلر و پارکر……………………………………………………………………………………………… 30

 

مدل اسکینر و همکاران 31……………………………………………………… …………………………..

 

فاکتورهاي واسطهاي و روش مقابله…………………………………………………………………………….. 36

 

شکل گیري مفهوم کیفیت زندگی 39……………………………………………….. …………………………..

 

ابعاد کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………. 51

 

تاریخچه تحول نگاه به مفهومکیفیت زندگی 54…………………………………… …………………………..

 

زمینه هاي علمی تحول نگاه به مفهوم کیفیت زندگی 55………………………… …………………………..

 

پیدایش دیدگاه هاي چند عاملی…………………………………………………………………………………… 60

 

دیدگاه مورد پذیرش سازمانبهداشت جهانی…………………………………………………………………….. 62

 

پیشینه پژوهشهاي علمی 63…………………………………………………………. …………………………..

 

پژوهشهاي انجام شده در ایران…………………………………………………………………………………… 66

 

فصل سوم : روش پژوهش

 

جامعه آماري 74………………………………………………………………………. …………………………..

 

نمونه و روش نمونه گیري 74………………………………………………………. …………………………..

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 75

 

روش جمع آوري اطلاعات 77……………………………………………………… …………………………..

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. 77

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

الف)توصیف داده ها 81……………………………………………………………… …………………………..

 

ب) تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………….. 87

 

 

فصل پنجم : بحث و مطالعه داده ها

 

بحث و مطالعه یافته هاي پژوهش 95……………………………………………….. …………………………..

 

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………. 104

 

پیشنهادات 105………………………………………………………………………… …………………………..

 

پیشنهادات پژوهشی 105…………………………………………………………. …………………………..

 

پیشنهادات کاربردي 105…………………………………………………………. …………………………..

 

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. 106

 

 

فهرست جداول  
عنوان   صفحه
جدول 1-4 ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه مقابلهبا موقعیت هاي استرس زا………………………. ٧٩
جدول :2-4 فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک وضعیت بینایی………………………………………. ٨١
جدول :3-4 فراوانی و درصد دانش آموزان به تفکیک وضعیت سکونت………………………….. ………… ٨١
جدول :4-4 شاخص هاي توصیفی نمرات پرسشنامه مقابله با موقعیت هاي استرس زا در دانش آمـوزان دختـر
نابینا به تفکیک وضعیت بینایی………………………….. …………………………………………………… ٨٢
جدول :5-4 شاخصهاي توصیفی میانگین مجموع نمرات پرسشنامه مقابلـه بـاموقع یـت هـاي اسـترسزا در
دانش آموزاندختر نابینا به تفکیک وضعیت بینایی ………………………….. ………………………….. … ٨٤

جدول :6-4 شاخص هاي توصیفی نمرات پرسشنامه کیفیت زندگی در دانش آموزان دختـرنابی نـا بـهتفک یـک

 

وضعیت بینایی………………………………………………………. ………………………………………… ٨٦
جدول :7-4 نتایج ضریب همبستگی براي ارتباط سبک مقابلهاي مساله مدار با کیفیت زندگی …………… ٨٧
جدول :8-4 نتایج ضریب همبستگی براي ارتباط سبک مقابلهاي هیجان مدار با کیفیت زندگی………….. ٨٨
جدول :9-4 نتایج ضریب همبستگی براي ارتباط سبک مقابلهاي اجتنابی با کیفیت زندگی ………………. ٨٩
جدول :10-4 نتایج معنی داري مدل رگرسیون براي پیش بینی کیفیت زندگی………………………….. . ٩٠
جدول : 11-4 ضرایب رگرسیون برايپیش بینی کیفیت زندگی…………………………………………… ٩١
جدول:12-4 نتایج آزمون t براي مقایسه سبک هـاي مقابلـه بـا اسـترسدر دانـش آمـوزاننابی نـاي مطلـقو
کم بینا ………………………………………………………. ………………………………………………… ٩٢
جدول :13-4 نتایج آزمونt براي مقایسهکیفیت زندگی در دانش آموزاننابیناي مطلق و کمبینا………. ٩٣

 

 

عنوان فهرست نمودارها صفحه  
   
نمودار:1-4 میانگین نمرات سبک هاي مقابلهبا استرس در دانش آموزاننابیناي مطلق و کمبینا ……….. ٨٣  
نمودار:2-4 میانگین نمرات سبک هاي مقابلهبا استرس در کلدانش آموزاننابینا……………………….. ٨٥  

 

 

چکیده

 

مقدمهپژوهش: حاضر با هدف مطالعه ارتباط راههاي مقابله اي با کیفیـت زنـدگی دانـش آمـوزان
نابیناي دختر انجام گردید.  
روش: نمونه آماري 46 دانش آموز دختر نابیناي 16 سال مـشغول بـه تحـصیل در سـال تحـصیلی
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید